O ile w przedmiocie warunków dopuszczenia do prowadzenia działalności leczniczej pod względem wymagań sanitarnych praktykom lekarskim i podmiotom leczniczym stawia się podobne warunki, o tyle w materii zatrudniania personelu i zasad ustalania minimalnych wynagrodzeń ustawodawca określił daleko odmienne wymogi.

Zatrudnianie 

Chodzi głównie o możliwość zatrudniania lekarzy przez lekarzy prowadzących praktyki. Anegdotyczna wręcz jest już sprawa art.53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

 

 • Art.  53.  [Zatrudnianie osób niebędących lekarzami]

  1. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy).
  2. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.
  3. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu lekarza, lekarza dentysty.
  4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego.z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.
 • Jakimi niekonsekwencjami obarczony jest ten przepis w obecnym brzmieniu?

  przepis art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest niespójny poprzez:

  ->wyłączenie opisane w ust. 4, dotyczące indywidualnych praktyk lekarskich wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania przeczy uprawnieniu, jakie temu rodzajowi praktyk nadaje ust. 1,
  -> ograniczenie w ust. 1 charakteru czynności zatrudnionych osób niebędących lekarzami jedynie do czynności pomocniczych, które koliduje (przynajmniej w stomatologii) z uprawnieniem np. higienistek stomatologicznych do wykonywania pod nadzorem lekarza niektórych świadczeń zdrowotnych,
  -> bezzasadne różnicowanie pod względem możliwości zatrudnienia osób niebędących lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych sytuacji indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich (grupowa praktyka lekarska nie jest wymieniona w ust.1),
  ->brak wystarczającego uzasadnienia dla sytuacji, w której lekarz wykonujący indywidualną praktykę może zatrudnić nieograniczoną liczbę stażystów, rezydentów bądź osób odbywających inne szkolenia, a nie może zatrudnić choćby jednego stałego asystenta, bądź osoby zastępującej lekarza w przypadku niezdolności do pracy.

Samorząd lekarski uzgodnił (nie bez trudu) projekt nowelizacji tego artykułu. Projekt przekazany Ministrowi Zdrowia zakłada możliwość zatrudniania lekarzy we wskazanych okolicznościach, wraz z możliwością zatrudnienia jednego stałego asystenta.

Uchwała NRL z 22 marca 2019r

Wynagradzanie

wpis- kształtowanie minimalnych wynagrodzeń 

Dodane: 2019-11-12, przez: Administrator

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj