Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 21 maja 2020 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
  • STANOWISKO w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

 

STANOWISKO Nr 50/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przekazanym przy piśmie Pana Janusza Cieszyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia  znak: SZUZ.0210.7.2020.AG wskazuje na brak uzasadnienia dla odroczenia wejścia w życie do dnia 1 stycznia 2025 r. wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, określonego w § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że późniejszy termin wejścia w życie procedowanego rozporządzenia w zakresie ww. załącznika tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej  jest niezbędny z uwagi na konieczność dostosowania aktualnie funkcjonującego modelu podstawowej opieki zdrowotnej do modelu docelowego tj. funkcjonującego w oparciu o zespoły podstawowej opieki zdrowotnej. Należy wskazać, że wybór deklaracji, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia nie jest wyborem zespołu podstawowej opieki zdrowotnej tylko wyborem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej pracujących u tego samego świadczeniodawcy. 

Należy również zwrócić uwagę na zbędną procedurę biurokratyczną, nie mającą uzasadnienia merytorycznego, polegającą na  konieczności wypełniania przez pacjenta aż trzech oddzielnych druków deklaracji w przypadku wyboru u tego samego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza, pielęgniarki i położnej  podstawowej opieki zdrowotnej.

 

STANOWISKO Nr 51/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przesłanym przy piśmie Pana Dariusza Salomończyka Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 5 maja 2020 r., znak: SPS-WP-173-83/20, zgłasza następujące uwagi do projektu.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom szerokiego dostępu do finansowanych ze środków publicznych testów jest kwestią niezwykłej wagi zwłaszcza w kontekście planowanego „odmrażania” systemu ochrony zdrowia poprzez wznowienie przyjęć planowych pacjentów. Taki szeroki dostęp do testów nie musi być jednak wprowadzany w formie obowiązku nakładanego na wszystkich pracowników, decyzja o tym, którzy pracownicy mają być poddawani takim testom i z jaką częstotliwością powinna leżeć po stronie kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem specyfiki pracy na danym stanowisku, istniejących ryzyk transmisji wirusa w odniesieniu do wprowadzonych ograniczeń i procedur zapobiegawczych w danym podmiocie.

Prezydium wskazuje również na potrzebę zmiany przepisu art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi poprzez dodanie do katalogu sytuacji wyłączających możliwość skierowania lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii sytuacji samotnego sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

 

STANOWISKO Nr 52/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o którym powiadomił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski pismem z dnia 13 maja 2020 r., znak: PT7.8100.4.2020.BRAI.462, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 53/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, o którym poinformował Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych dr n. med. Bernard Waśko pismem z dnia 12 maja 2020 r., znak: DSOZ-SRL.400.2.2020 2020.53530.BOST, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 54/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej przekazanym przy piśmie Pana Dariusza Salamończyka – Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 28 kwietnia 2020 r., znak: SPS-WP-173-81/20, nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu ustawy.

 

STANOWISKO Nr 55/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, o którym poinformował Pan Waldemar Kraska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r., znak: ROR.520.2.26.2020.TM, zgłasza następującą uwagę.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213) w § 15 pkt 3 wskazuje wymagania dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, które muszą być spełnione  w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Jednym z nich, o którym stanowi § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, jest obowiązek zapewnienia w obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć warunków niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu z zespołami, jednostkami lub podmiotami wskazanymi § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia oraz z osobą, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, lub z osobą jej towarzyszącą.

Projektowane rozporządzenie nadając nowe brzmienie w § 15 pkt 3 – 4 oraz dodając pkt 5 w obowiązującym rozporządzeniu w żadnym z tych punktów tego obowiązku nie uwzględnia. Oznacza to, że wymagania określone w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia będą musiały być spełnione z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a więc po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia (chyba, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po 30 czerwca 2020 r.). Powody pominięcia wymogu wynikającego z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w przepisach wydłużających okres dostosowawczy nie zostały wyjaśnione. Rozwiązanie to wydaje się nieuzasadnione, zwłaszcza, że celem projektowanych zmian jest  zapewnienie podmiotom leczniczym realnej możliwości wywiązania się z obowiązku zapewnienia właściwej organizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w dłuższej perspektywie czasowej.

Dodane: 2020-05-22, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj