W dniu 9 czerwca 2021 r. senacka komisja zdrowia przyjęła do projektu ustawy poprawki m.in. podnoszące wskaźniki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych.

Podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekonywał, że ustawa jest korzystna dla pracowników sektora ochrony zdrowia i jest neutralna dla pracodawców. Podkreślił, że ustawa ta podwyższa od 1 lipca wszystkie wskaźniki najniższego wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia co dotyczy zarówno pracowników medycznych i niemedycznych w placówkach ochrony zdrowia.

Minister M. Miłkowski podkreślił, że mowa jest o najniższym wynagrodzeniu i nie może być ono niższe przypominając, że pracownicy mają też dodatki stażowe i dodatki za dyżury.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele samorządu lekarskiego i samorządu pielęgniarek i położnych jak również senatorowie opozycji krytykowali zapisy ustawy. Zwracali uwagę, że propozycja rządu przewiduje zbyt niskie wskaźniki, które spowodują pogłębienie kryzysu kadrowego w sektorze ochronie zdrowia w Polsce.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja podkreślał, że środowisko lekarskie nie uczestniczyło w posiedzeniach Zespołu, który wypracował przyjęte przez Sejm RP zapisy. Skład Zespołu był bardzo wąski i nie zapewniał szerokiej reprezentacji przedstawicieli zawodów medycznych, dlatego trudno jest mówić o jakimkolwiek porozumieniu z tymi środowiskami.

Poprawki do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach proponujące wzrost współczynników zostały wypracowane w gronie przewodniczących Związków Zawodowych zrzeszonych w Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych i prezesów wszystkich samorządów zawodów medycznych.

Przewidują one m.in. że wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, będzie miało współczynnik 1,7 średniej krajowej; wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,4 średniej krajowej, wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji - współczynnik 1,2 średniej krajowej, wynagrodzenie lekarza stażysty - współczynnik 1 średniej krajowej.

Poniżej zapis wypowiedzi Prezesa NRL Andrzeja Matyi oraz Przewodniczącej OZZPiP z posiedzenia senackiej komisji zdrowia:

W dniu 10 czerwca 2021 r. w Senacie RP odbyła się dyskusja o ww. ustawie.

Senator Beata Małecka-Libera jako sprawozdawca komisji zdrowia podkreślała, że w trakcie dwuletnich rozmów z ministerstwem zdrowia nie doszło do porozumienia ze wszystkimi środowiskami w kwestii wynagrodzeń, wskazując, że Forum Związków Zawodowych zrzeszające środowiska medyczne i w tym przypadku nie zgodziło się na propozycje zapisane w projekcie ustawy. Pani Senator zaapelowała o podwyższenie wskaźników przeliczeniowych wynagrodzeń w ochronie zdrowia zgodnie z poprawkami komisji. Przyznała, że zaproponowana poprawka dotycząca wskaźników jest pewnego rodzaju kompromisem, który nikogo nie dyskryminuje.

Przypomniała, że minister zdrowia podczas pandemii wzywał hasłem "wszystkie ręce na pokład" i wówczas kadry medyczne "te ręce dały", więc należą im się godne warunki pracy i płacy. Bez dialogu i  wspólnie wypracowanych rozwiązań w ochronie zdrowia sytuacja kadrowa będzie dramatyczna.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski stwierdził, że ustawa ma zapewnić wyższy poziom wynagrodzenia w ochronie zdrowia od najniższego w gospodarce.

Senator Alicja Chybicka przypomniała, że Polska w różnych rankingach dotyczących ochrony zdrowia znajduje się na ostatnich miejscach w porównaniu z innymi krajami UE. Według niej, zaproponowane przez rząd podwyżki są skandaliczne.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zwracał uwagę, że senatorowie starają się poprawić rządowy projekt w interesie polskiego pacjenta, a nie własnym czy lekarzy i pielęgniarek. Wyraził nadzieję, że poprawki komisji zostaną przyjęte, a dzięki temu zapewnią większe poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Przypomniał ministrowi zdrowia i jego współpracownikom o raporcie NIK-u sprzed trzech lat, który stanowi syntezę sytuacji w służbie zdrowia oraz – w opinii byłego ministra Konstantego Radziwiłła - jest najrzetelniej przygotowanym dokumentem w historii diagnozy stanu polskiej służby zdrowia. Jednym z kluczowych elementów tej diagnozy była dbałość o kadry medyczne.

Senator Wojciech Konieczny zaapelował o przyjęcie poprawek do projektu ustawy, które są inwestycją w przyszłość. Zwrócił uwagę, że jeżeli nie zaproponujemy tych wskaźników personelowi medycznemu, to za kilka lat trzeba będzie zaproponować o wiele wyższe. Podkreślił, że jest to inwestycja w ludzi, system i pacjentów, w innym przypadku personel zwróci się w stronę prywatnego sektora ochrony zdrowia lub wyjedzie za granicę.

Senat RP przyjął ustawę o minimalnych wynagrodzeniach z poprawkami, wprowadzonymi przez senacką komisję zdrowia, które zostały wcześniej przyjęte większością głosów.

Lekarze senatorowie głosujący za podwyżkami wynagrodzeń:

 • Alicja Chybicka
 • Agnieszka Gorgoń-Komor
 • Tomasz Grodzki
 • Wojciech Konieczny
 • Beata Małecka-Libera

Lekarze senatorowie głosujący za obniżeniem wynagrodzeń:

 • Dorota Czudowska
 • Stanisław Karczewski
 • Waldemar Kraska
 • Bogusława Orzechowska

Wstrzymał się od głosu senator Rafał Ślusarz, a senator Margareta Budner nie brała udziału w głosowaniu.

Ustawa w kształcie przyjętym przez Senat RP wraca do Sejmu RP i będzie rozpatrywana w dniu 15 czerwca 2021 r.

Dodane: 2021-06-10, przez: Rafał

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj