logo: NIL

NRL/ZRP/0212.528.2020.OA
NRL-ZRP.KW-00534.2020      

Warszawa, 27 kwietnia 2020 r.  

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W nawiązaniu do publicznie podawanych informacji dotyczących stopniowego przywracania regularności udzielania świadczeń zdrowotnych, w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej  wnoszę o modyfikację wydanych w dniu 24 marca br. „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” (dalej: Zalecenia).

Wniosek ten uzasadniony jest koniecznością podjęcia przerwanego leczenia stomatologicznego oraz przywrócenia funkcjonowania opieki stomatologicznej.

Dla wielu lekarzy dentystów szerszy zakres wykonywanych zabiegów jest warunkiem przetrwania ich podmiotu w sensie ekonomicznym. Jest to również jedyna droga do powstrzymania dramatycznie pogarszającego się stanu zdrowotnego pacjentów. Brak zmiany wydanych zaleceń wykluczy część pacjentów z gwarantowanego przez NFZ leczenia ortodontycznego.

O ile w zakresie zabiegów wymienionych we wstępie Zaleceń (ogólna opieka podstawowa, chirurgia stomatologiczna, stomatologia dziecięca i stomatologia zachowawcza)  podstawą przeprowadzenia zabiegu może być konieczność interwencji „w przypadku stanów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań”, o tyle Zalecenia w  podrozdziale „Inne zakresy świadczeń stomatologicznych” (str. 1) wyraźnie ograniczają możliwe do wykonania procedury w ortodoncji, periodontologii i protetyce.

W zakresie, w jakim Zalecenia określają standardy sanitarne, wnosimy o uwzględnienie ich wariantowego charakteru. Tam, gdzie warunki lokalowe utrudnią zastosowanie jednych zabezpieczeń, możliwe zapewne są do zastosowania inne (równoważne), choć być może wymagać będą większego nakładu pracy. Ważne jest to, aby z uwagi na warunki trudne do zmiany (jak np. warunki techniczno-lokalowe) umożliwić osiągnięcie porównywalnego skutku zabezpieczenia przy użyciu innych metod.

Poza  sprawami wydzielonymi do osobnych wystąpień, a dotyczących:

  • sprawy finansowania świadczeń gwarantowanych (Apel Prezydium NRL Nr 21/20/P-VIII z dnia 17 kwietnia br.) ;
  • dramatycznej sytuacji stomatologicznych gabinetów szkolnych,

 stworzenie  warunków umożliwiających pracę placówek stomatologicznych wymaga:

  1. Wprowadzenie teleporad do leczenia stomatologicznego. Niezależnie od wdrożonych w każdej placówce procedur, udzielanie świadczeń wiązać się będzie z koniecznością dłuższych przerw poświęconych procedurom sanitarnym. Wobec podobnych do stanu sprzed epidemii potrzeb zdrowotnych wiązać się to będzie z koniecznością wyznaczania dłuższych terminów wizyt. Należyte zaopiekowanie się pacjentem w przypadku niemożności przyjęcia go wymagać będzie - tak jak to wykonywane jest obecnie - zebrania wywiadu, kontroli dokumentacji i ewentualnego wystawienia recepty elektronicznej. Poza tym, do praktyk mogą zgłaszać się pacjenci tych praktyk odbywający kwarantannę lub ze stwierdzonym zakażeniem. Wobec szczupłości bazy przeznaczonej dla tych pacjentów racjonalne będzie obsłużenie ich teleporadą przez gabinet posiadający ich dokumentację.

 Wszystko to skłania do wniosku o konieczności sformalizowania teleporad w leczeniu stomatologicznym poprzez ustanowienie takiego świadczenia i należytą jego wycenę.

  1. Zwiększenie limitu ilości odpadów uprawniającej do uproszczonej ich ewidencji.  Zgodnie z art. 71 pkt 1) ppkt a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie Mając na uwadze, że w czasie epidemii, jak i przez najbliższe kilkanaście miesięcy personel medyczny zużywać będzie znaczne ilości środków ochrony indywidualnej (maseczek, kombinezonów, rękawic, fartuchów) istnieje uzasadniona obawa, że limit uprawniający do prowadzenia ewidencji w sposób uproszczony zostanie przekroczony przez większość placówek i uprawnienie do prowadzenie uproszczonej ewidencji tym samym wygaśnie. Limit ten do końca roku 2021 powinien zostać podniesiony do 170 kg.

 

Z poważaniem

prof.dr hab.med.Andrzej Matyja
Prezes NRL

Dodane: 2020-04-27, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj