logo: NIL

STANOWISKO 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 27 maja 2020 r.      

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje formułowany po ogłoszeniu  w marcu br. stanu zagrożenia epidemicznego postulat uregulowania na okres co najmniej najbliższych 12 miesięcy zasad udzielania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.

Prezydium przypomina, że w dniu 8 kwietnia br. zaopiniowało przedstawiony przez Prezesa NFZ projekt zarządzenia dotyczącego świadczeń stomatologicznych. Pilne wydanie tego zarządzenia wydawało się wówczas wspólnym celem Naczelnej Rady Lekarskiej i NFZ, gdyż Prezes NFZ zakreślił niezwykle krótki, 24 godzinny termin na zaopiniowanie projektu. Tym większe zdziwienie budzi fakt, że zarządzenie to do chwili obecnej nie zostało uchwalone, pomimo upływu 50 dni.

Wobec zapowiadanego przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 25 maja 2020 r. w toku rozmów z Naczelną Radą Lekarską przedstawienia przez Fundusz kolejnej wersji zasad rozliczeń świadczeń stomatologicznych Prezydium NRL uznaje za konieczne przypomnieć, że:

1)    z uwagi na potrzeby pacjentów wymagających pilnej, bezzwłocznej pomocy oraz treść opublikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” procedury, które dominują w strukturze udzielanych obecnie świadczeń, to procedury najniżej wycenione w tabeli punktowej świadczeń stomatologicznych (procedury głównie pomocy doraźnej),

2)    wspomniane Zalecenia Ministerstwa Zdrowia ograniczają liczbę przyjęć do 1 pacjenta na godzinę,

3)    powyższe dwie okoliczności skutkują dramatycznie niskim poziomem możliwych do osiągnięcia przychodów gabinetu stomatologicznego udzielającego świadczeń gwarantowanych, na co nakłada się drastycznie zwiększony jednostkowy koszt udzielania świadczeń, związany m.in. z pozyskaniem środków ochrony indywidualnej, koniecznością szczegółowej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego, dezynfekcji lub wymiany powietrza, konieczności zaspokojenia zwiększonych obecnie potrzeb zapewnienia kontaktu telefonicznego pacjentów z lekarzem dentystą  (wniosek o finansowanie teleporad spotkał się z odmową).

Wymienione wyżej względy stanowią o specyfice świadczeń stomatologicznych i konieczności modyfikacji zasad rozliczeń z publicznym płatnikiem, których podstawą powinna być propozycja odpowiednich współczynników korygujących zastosowanych w stosunku do wszystkich zakresów świadczeń stomatologicznych. Prezydium NRL zgłasza gotowość do konsultacji wszelkich propozycji w celu wypracowania optymalnego modelu organizacji świadczeń na najbliższe miesiące.

Problem niskiej wyceny świadczeń stomatologicznych zgłaszany był na długo przed jakimikolwiek wzmiankami o potencjalnych problemach epidemicznych. Korespondencja i rozmowy z NFZ w tej sprawie rozpoczęły się w początku ubiegłego roku. Wobec dokonanych zmian wycen w leczeniu szpitalnym, AOS i POZ dokonanie stosownych zmian w stosunku do lecznictwa stomatologicznego wydaje się naturalną konsekwencją biegu wydarzeń.

Zapowiadane w toku rozmów z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w dniu 25 maja 2020 r. oraz w wypowiedziach prasowych Prezesa NFZ wydłużenie terminu okresu rozliczeniowego dla kontraktów może być traktowane jako czynnik wspomagający wykonanie umów za rok bieżący. W przypadku świadczeń stomatologicznych nie może to jednak być jedyny środek zaradczy w powstałej sytuacji.

Prezydium NRL zwraca przy tym uwagę na szczególną sytuację stomatologicznych gabinetów szkolnych. Sprawowanie stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami jest zawieszone na mocy § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). W świetle zbliżających się wakacji letnich i biorąc pod uwagę rozmaite scenariusze rozwoju epidemii w okresie jesiennym, realizacja choćby części rocznego limitu kontraktu wydaje się już dziś niemożliwa. Zwrócić należy uwagę, że to właśnie władzom publicznym zależało na jak największej liczbie tych gabinetów i choćby z tego względu dziwić może całkowity  brak  rozwiązań i propozycji dla tego typu placówek.

 

                SEKRETARZ                                                                 PREZES

              Marek Jodłowski                                                        Andrzej Matyja

 

Dodane: 2020-05-27, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj