logo: NIL

ZARZĄDZENIE NR 103/2020/GPF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący Zespołu – Bernard Waśko – Zastępca Prezesa do Spraw Medycznych;
 2. zastępca przewodniczącego Zespołu – Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu do Spraw Służb Mundurowych w Centrali Funduszu;
 3. sekretarz Zespołu – Przemysław Bedyński – starszy specjalista w Departamencie do Spraw Służb Mundurowych w Centrali Funduszu;
 4. członkowie Zespołu:
 1. Daniel Rutkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Funduszu,
 2. Radosław Murawski – p. o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Sprawozdawczych w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Funduszu;
 3. Filip Urbański – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji w Centrali Funduszu.

                   2. W pracach Zespołu mogą brać udział w charakterze doradcy lub eksperta, osoby niebędące jego członkami, w szczególności:

 1. Anna Baumann-Popczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego i Sanitarnej Ochrony Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
 2. Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski;
 3. Jan Gessek – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia;
 4. Włodzimierz Gut – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
 5. Agnieszka Jóźwik – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu;
 6. Anna Miszczak – Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
 7. Mariola Szulc – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o. w Tychach;
 8. Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski

- zaproszone przez przewodniczącego Zespołu lub w razie jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego Zespołu.

§ 3. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności:

 1. ustalenie aktualnego stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach świadczeń, w tym stopnia wykorzystania dostępnych zasobów oraz poziomu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. identyfikacja ograniczeń w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach świadczeń;
 3. dokonanie oceny ryzyk związanych z przywracaniem pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach świadczeń;
 4. opracowanie propozycji rozwiązań finansowych i organizacyjnych związanych z rozliczeniem wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

§ 4. Zespół prowadzi prace:

 1. na posiedzeniach, które odbywają się:
 1. w siedzibie Centrali Funduszu,
 2. poza siedzibą Centrali Funduszu;
 1. w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (w tym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej).

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu.

 1. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z członków Zespołu.
 2. Zespół na pierwszym posiedzeniu sporządza projekt regulaminu prac Zespołu, zwany dalej „Regulaminem”, a następnie w terminie 5 dni roboczych przedstawia go, za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu, Prezesowi Funduszu, w celu jego akceptacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość modyfikacji zaakceptowanego przez Prezesa Regulaminu, w porozumieniu z dyrektorem Gabinetu Prezesa Funduszu, przy czym zmiany, które powodują skutki finansowe dla Funduszu wymagają akceptacji Departamentu Ekonomiczno-Finansowego i Biura Księgowości oraz zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu.
 4. Decyzje Zespołu w formie stanowisk lub wniosków, podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy udziale nie mniej niż połowy członków Zespołu i obecności przewodniczącego Zespołu. W przypadku oddania równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
 5. Z każdego posiedzenia Zespołu, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu. Protokół zawierający informacje z działalności Zespołu wraz z określeniem zaawansowania prac jest przekazywany Prezesowi Funduszu za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu w terminie 5 dni roboczych od dnia posiedzenia.

§ 6. Zespół zobowiązany jest do przedstawienia Prezesowi Funduszu analizy wraz z wnioskami końcowymi i ewentualnymi propozycjami zmian prawnych.

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament do Spraw Służb Mundurowych w Centrali Funduszu.

§ 8. Zespół kończy działalność po przedłożeniu Prezesowi Funduszu analizy wraz z wnioskami końcowymi, o której mowa w § 6, nie później niż w dniu 30 września 2020 r.

§ 9. Za udział w pracach Zespołu osoby zaproszone przez Prezesa Funduszu do udziału w jego pracach, niebędące pracownikami Funduszu, mogą otrzymać zwrot kosztów przejazdów koniecznych do udziału w posiedzeniu Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

 

                    PREZES

   NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski

 

 

Dodane: 2020-07-08

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj