W dniu 9 lipca opublikowano  Zarzadzenie Prezesa NFZ nr 130/2021/DEF

w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację.
Jest ono przepisem wykonawczym do Ogólnych Warunków Umów, zmienionych wskutek nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. {nowelizacja ustawy -Dz.U.2021.1104]

Prezes NRL skierował w dniu 21 lipca br pismo do Prezesa NFZ. Postawione pytanie związane jest z nieczytelnością Zarządzenia. Przywołane w par.3 Zarzadzenia załączniki zawierają wykaz zakresów objętych możliwością starania się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Załączniki te wymieniają jedynie kody zakresów , a te niełatwo znaleźć we własnej umowie. [patrz załączniki do niniejszego wpisu]

pismo Prezesa NRL do Prezea NFZ z 21 lipca 2021r.

Pismo zawiera tez postulat liczenia biegu terminu złożenia wniosku o rekompensatę. Zgodnie z  rozporządzenia zmieniającego Ogólne Warunki Umów wniosek - informacja świadczeniodawcy (zestawienie) powinna byc złożona w erminie 14 dni od wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego. Termin ten powienien liczyć się nie od 1 lipca br, a od dnia udostepnienia przez właściwy Oddział NFZ narzedzi elektronicznych do jej sporządzenia.

 • Przepisy Ogólnych Warunków Umów odnoszące się do współczynników korygujących zwiazanych z rekompensatą podwyżek

  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) w załączniku do rozporządzenia w § 16:

  1)w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

  "Współczynniki te mogą być wyrażone kwotowo.";

  2)po ust. 4c dodaje się ust. 4d-4f w brzmieniu:

  "4d. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 1104), w celu przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków określonych w tej ustawie.

  4e. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających specjalizację, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. było należne wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383 oraz z 2020 r. poz. 2401), biorąc pod uwagę wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie z art. 7 tej ustawy.

  4f. W przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. kwoty zobowiązania Funduszu, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy, wynikającego ze wzrostu wartości taryf świadczeń lub ceny punktu, wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 3, 4a, 4d i 4e, ulega zmniejszeniu o wartość, o którą wzrosło zobowiązanie z tytułu wzrostu wartości taryf świadczeń lub ceny punktu, proporcjonalnie do udziału wartości danego współczynnika w sumie wartości współczynników, o których mowa w ust. 3, 4a, 4d i 4e, do danej umowy.

Dodane: 2021-07-22

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj