23 marca 2022r. Ministerstwo Zdrowia rozesłało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Z uzasadnienia:

Projektowana zmiana ma na celu uwzględnienie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)  zwanej dalej „ustawą o pomocy”.  Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy, obywatel Ukrainy - przez którego rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio[2] z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - a którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi przez tę ustawę, jest uprawniony do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji uzdrowiskowej).
W ustawie nowa grupa uprawnionych została uwzględniona w art. 12 pkt 13. W rozporządzeniu we wszystkich odniesieniach uwzględniono także odniesienie do pkt 13 dla osób niebędących ubezpieczonymi posiadających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy.

od Redakcji- przepisy prawa

 • art.12 pkt 13 ustawy o świadczeniach:

  Art.  12.  [Uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów odrębnych]

  Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie:

  [...]

  13. art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)

   

 • art.37 ustawy o pomoy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  1. Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.
  2. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są udzielane przez świadczeniodawców na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Produkty lecznicze, o których mowa w ust. 1, są podawane przez podmioty realizujące programy polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.
  3. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Szczegółowy tryb i sposób finansowania kosztów świadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostanie określony w umowie zawartej między ministrem właściwym do spraw zdrowia a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

   

 • art.1 ust.1 i art.2 ust.1 ustawy o pomoy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

  Art.  1.  [Przedmiot regulacji]
  1.Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio [2] z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art.2.1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Do określenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych tym osobom  są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. W związku z powyższym - dla celów rozliczeniowych - istnieje konieczność identyfikacji świadczeń udzielonych osobom uprawnionym, na podstawie ustawy o pomocy oraz zweryfikowania, czy sprawozdane przez świadczeniodawcę świadczenia zostały udzielone osobie  posiadającej prawo do świadczeń na podstawie ustawy o pomocy.

W celu zidentyfikowania świadczeń udzielonych tej grupie osób, zmiany wprowadzono   do tabeli nr 11 załącznika nr 3, która określa kod tytułu uprawnienia dla poszczególnych grup posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz określa jakie dane identyfikujące dokument potwierdzający to prawo powinny być przez świadczeniodawcę rejestrowane tj. 

a)  wprowadzono dla tej grupy odrębny kod „UA”  - którym świadczeniodawca, zgodnie z  § 4 pkt 8 rozporządzenia, oznaczał będzie każde udzielone takiej osobie świadczenie:

b) wskazano, że potwierdzenie prawa do świadczeń jest możliwe przez:

- dokument elektroniczny, generowany na podstawie numeru PESEL, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy, albo

- złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a* oraz 6** ustawy, wskazującego jako podstawę prawną art. 12 pkt 13 ustawy.[1]

Wykorzystanie dokumentu elektronicznego do potwierdzania świadczeń jest przewidziane, gdyż ustawa o pomocy wprowadza możliwość przyznania obywatelom Ukrainy numeru PESEL. W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL (nie wszystkie osoby wystąpią o ten numer, lub wystąpią z opóźnieniem) przewidziano  możliwość potwierdzenia prawa do świadczeń przez złożenie oświadczenia.[1]


Przypisy Redakcji www.nil.org.pl :

*art.50 ust.2a Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności może potwierdzać tożsamość świadczeniobiorcy, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów.W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej także za pośrednictwem tych systemów

** art.50 ust.6 - dotyczy pisemnych oświadczeń o prawie do świadczeń, składanych w placówkach medycznych przed udzielenie świadczenia

[1] wymagać to będzie modyfikacji treści dotychczasowych wzorów oświadczeń .

W przypadku obywateli Ukrainy musi się tam znaleźć sentencja, że są uprawnieni do świadczeń z tytułu art.12 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z tym, że dotyczy ich przepis art.2 ust.1 ustawy  o pomoy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  , tzn, że pacjent :

 • przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio [2] z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r

[2] W dniu 23 marca br Sejm znowelizował ustawę o pomocy […] usuwając wyraz "bezpośrednio" i zamieniając wyraz "wjechał" na "przybył".

 

Dodane: 2022-03-23

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj