logo: NIL

W sytuacji lockdown'u wszystko może być problemem, „zamknięcie” dotyczy również placówek oświatowych, w tym przedszkolnych. Młodzi medycy mogą więc mieć (i jak wynika z doniesień mają) gdzieniegdzie problemy ze zorganizowaniem opieki dla swoich pociech. Na portalu Rządowego Centrum Legislacji można odnaleźć podpisane już przez Ministra Edukacji i skierowane do ogłoszenia w dzienniku ustaw rozporządzenie regulujące kwestie pracy placówek oświatowych.

Rozporządzenie na serwerze RCL

Czytamy więc:

§ 2. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

[...]

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 

Z powyższych zapisów wynika, że opieka przedszkolna i szkolna powinna być zorganizowana na wniosek rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (a więc również w praktykach lekarskich).Z treści tego przepisu nie wynika jednocześnie:

  •  aby podmiot czy praktyka lekarska, w którym zatrudniony jest rodzic składający taki wniosek musiała koniecznie być wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działania związane ze zwalczaniem epidemii covid 19,
  • aby ową "osobą zatrudnioną" musiała być koniecznie osoba wykonująca zawód medyczny.
  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj