Podstawą prawną do delegowania przez NRL ekspertów jest przepis art.16f ust.6 , punkty 4 i 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Art.  16f.  [Program specjalizacji]

 • ust.1-3

  1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie i w zakresie ustalonym w programie specjalizacji dla danej dziedziny medycyny, z uwzględnieniem odpowiedniego modułu.
  2. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej albo komórce lub jednostce organizacyjnej mu podległej w ramach odbywanego szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązany odbyć i zaliczyć szkolenie uzupełniające, odpowiednie dla określonej specjalizacji, w zakresie wynikającym ze specyfiki służby wojskowej i potrzeb obronności kraju, na podstawie programu uzupełniającego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 2. 2a. Koszty szkolenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2, pokrywa Minister Obrony Narodowej ze środków budżetu państwa, których jest dysponentem.

  3. Program specjalizacji zawiera:
  1)zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wymaganych umiejętności praktycznych, które lekarz jest obowiązany opanować w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, z uwzględnieniem elementów danej dziedziny medycyny oraz dziedzin pokrewnych, w szczególności elementów farmakologii klinicznej, farmakoekonomiki, onkologii, medycyny paliatywnej, medycyny ratunkowej, promocji zdrowia i zdrowia publicznego, orzecznictwa lekarskiego i prawa medycznego;
  2)formy i metody pogłębiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych, w szczególności:
  a)kurs specjalizacyjny wprowadzający w pierwszym roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego, obejmujący wprowadzenie w problematykę, cele i obszar działania danej specjalności oraz zadania, kompetencje i oczekiwane wyniki kształcenia specjalisty w tej dziedzinie,
  b)niezbędne kursy specjalizacyjne obejmujące określony zakres wymaganej wiedzy teoretycznej w danej dziedzinie medycyny i dziedzinach pokrewnych,
  c)kurs w zakresie ratownictwa medycznego,
  d)kurs w zakresie zdrowia publicznego,
  e)kurs w zakresie prawa medycznego,
  f)szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonywanie w ustalonej liczbie określonych zabiegów lub procedur medycznych,
  g)staże kierunkowe obejmujące określony zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
  h) pełnienie dyżurów medycznych określonych w programie danej specjalizacji w maksymalnym czasie pracy określonym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej albo pracę w systemie zmianowym, jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie, a także gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz kierownik specjalizacji, pod którego nadzorem jest lekarz, pracują na tej samej zmianie, albo pracę w równoważnym czasie pracy, jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę w takim systemie i system ten jest stosowany do wszystkich lekarzy w jednostce akredytowanej,
  i)samokształcenie kierowane;

  3)okres trwania szkolenia specjalizacyjnego;

  4)formy i metody kontroli, wraz z oceną wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych;

  5)sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych programem specjalizacji;

  6) zakres merytoryczny Państwowego Egzaminu Modułowego, zwanego dalej "PEM" i PES z podaniem bibliografii, z której są układane pytania;

  7)standardy akredytacyjne podmiotów szkolących, odpowiadające warunkom, jakie muszą spełnić jednostki w celu zapewnienia realizacji danego programu specjalizacji.

  4.  Program specjalizacji opracowuje co najmniej raz na 5 lat oraz aktualizuje w razie potrzeby, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, zespół ekspertów. Program specjalizacji redaguje CMKP i zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
 • Zespół i jego skład

  5.  Członków zespołu ekspertów powołuje i odwołuje dyrektor CMKP. Członkowie zespołu ekspertów są powoływani spośród lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, dla której ma być opracowany program specjalizacji, lub w dziedzinach pokrewnych, spośród osób zgłoszonych przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny lub konsultanta krajowego w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju lub konsultantów krajowych z dziedzin pokrewnych, towarzystwa naukowe lub instytuty badawcze właściwe dla danej dziedziny medycyny, a w przypadku braku w dziedzinie pokrewnej - Naczelną Radę Lekarską, CMKP oraz lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny, dla której ma być opracowany program specjalizacji, lub w dziedzinie pokrewnej spośród osób zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską.

  6. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 5, wchodzą:

  1)konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny lub jego przedstawiciel lub przedstawiciele lub konsultanci krajowi w dziedzinach pokrewnych lub ich przedstawiciele;

  2)konsultant lub konsultanci krajowi w dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju lub ich przedstawiciele - w dziedzinach, do których ma to zastosowanie;

  3)  przedstawiciel lub przedstawiciele towarzystw naukowych lub instytutów badawczych właściwych dla danej dziedziny medycyny, a w przypadku ich braku - w dziedzinie pokrewnej;

  4) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego;

  5)przedstawiciel CMKP;

  6)  przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej odbywający szkolenie specjalizacyjne.

   

Tak więc, w skład zespołu opracowującego program i aktualizację programu specjalizacji w każdej ze specjalności lekarskich wchodzą:

 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej odbywający szkolenie specjalizacyjne.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, na podstawie kandydatur zgłoszonych przez okręgowe izby lekarskie powołało dla każdej ze specjalności lekrskich i lekarsko dentystycznych swoich ekspertów. W przypadku specjalności, w której specjalizację uzyskać mogą lekarze dentyści, skład ekspertów przedstawia się następująco:

 UCHWAŁA Nr 112/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw opracowania i aktualizacji programów specjalizacji

[…]

1. CHIRUGIA STOMATOLOGICZNA

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • • Dr hab. n. med. Grzegorz Trybek, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

II. Przedstawiciel NRL odbywający szkolenie specjalizacyjne: 15

 • • Lek. dent. Krzysztof Wróbel, Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach

 

2. CHIRUGIA SZCZĘKOWO – TWARZOWA

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • • Dr hab. n. med. Jan Borys (lek, lek. dent.), Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

II. Przedstawiciel NRL odbywający szkolenie specjalizacyjne:

 • • Lek. dent. Jan Harasiewicz, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

 

3. ORTODONCJA

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • • Prof. dr hab. n. med. Izabela Szarmach, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

II. Przedstawiciel NRL odbywający szkolenie specjalizacyjne:

 • • lek. dent. Michał Urzędowski, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

 

4. PERIODONTOLOGIA

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • • Dr hab. n. med. Wojciech Bednarz, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

II. Przedstawiciel NRL odbywający szkolenie specjalizacyjne:

 • • Lek. dent. Amelia Baczewska, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

 

5.PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • • Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

II. Przedstawiciel NRL odbywający szkolenie specjalizacyjne:

 • • Lek. dent. Paula Łasica, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

 

6. STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • • Dr hab. n. med. Anna Jurczak, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

II. Przedstawiciel NRL odbywający szkolenie specjalizacyjne:

 • • Dr n.med. Katarzyna Białoszewska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

 

7. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • • Dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

II. Przedstawiciel NRL odbywający szkolenie specjalizacyjne:

 • • Lek. dent. Marta Raciborska, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

 

8. ZDROWIE PUBLICZNE

I. Przedstawiciel NRL posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • • Dr hab. n. med. Teresa Kokot, Śląska Izba Lekarska w Katowicach

 

 

Dodane: 2020-10-10

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj