14 marca 2020r. godz. 14:45
 
 §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego:

§ 8.

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

  1. ) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;                                                       
  2. ) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

W związku z brzmieniem tego przepisu postawić można pytanie czy placówki medyczne realizujace kontrakt z NFZ (lub nie tylko) można uznać za jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym i w jakim zakresie ten przepis odnosi się do zadań, jakie w związku z udzielaniem świadczeń nakłada na nie prawo.

KS NRL zwróciła się niezwłocznie w tej sprawie do Zespołu Radców Prawnych NIL. Z odpowiedzi ZRP:

Ustawowe pojęcie "wykonywania zadań publicznych" było przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdzie art. 4 ustawy zobowiązuje do udostępniania informacji publicznej m.in. jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Przyjmuje się, że sformułowanie "zadania publiczne" jest pojęciem szerszym od zawartego w art. 61 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP określenia "zadania władzy publicznej". Nie trzeba być więc organem władzy publicznej, żeby realizować zadania publiczne. Zadania publiczne mogą być wykonywane przez różne podmioty niebędące organami władzy i bez konieczności ustawowego przekazywania im tych zadań.

  • Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych owymi zadaniami publicznymi są ......

    zadania mające na celu zaspokojenie powszechnych potrzeb obywateli. Podaje się w orzecznictwie takie przykłady, jak przewozy w ramach transportu publicznego, wykonywanie funkcji operatora elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. W orzecznictwie przyjęto też, że: „Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, realizuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Podmiot tego rodzaju wykonuje zadania publiczne i finansowany jest ze środków publicznych, tym samym mieści się w zakresie podmiotowym art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy” (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2018 r., sygn. akt IV SAB/Wr 63/18). Również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2018 r. sygn.. akt II SAB/Po 162/17 przesądza, że szpital jest jednostką wykonującą zadania publiczne.

Wobec powyższego na gruncie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DZ.U z 2020 r. poz. 433) można przyjąć, że podmiot wykonujący działalność leczniczą mający kontrakt z NFZ jest uznawany za jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym i w konsekwencji może na podstawie § 8 tego rozporządzenia podjąć decyzję o  realizacji wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom lub wykonywaniu określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Moim zdaniem natomiast podmioty, które nie mają kontraktu z NFZ, czyli nie udzielają świadczeń gwarantowanych, nie będą korzystały z rozwiązań przewidzianych w tym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Nie oznacza to jednak, że nie wolno im podjąć decyzji o ograniczeniu przyjęć, czy zamknięciu gabinetu - do podjęcia takiej decyzji w sferze wolnego rynku nie jest potrzebne zezwolenie zawarte w ustawie czy rozporządzeniu.

Michał Kozik

radca prawny

 

W zbiorze "zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom" trudno byłoby doszukiwać się:

  • takiej realizacji przyjęć  , w ramach której  bez wyraźnej potrzeby, ryzykując zdrowiem pacjentów i personelu udziela się porad zgodnie z wcześniej ustaloną listą oczekujących,
  • wypełniania czynności takich jak raportowanie pierwszego wolnego terminu , czy stanu harmonogramów przyjęć (choćby ze względu na to, że w przypadku braku przyjeć planowych sprawozdania te nie mają sensu).

Dodane: 2020-03-14

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj