logo: NIL

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia , które reguluje sposób ogłaszania postępowań konkursowych oraz (częściowo) prace komisji konkursowej. Środowisko stomatologiczne przygotowuje się już do najbliższych postępowań w większości oddziałów (wiosna 2022r.) W ramach tych prac planowane są wystąpienia o zmiany w podstawowych aktach prawnych regulujących przebieg konkursów i procesu odwołań.

Zaprojektowane przez MZ zmiany wydają się mieć charakter prostego dostosowania treści rozporządzenia do zmian poczynionych ostatnio w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jak wiemy, tzw pionizacja spowodowała podporzadkowanie większości kompetencji Prezesowi Funduszu. Zmiany , właśnie w postępowaniach odwolawczych przyjdzie jeszcze omówić. 
 

projekt rozporządzenia

W związku z nadesłanym projektem Prezydium NRL postanowiło przypomnieć Ministerstwu o kardynalnych błędach , jakie zawiera to rozporzadzenie już w chwili obecnej. Warto zauważyć , ze właśnie w tym rozporządzeniu zawarty jest przepis-klucz gorszej pozycji oferenta. Chodzi o możliwość nieprzyznania kontraktu pomimo satysfakcjonującego obie strony protokołu z negocjacji. W tej sprawie musi nastapic przełom.

 

STANOWISKO Nr 90/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, przekazanym przy piśmie Pana Janusza Cieszyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2020 r. znak: SZUZ.0210.11.2020.KB przedstawia następujące uwagi do przedłożonego projektu:

 1. przewidziana w treści projektu dychotomia kompetencji Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału budzi obawy o to, czy obydwa uprawnione podmioty nie będą korzystać krzyżowo z przysługujących im kompetencji w konkretnym postępowaniu. Zasadnym byłoby jednoznaczne wskazanie, że czynności w toku postępowania wykonuje podmiot prowadzący postępowanie tj. w zależności do tego czy postępowanie zostało ogłoszone przez Prezesa czy dyrektora oddziału – Prezes Funduszu albo dyrektor oddziału;
 2. przepis § 3 ust. 2 pkt 5 nie powinien określać maksymalnej liczby zawieranych umów, co może sprzyjać podejmowaniu decyzji w przedmiocie rezerwowania przedmiotu postępowania dużym podmiotom i wykluczając z postępowania podmioty mniejsze; takie narzędzie limitowania możliwości dostępu do realizacji świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowia nie sprzyja transparentności systemu kontaktowania świadczeń;
 3. w § 3 ust. 2 proponuje się dodać pkt 13 w brzmieniu:

  „13) nazwę operatora wyznaczonego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1”;

  W ocenie Prezydium treść ogłoszenia powinna być możliwe jasna i zrozumiała dla wszystkich potencjalnych oferentów bez konieczności odwoływania się do przepisów z obszaru prawa pocztowego czy telekomunikacyjnego.

 4. w § 15 ust. 4 proponuje się ograniczenie możliwości rozszerzenia listy zaproszonych do negocjacji oferentów tylko do przypadków wycofania oferty przez jednego lub więcej oferentów zaproszonych do negocjacji lub do sytuacji, w której wobec zawartych w toku negocjacji porozumień nie udaje się wypełnić wartości zamówienia. Proponowane w projekcie rozporządzenia brzmienie przepisu może stwarzać w połączeniu z przepisem ust. 7 nietransparentność praktyk w tym zakresie;
 5. przepis § 15 ust. 7 przeczy idei negocjacji, dopuszczając możliwość swobodnego wyboru przez komisję oferentów oraz zmianę oferty, co pozwala dość swobodnie wpływać na ostateczny wynik postępowania konkursowego. Jest to również sprzeczne z przepisem art. 71 § 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Dodane: 2020-08-27, przez: AdmStom

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj