logo: NIL

2021-11-08

Rozporządzenie [Dz.U.2021.2003] wydane w dniu 3 listopada, ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 4 listopada (poz.3) dodało do par.2 niżej cytowanego Rozporządzenia ustępy 4-6:

4.  W przypadku gdy okres rozliczeniowy przedłużony po raz kolejny na podstawie ust. 2 upłynął i środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały rozliczone, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawcy, może rozliczyć te środki w następnych okresach rozliczeniowych umowy, o której mowa w ust. 1, lub w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.
6.   Na poczet rozliczenia środków, o których mowa w ust. 4, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zalicza kwotę należności wynikającą z przedstawionej przez świadczeniodawcę do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo--finansowym na ten okres.
 
Wnioski:
  1. Jeśli Świadczeniodawca w okresie rozliczeniowym wypracował nadwyżkę i ma jednoczęsnie nierozliczone zaliczki z tytułu "1/12" , nadwyżka ta umniejszy jego zaległości z tytułu pobranych zaliczek. Resztę zaległości (również całość, jeśli placówka nie wypracowała nadwyżek)  można będzie rozliczyc do końca 2023 r. pod warunkiem złożenia  do dnia 10 grudnia br wniosku w tej sprawie. (jeśli okresem rozliczeniowym jest rok)
  2. Zgodnie z zpisem ust.6 , od dnia wejścia w życie Rozporządzenia (5.11.2021r.) Dyrektor Oddziału NFZ może każdą pojawiającą się nadwyżkę świadczeń zaksięgować jako spłatę pobranej zaliczki. Dla wielu podmiotów generowanie nadwykonań może stać się o tyle trudną operacją, że zaangażuje dodatkowe koszty, a system rozliczeń wymusi wygenerowanie rachunku do wysokosci kwoty miesięcznego zobowiązania.

Przepis ten oznacza jednostronne ze strony władz publicznych zakończenie dyskusji nad sprawiedliwym systemem rozliczenia zaliczek pobranych w formule 1/12. Oznaczałoby to taki stan, w którym koszty pandemii przerzucone zostałyby w całości na placówki medyczne. Nie licząc oczywiście 3% dodatku do faktur. Inne dodatki nie były bowiem ani wysokie, ani powszechne.

Co więcej, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt omawianego roporządzenia  w zupełenie innym brzmieniu. Projekt z dnia 20 września br. zakładał możliwość spłaty 1/12 nadwykonaniami, ale na wniosek Świadczeniodawcy i w perspektywie okresu rozliczneiowego (którym z reguły jest rok). Tymczasem z ogłoszonego rozporządzenia wynika, że wniosek Świadczeniodawcy nie jest potrzebny, a okres rozliczeniowy (rok) zmieniono na okres sprawozdawczy (miesiąc).

Powyższe wnioski, wraz zauważoną zmianą dokonaną w trakcie procesu legislacyjnego Komisja Stomatologiczna przekazała Prezydium NRL.
 
 
 

2021-06-09

W uzupełnieniu informacji z 25 maja br. Naczelna Izba Lekarska sugeruje odnalezienie na portalach systemów zarządzania obiegiem informacji, jakie prowadzą oddziały NFZ miejsca , w którym można ten wniosek złożyć w wersji elektronicznej. Umowa o udzielanie świadczeń ustnawia co prawdę forme pisemną oświadczeń, cytowany w informacji z 25 maja przepis rozporządzenia równiez jej nie wyłącza, jednak doświadczenie z poprzednimi wnioskami (składanymi w grudniu i styczniu ) wskazuje, że Fundusz oczekuje tego wniosku w formie elektronicznej, złożonego właśnie za pośrednictwem portalu.


2021-05-25

Wpis ten -pomimo, że zamieszczony w ramach podstrony Komisji Stomatologicznej NRL- jest ważny dla wszystkich placówek, które w roku 2020 :

  • korzystały z mechanizmu zapłaty od NFZ w formule 1/12,
  • uzyskały od Prezesa NFZ decyzję przedłużającą okres rozliczeniowy za rok 2020.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia br. umożliwia wszystkim tym podmiotom wystąpienie z wnioskiem do prezesa NFZ o dalsze wydłużenie tego okresu.

Aktualne więc brzmienie przepisu regulującego tę materię jest następujące:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 4 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co następuje:

[...]

§  2.  

1. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisu § 1 pkt 5 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się.

2. W przypadku gdy okres rozliczeniowy został przedłużony na podstawie ust. 1, na wniosek świadczeniodawcy okres ten może zostać przedłużony po raz kolejny, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

A ponieważ przepis wyraźnie mówi o konieczności złożenia do 30 czerwca stosownego wniosku, Zespół Radców Prawnych NIL przygotował pomocny zazwyczaj w takich wypadkach wzór.

WZÓR WNIOSKU

 

Komisja Stomatologiczna NRL

Dodane: 2021-11-08

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj