Current Procedural Terminology jest owocem ponad 30 lat pracy American Medical Association i nakładów wynoszących stokilkadziesiąt milionów dolarów. Różne aspekty kodowania (terminologia, konstrukcja listy, precyzja stosowania, zasady aktualizacji) były badane i konsultowane przez liczne instytucje i organizacje. Powtarzanie tego wysiłku nie jest ani możliwe ani celowe.

Celem pierwszej fazy testowania było sprawdzenie, czy istnieją znaczące różnice pomiędzy definicjami procedur w USA i praktyką lekarską w Polsce oraz wstępne określenie jakie trudności należałoby pokonać, aby wdrożyć CPT w Polsce, ile czasu potrzeba na szkolenie, jak wygląda porównanie kodów CPT z kodami NFZ i ICD.
Testowano tylko dwie części listy. "Badanie i ustalanie postępowania" dotyczy czynności wykonywanych przez wszystkich lekarzy: wizyt ambulatoryjnych, konsultacji, opieki w szpitalu i w innych zakładach opieki zdrowotnej. Drugą częścią jest ginekologia i położnictwo. W CPT stosowanie kodów nie jest ograniczane przez specjalizację lekarza czy przez miejsce wykonywania świadczenia, stosuje się również modyfikatory, aby wykazać szczególne okoliczności związane ze świadczeniem. Dlatego nie było możliwe zakodowanie wszystkich wykonywanych czynności ani objęcie kodowaniem całej pracy lekarza czy zakładu opieki zdrowotnej.
W pierwszej fazie testowania wzięły udział szpitale kliniczne i instytuty, szpitale powiatowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, praktyki indywidualne - w sumie 12 placówek i 22 lekarzy. Kodowanie zakończono w połowie kwietnia 2005 roku i uzyskano kody dotyczące ponad 9800 świadczeń.
Ogólnie wyniki testowania należy podsumować bardzo pozytywnie. Klasyfikacja jest zrozumiała dla polskich lekarzy, w większości definicji zgodna z praktyką lekarską w Polsce, precyzyjna, przede wszystkim zaś pozwala dużo lepiej wykazać pracę lekarza niż stosowane obecnie systemy. Stosowanie jej wymaga odpowiedniego przeszkolenia, ale po paru tygodniach kodowanie nie sprawia większych trudności i odbywa się bardzo szybko.
Celowe będzie przeprowadzenie następnej fazy testowania, w której można będzie zastosować kompletną listę kodów przetłumaczonej na polski CPT do całej działalności zakładów opieki zdrowotnej i praktyk lekarskich. Będzie ona wymagała dobrego przeszkolenia kodujących i powinna objąć znaczącą liczbę placówek. Jej efektem byłaby wiedza na temat sposobów wdrażania CPT w polskiej praktyce oraz doświadczenie pozwalające na podjęcie prac nad wprowadzeniem do listy procedur specyficznych dla praktyki lekarskiej w Polsce.