Terminologia procedur medycznych CPT-PL ma układ kliniczny i anatomiczny. Definicje kodów nie powtarzają się i są podzielone na dziedziny medyczne, zaś w obrębie dziedzin na układy, narządy i rodzaje procedur. Terminologia powinna być zawsze używana w całości, ponieważ tylko w ten sposób można właściwie zgłosić wykonane świadczenia.
Wydana przez Naczelną Izbę Lekarską książka jest tłumaczeniem wydania "Professional" amerykańskiej CPT i zawiera bardzo obszerne wyjaśnienia zasad używania tej terminologii. W początkowym okresie używania bardzo zalecane jest przeczytanie wyjaśnień i wskazówek i korzystanie z nich przy wyborze kodów. CPT-PL zawiera definicje około 8000 procedur, ale mimo to może się zdarzyć, że wykonano świadczenie, które nie odpowiada dokładnie żadnej z nich. W takiej sytuacji można zastosować odpowiednio modyfikatory, które służą do wykazania nietypowych sytuacji lub zgłosić kod niewyszczególnionego świadczenia/procedury dołączając opis wykonanych czynności.
Używanie CPT-PL w zakładach opieki zdrowotnej, w indywidualnych i grupowych praktykach, laboratoriach itp. wymaga licencji. Płatnik publiczny i świadczeniodawcy związani z nim umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mogą w zakresie rozliczeń świadczeń finansowanych ze środków publicznych uzyskać bezpłatną licencję na stosowanie listy kodów ze skróconymi definicjami. Zasady licencjonowania CPT-PL są przedstawione na oddzielnej stronie.
Precyzja i szczegółowość terminologii CPT-PL wymagają staranności i przestrzegania zasad jej używania. Podobnie do zasad obowiązujących w USA zaleca się, by podstawowym źródłem informacji o wykonywanych procedurach i świadczeniach była dokładna dokumentacja medyczna. Kodowanie CPT-PL i równoległe stosowanie innych klasyfikacji w celu sprawozdawczości i rozliczeń powinno być wykonywane przez wyspecjalizowane, przeszkolone osoby. Zapewnia to właściwą jakość kodowania i zapobiega nieporozumieniom pomiędzy współpracownikami oraz zastrzeżeniom ze strony płatników.