logo: NIL

Lekarze dentyści posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia znaleźli się w sytuacji, w której realizacja umowy z Funduszem, z uwagi na nieustanny wzrost kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych staje się nieopłacalna. Wynika to z faktu, że w ostatnim czasie na lekarzy dentystów nakładane są nowe, skutkujące znacznym obciążeniem finansowym obowiązki, a wartość kontraktu z NFZ jest od wielu lat utrzymywana na stałym, niezmiennym poziomie.

 • Fundusz w celu odparcia wielokrotnie zgłaszanych przez samorząd lekarski argumentów...

  dotyczących konieczności zwiększenia wartości kontraktów z NFZ, podnosi, że na postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zgłaszają się chętni lekarze dentyści. W ocenie Komisji zainteresowanie konkursami wśród lekarzy dentystów nie świadczy o atrakcyjności zaproponowanych przez Fundusz warunków kontraktu. W szczególności mając na uwadze:

  ->brak konieczności poparcia ogłaszanej przez Oddziały  Wojewódzkie NFZ ceny oczekiwanej jakimkolwiek wyliczeniem,
  ->dominującą pozycję komisji konkursowej wobec oferenta

  wynegocjowanie  przez prowadzących placówki stomatologicznej zadowalających warunków finansowych jest wręcz niemożliwe.

TROCHĘ TEORII DOT.WYCENY (z przykładem endodoncji)

Trochę o uprzedzeniach i mitach dot.Stomatologii

O niedofinansowaniu publicznej opieki stomatologicznej

 
Strony Komisji Stomatologicznych Okręgowych Rad Lekarskich,

na których znaleźć można materiały dotyczące własnego Oddziału NFZ :

1.   KS   w Białymstoku
2.   KS   w Bielsku - Białej
3.   KS   w Bydgoszczy
4.   KS   w Częstochowie
5.   KS   w Gdańsku
6.   KS   w Gorzowie Wlkp.
7.   KS   w Katowicach
8.   KS   w Kielcach
9.   KS   w Koszalinie
10.   KS   w Krakowie
11.   KS   w Lublinie
12.   KS   w Łodzi

13.   KS   w Olsztynie
14.   KS   w Opolu
15.   KS   w Płocku
16.   KS   w Poznaniu
17.   KS   w Rzeszowie
18.   KS   w Szczecinie
19.   KS   w Tarnowie
20.   KS   w Toruniu
21.   KS   w Warszawie
22.   KS   we Wrocławiu
23.   KS   w Zielonej Górze

członkowie Wojskowej IL kontaktują się z OIL, na terenie działania której realizują kontrakt z NFZ

Pobierz mat.Informacyjne

 

Uchwała 1/2020 KS NRL

Stanowisko Prezydium NRL

 

 

 
Pytania i Odpowiedzi:
 • Co było w planie finansowym na 2019rok?

  13 maja 2019r NFZ na podstawie decyzji Ministra Zdrowia i Rządu o znacznym skokowym zwiekszeniu nakładów na leczenie skierował do Sejmu projekt zmiany planu finansowego. taki dokument trafił m.in do Komisji Finansów Publicznych
  Na stronie 7 zaczyna się wyliczenie celów, na jakie spożytkowane ma być powiększenie budżetu NFZ. I tak w trzecim tiret na str.8 czytamy o zamiarze:
  projektowanej, poczynając od dnia 1 lipca 2019 r. zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń, związanej ze zwiększającymi się kosztami ich udzielania, w szczególności umożliwiającej zwiększenie kosztów wynagrodzeń personelu,”
 • Czy wydane później Zarządzenie dot.Stomatologii uwzgledniało wzrost kosztów?

  Niestety nie. Pojawiła się nowela Zarządzenia ws wykonywania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne , ale zawierała jedynie podwyżkę przelicznika korygującego świadczenia udzielone dzieciom i młodzieży w kontraktach ogólnych , ogólnych dziecięcych oraz w dentobusie i tłumaczona była w Ocenie Skutków Regulacji jako "poprawa dostępności do świadczeń dla dzieci".(zwiększenie z 1,3 na 1,5) . Niestety, nie dotyczyła całej reszty zakresów , a i w kontraktach ogólnostomatologicznych ma ten przelicznik swoje ograniczone działanie, ponieważ rodzice dużo rzadziej niżby mogli przyprowadzają do gabinetu swoje dzieci,
 • Czy wzrost kosztów płac dotyczy wszystkich?

  Pomimo, że ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia dotyczy podmiotów leczniczych, spowodowała ogólny wzrost kosztu pracy pracowników medycznych na rynku pracy i ze skutkami jej muszą się liczyć również placówki niemające statusu podmiotu leczniczego. Poza tym, od 1.01.2020r wzrasta płaca minimalna w całej gospodarce.
  Wzrost kosztów z tytułu płac to równiez podwyżki, jakie zaplanowali technicy dentystyczni za protezy zębowe i aparaty ortodontyczne. To również wzrost cen z tytułu wszelkich badań laboratoryjnych, wyższa cena obsługi informatycznej i w końcu...składowa tworząca wynagrodzenie dla lekarza, jeśli nie pobiera pensji  tylko jest właścicielem i jego pensją jest zysk.
 • Jak brzmi art.158 ustawy?

  Art.  158.  [Nieważność zmiany w zawartej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

  1.  Nieważna jest zmiana zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  2.  W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, umowa w nowym brzmieniu obowiązuje do czasu zapewnienia świadczeń na podstawie nowego postępowania w sprawie zawarcia umowy.

 • Czy można mi w związku z wnioskiem odebrać kontrakt?

  Art.158 ust.2 wspomina o opcji obowiązywania „umowy w nowym brzmieniu” do czasu nowego konkursu, ale wówczas musielibyśmy mieć do czynienia z faktycznie „zmienioną umową” czyli automatycznym zaakceptowaniem przez o/NFZ nowej , zaproponowanej stawki. Wydaje się mało prawdopodobne, aby NFZ chcąc dochować standardu równego traktowania wszystkim automatycznie zgodził się na zaproponowane stawki więc to, czy umowa zostanie zmieniona czy nie - nie odbędzie się poza świadomością składającego wniosek Świadczeniodawcy.