logo: NIL
Komunikat
Komisji Stomatologicznej NRL
 
z dnia 6 sierpnia 2021r.
 
w sprawie prac nad warunkami udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 
Zgodnie z wielokrotnie przekazanymi już wcześniejszymi informacjami , prace KS NRL nad zmianą wyceny zostały uruchomione już jesienią 2018r. Brak jasnej wizji władz publicznych co do miejsca stomatologii w systemie, długie wyczekiwania na odpowiedzi od NFZ , następnie całe zawirowanie związane z pandemią spowodowały, że tempo prac jest dalekie od oczekiwanego.
Ustalone zostało pomiędzy NRL a NFZ, że po korekcie tabeli w zakresie świadczeń endodontycznych przedmiotem wspólnych prac będzie korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych (we wszystkich zakresach) a następnie ortodontycznych. Wycena wypełnień z kolei mogła być prowadzona w ramach prac nad projektowanymi od dawna przez MZ nowymi świadczeniami (wypełnienia zastępujące amalgamat) związanymi z koniecznością zapewnienia przy wypełnianiu określonych klas ubytków odpowiedniej jakości materiałów.
Do tego, zgłoszone zostały postulaty: podniesienia wartości współczynnika korygującego świadczenia dla dzieci i  zrównania wyceny protezy częściowej, odtwarzającej brak 5-8 zębów z wyceną protezy 8-13 zębowej oraz ostateczne przywrócenie interpretacji zaliczania do wielkości protezy częściowej brakujących zębów ósmych.
Z tych zamierzeń zakończonym działaniem jest korekta wyceny świadczeń endodontycznych oraz podniesienie współczynnika korygującego świadczenia u dzieci i młodzieży z 1,3 na 1,5 (NRL postuluje konsekwentnie współczynnik 2,0) i interpretacja ws odtwarzania trzecich zębów trzonowych w protezach.
 
NRL akcentuje fakt, że prace nad wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych były już z obu stron dość mocno zaawansowane. Zostały one jednak przerwane jednostronną decyzją NFZ o przekazaniu tego zadania poprzez Ministerstwo Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i  Taryfikacji (AOTMiT). Powodem miały być również zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli co do dokonywanych przez NFZ wycen. NRL podtrzymuje argument, że określanie tabeli punktowej jest kompetencją Prezesa NFZ zapisaną w aktach prawa powszechnie obowiązującego, zmiany w wycenach dokonywane są na bieżąco  w innych rodzajach świadczeń i nic nie stało na przeszkodzie dokończenia prac nad wyceną procedur chirurgicznych.
Innym wątkiem poruszanym w korespondencji z władzami publicznymi była sprawa braku (zdaniem NRL) należytej uwagi Funduszu w odniesieniu do spraw związanych z leczeniem stomatologicznym. Przesłanką wysnucia takiej tezy był brak odpowiedniej reakcji na przypadkowo powstałe błędne dane w okresowym sprawozdaniu NFZ za rok 2020. Sprawę opisuje odrębny wpis na stronie internetowej Komisji.
 
W dniu 30 lipcabr odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie przedstawicieli NRL z Ministrem Maciejem Miłkowskim, podsekretarzem stanu w MZ, w którym wzięli udział również : Prezes AOTMiT dr R.Topór-Mądry i Zastępca Prezesa NFZ dr Bernard Waśko (wszyscy wraz ze współpracownikami).
Zarowno NFZ, jak i Minister Zdrowia podtrzymali wolę i decyzję o rozpoczęciu wyceny świadczeń stomatologicznych przez Agencję Taryfikacji (jest to instytucja będąca częścią AOTMiT). Ta droga taryfikacji ma z punktu widzenia środowiska stomatologicznego swoje wady i zalety. Wadą, a raczej wyrazem ogromnego wyzwania, jakie stoi przed tym zadaniem jest specyfika świadczeń stomatologicznych opartych w głównej mierze na pracy podmiotów,w których lekarze udzielają świadczeń na własny rachunek i brak pełnej księgowości. Również i to, że jest to pierwsza taka wycena jest, co jest o tyle istotne, że Agencja zbiera dane od podmiotów, które zgłosiły się do współpracy , jak i od podmiotów wyznaczonych losowo. W każdym przypadku  wymaga to sporej grupy osób prowadzących te podmioty przygotowanych do wykonywania zadań związanych z obliczeniami i rachunkowością.
Zaletą zaś tej formy wyceny jest obowiązek Agencji objęcia badaniem wszystkich kosztów, wraz z kosztami czynszu,mediów , amortyzacji sprzętu , obsługi ,czy zarządu. 
Naczelna Rada Lekarska otrzymała zapewnienie czynnego udziału w pracach nad opracowaniem metodologii tej wyceny. Komisja zwróci się jeszcze do społeczności stomatologicznej o wzięcie udziału w procesie wyceny poprzez przystąpienie na zaproszenie Agencji do współpracy przy wypełnianiu kwestionariusza badania kosztów.
W jednym z pism Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował NRL, iż w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano na świadczenia stomatologiczne dodatkowe środki wynikające z: efektów nowej wyceny świadczeń chirurgicznych (200 mln zł) i zrównania wyceny protez częściowych (15 mln zł).
 
Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

Dodane: 2021-08-06

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj