W projektowanej przez MZ nowelizacji Ogólnych Warunków Umów, której dokumnty mozna znaleźc na serwerze Rządowego Centrum Legislacji

https://legislacja.gov.pl/docs//516/12337155/12709969/12709970/dokument460109.pdf

widniała pierwotna wersja projektu, wg której zmianie miała ulec definicja okresu rozliczeniowego.

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) okresie rozliczeniowym – rozumie się przez to okres oznaczony w umowie, o której mowa w pkt 14, nieprzekraczający terminu obowiązywania tej umowy;”;

Definicja ta jest bardzo ważna w kontekście urawnienia do 1/12 faktury (Rozporządzenie z 14 marca) gdyż rozliczenie wystawionych faktur ma nastapic do końca okresu rozliczeniowego. NIL wielokrotnie podkreślala w swoich wystąpieniach, że rozliczenie faktur do końca roku jest niemożliwe, szczególnie w przypadku gabinetów szkolnych.

Tymczasem w podpisanym w dniu 4 września br Rozporządzeniu (na dzień niniejszego wpisu nieogłoszone w Dz.U), które mozna znaleźć na tym samym serwerze RCL pod adresem

https://legislacja.gov.pl/projekt/12337155/katalog/12710003#12710003

znalazł się zapis:

§ 2. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisu § 1 pkt 5 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się.

Nie wiadomo, czy Prezes NFZ będzie "określał sposób przedłużenia" dla wszystkich jednakowo, czy dla poszczególnych grup odrębnie. Przepis jest korzystny tylko ewentualnie dla tych, którym umowa kończy się z końcem grudnia. Dla wszystkich pozostałych różnica pomiędzy projektem a wersja podpisana nie jest korzystna, ale szerokie pod względem tematycznym rozmowy o rozliczeniach dot. epidemii covid i tak są niezbędne.

tekst omawianego rozporządzenia został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 8 września 2020r pod poz.1548

Dodane: 2020-09-09

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj