logo: NIL

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zakończyła 30 listopada 2021r. prace nad wyceną części  świadczeń leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych (świadczenia chirurgiczne i periodontologiczne). W pracach tych, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania, jakie odbyło się w dniu 30 lipca 2021r.  w Ministerstwie Zdrowia uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. AOTMiT odmówiła Naczelnej Radzie udostępnienia zarówno raportu z tych prac, jak i nawet kluczowych danych pozyskanych z danych zebranych podczas badania, będących najpoważniejszymi czynnikami kosztotwórczymi świadczeń (koszt godziny pracy lekarzy dentystów i personelu pomocniczego oraz koszt infrastruktury w przeliczeniu na 1 świadczenie).

 

W dniu 25 listopada 2021r. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Ministra Zdrowia o zorganizowanie spotkania podsumowującego prace AOTMiT. Wobec braku odpowiedzi na to pismo, w dniu dzisiejszym wystosowano do Prezesa Agencji pismo z wnoskiem o udostępnienie raportu w trybie dostępu do informacji publicznej

 

Pismo do Prezesa AOTMiT z 15 grudnia 2021r.

Sprawa właściwej wyceny świadczeń chirurgicznych jest niezwykle ważna z uwagi na:

 • zupełne „oderwanie od realiów”  wyceny niektórych świadczeń (np. ekstrakcja zęba ze znieczuleniem wyceniona na 30 zł) ;
 • planowane na 2022r. konkursy o udzielanie świadczeń- placówki stomatologiczne, w warunkach postępującej drożyzny, w dużej części mogą nie zaakceptować niedostatecznej wyceny;
 • możliwość użycia danych dotyczących kosztów stałych oraz kosztów pracy przy wycenie następnych świadczeń.
 • Dlaczego raport powinien być udostępniony?

  Tryb prac AOTMiT jest dość dokładnie zdefiniowany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy ustawy obligują Agencję do publikacji projektu Raportu, wobec którego przysługuje w terminie 7 dni złożenie uwag. Przedstawiciele Agencji tłumaczą, że badanie kosztów świadczeń stomatologicznych nie odbyło się w trybie taryfikacji (szczegółowo opisanym w ustawie) , a na podstawie przepisu art. 31n pkt.5 ustawy (Agencja realizuje inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia). Zdaniem NRL, z ustaleń poczynionych w dniu 30 lipca br. (patrz pkt.III  Historii prac nad  korektą wyceny) , jak i z faktu udziału przedstawicieli NRL w pracach AOTMiT wynika konieczność udostępnienia Naczelnej Radzie Lekarskiej tych danych, niezależnie od tego, że prawo dostępu do informacji publicznej  nie wymaga podania szczegółowego uzasadnienia.

 • Historia prac nad korektą wyceny świadczeń stomatologicznych

  Konieczność dokonania znaczącej korekty w wycenie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych zgłaszana była od początku prac VIII kadencji samorządu, czyli od połowy 2018r., co stanowiło zresztą kontynuację postulatów zgłaszanych od lat.

  I. Służyły temu zarówno bezpośrednie rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak też akcje organizowane przez izby lekarskie, jak ogólnopolska akcja składania wniosków o zmianę warunków finansowania umów (na podstawie art.158 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) , jak też ogólnopolska Petycja z roku  2020. W lipcu 2020r. Prezes NFZ zatwierdził korektę świadczeń endodontycznych, którą zaproponowała Naczelna Rada Lekarska.

  II.Następnym etapem miała być korekta świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych realizowanych w różnych zakresach leczenia stomatologicznego. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2020r, Komisja Stomatologiczna NRL  złożyła propozycję zmian punktacji ww świadczeń. Pismem z 13 stycznia 2021r Zastępca Prezesa NFZ poinformował, że Fundusz pod pewnymi warunkami akceptuje tę wycenę. Do spotkania NFZ-NRL w tej sprawie doszło dopiero 27 kwietnia 2021r. kiedy to NFZ poinformował, że wstrzymuje się z decyzją o korekcie z powodu zgłoszonych w protokołach kontrolnych NIK zastrzeżeń w stronę Funduszu o nadużywanie współczynników korygujących.

  III. Od marca 2021r. NRL apelowała o zorganizowanie przez Ministra Zdrowia debaty poświęconej dwom najważniejszym problemom środowiska stomatologicznego : marazmu w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych i niedofinansowaniu publicznego lecznictwa stomatologicznego. Namiastką tej debaty z konieczności stać się musiały dwa spotkania zorganizowane przez Podsekretarza Stanu w MZ P.Macieja Miłkowskiego z przedstawicielami NRL : 28 lipca 2021r.- w sprawie kształcenia specjalizacyjnego i 30 lipca (przy udziale przedstawicieli Zastępcy Prezesa NFZ i Prezesa  AOTMiT) - w sprawie wyceny świadczeń publicznych. Przedstawiciele NRL optowali za dokończeniem procesu korekty tabeli punktowej świadczeń bez angażowania Agencji Taryfikacji. Na wniosek NFZ , Minister Zdrowia wydał jednak zlecenie Agencji przeprowadzenia wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych.

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj