logo: NIL

Minister Zdrowia opublikował 5 marca br w Dzienniku Urzedowym MZ Obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie

We wcześniejszych wpisach informowaliśmy o możliwości wydania przez MZ obwieszczenia, na mocy którego hurtownie farmaceutyczne będą miały zakaz sprzedaży znajdujących się na wykazie załączonym do tego obwieszczenia leków i materiałów innym podmiotom niz określone w spec-ustawie o zwalczaniu zakażeń koronawirusem. I informowaliśmy, że kłopot polega na tym, że w gronie podmiotów uprawnionych do zakupów tych pozycji w hurtowniach farm. nie ma praktyk lekarskich.

To jeszcze nie to obwieszczenie.

To, wydane jest w związku z wywozem leków, środków spożywczych specjalnego przenaczenia i wyrobów medycznych poza terytorium RP. Mówi o tym artykuł ustawy Prawo farmaceutyczne, który jest podstawą wydania tego Obwieszczenia:

 • Art. 37av. [Zgłoszenie zamiaru wywozu produktów leczniczych poza terytorium RP lub zbycia ich podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP; sprzeciw GIF; wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności]

  1.  Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar:

  1) wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

  2) zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14.

  2.  Zgłoszenie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  […]

  3.  Główny Inspektor Farmaceutyczny może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zamiaru wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia, biorąc pod uwagę:

  1) zagrożenie brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14;

  2) znaczenie danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14, dla zdrowia publicznego.

  4.  Decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

  […]

  14.  Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących dostępności produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  […]

  17.  Do postępowania prowadzonego w zakresie wydania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się art. 10, przepisów działu II rozdział 2 i 5 oraz art. 98 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Produkty znajdujące się na tym wykazie trzeba zgłaszać w przypadku zamiaru wywozu. Niemniej, jest to oczywiscie wskazówka , które produkty MZ może w każdej chwili objąć restrykcjami sprzedaży wewnątrz kraju (właśnie na mocy ustawy specjalnej ).

Dodane: 2020-03-09, przez: AdmStom

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj