Aktualizacja 4.04.2022: W związku z uruchomieniem infolinii NFZ, infolinia NIL została wyłączona. У зв’язку з запуском гарячої лінії Національного фонду охорони здоров’я, гарячу лінію Вищої лікарської палати вимкнено.

Całodobowa infolinia NFZ udziela pacjentom informacji w kilku językach, tym w polskim i ukraińskim.

Pod numerem bezpłatnej infolinii NFZ: 800 190 590 (Telefoniczna Informacja Pacjenta) można uzyskać np. informacje, gdzie znaleźć pomoc medyczną.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html

 

Цілодобова гаряча лінія НФЗ надає пацієнтам інформацію кількома мовами, зокрема польською та українською.

На безкоштовній гарячій лінії НФЗ: 800 190 590 (Телефонна Інформація для Пацієнта) ви можете отримати, наприклад, інформацію про те, де можна знайти медичну допомогу.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/-,8154.html 

 

Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce / Робота для медиків з України у Польщі

 


Dzisiaj Naczelna Izba Lekarska uruchomiła infolinię dedykowaną pomocy i wsparciu dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy i ich rodzin pod numerem + 48 22 11 20 700.

Infolinia jest całodobowa i prowadzona w języku polskim oraz ukraińskim.

Ponadto przypominamy, że prośbę o pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy i ich rodzin można kierować także drogą mailową na adres pomocNIL@hipokrates.org.


У відповідь на численні запити нижче наводимо основну інформацію про можливість зайняття професією лікаря/стоматолога в Польщі людьми з України (станом на 8 березня 2022 р.)

В ответ на многочисленные запросы, ниже мы представляем основную информацию о возможности заниматься профессией врача/стоматолога в Польше выходцами из Украины (по состоянию на 8 марта 2022 г.

Можливість практикувати як лікар / лікар стоматолог у Польщі

з людьми з України

(інформація станом на 08.03.2022 р.)

Для того, щоб практикувати як лікар/стоматолог у Польщі, ви повинні отримати ліцензію на практику (prawo wykonywania zawodu), яку видає компетентна районна медична рада (okręgowa rada lekarska) на запит лікаря/стоматолога, який підтвердить, що він відповідає законодавчим вимогам, пов’язаним із зокрема, мати відповідну професійну кваліфікацію.

Отримання права на заняття професією за т. зв «Спрощений» доступ до професії лікаря/стоматолога.

Лікарі/стоматологи, які отримали професійну кваліфікацію за межами ЄС (вони мають диплом з України), можуть подати заявку на отримання ліцензії на практику лікаря/стоматолога в Польщі за двома спрощеними процедурами.

Таке право обмежується професійною діяльністю, періодом і місцем роботи, або організаціями, які займаються боротьбою з COVID-19.

Для того, щоб отримати будь-яке із вищезазначених прав, необхідно спочатку отримати згоду на це, яка видається міністром охорони здоров’я за рішенням. У цьому рішенні також вказується сфера професійної діяльності, а також період і місце роботи у зазначеному медичному закладу, чи може особа займатися цією професією самостійно або під наглядом лікаря зі званням спеціаліста.

Тільки після отримання такої згоди лікар звертається до компетентної місцевої районної медичної ради для отримання відповідної ліцензії на заняття.

Детальна, оновлена ​​інформація про ці режими доступна на сайті МОЗ за адресою:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce

Найближчими днями для лікарів та стоматологів з України можуть запровадити деякі додаткові умови. Це вимагає прийняття т. зв спеціальний закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом.

Отримання «повної» ліцензії на практику лікаря/стоматолога.

Отримання «повної» ліцензії на практику лікаря/стоматолога пов’язане з виконанням наступних умов і є більш складною, багатоетапною та тривалою процедурою.

1.

Диплом лікаря/стоматолога, виданий за межами Європейського Союзу, повинен бути визнаний у Польщі як еквівалент шляхом визнання в польському медичному університеті (nostryfikacja dyplomu) або шляхом успішного проходження медичної верифікації / медично-стоматологічної верифікації (Lekarski Egzamin Weryfikacyjny / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny).

Визнання (nostryfikacja dyplomu) полягає у порівнянні навчальної програми навчання з програмою, що діє в Польщі. Процедура визнання завершується визнанням диплома, отриманого за кордоном, рівноцінним або відмовою у визнанні диплома. Визнання диплома може залежати від успішного закінчення курсів або складання конкретних іспитів.

Додатковим, альтернативним нострифікації, методом визнання такого диплому еквівалентом є медичний верифікаційний огляд / медико-стоматологічний верифікаційний огляд (Lekarski Egzamin Weryfikacyjny / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny), що проводиться двічі на рік Центром медичних оглядів (Centrum Egzaminów Medycznych).

2.

Крім того, як і випускники польських університетів, лікар повинен додатково:

1) скласти підсумковий медичний іспит (Lekarski Egzamin Końcowy LEK) / медичний та стоматологічний іспит (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy LDEK) з позитивним результатом - іспит можна скласти лише після визнання диплома, отриманого за межами ЄС, Ви можете дізнатися про деталі цього іспиту в Центрі медичних оглядів (www.cem.edu.pl);

2) пройти стажування в аспірантурі (staż podyplomowy) або подати заяву до Міністра охорони здоров’я про визнання стажування за кордоном чи набутого професійного досвіду як еквівалентного післядипломному стажуванню в Польщі.

3.

Крім того, ви повинні продемонструвати достатнє знання польської мови, склавши іспит, організований Вищою лікарською палатою (Naczelna Izba Lekarska).

4.

Після отримання ліцензії на заняття професією ви можете подати заявку на визнання отриманої в Україні спеціалізації рівноцінної польській спеціалізації. Заява про її визнання – як спеціалізації, отриманої за межами Європейського Союзу – подається до міністра охорони здоров’я через директора Медичного центру післядипломної освіти (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego).

Міністр визнає звання спеціаліста еквівалентним польському званню спеціаліста у певній галузі, якщо:

- тривалість проходження спеціалізації за кордоном відповідає тривалості спеціалізації, зазначеній у програмі спеціалізації в Польщі;

- програма спеціалізації в галузі необхідних теоретичних знань і практичних навичок, методика підтвердження набутих знань і навичок за істотними елементами відповідає специфічній програмі спеціалізації в Польщі;

- спосіб і порядок складання іспиту або інша форма підтвердження набутих знань і навичок відповідає іспиту польської спеціалізації, який складає лікар.


Возможность практиковать как врач / врач стоматолог в Польше

лицaм из Украины

(информация по состоянию на 08.03.2022 г.)

Для того, чтобы практиковать как врач/стоматолог в Польше, вы должны получить лицензию на практику (prawo wykonywania zawodu), выданную компетентным районным медицинским советом (okręgowa rada lekarska) по запросу врача/стоматолога, который подтвердит, что он отвечает законодательным требованиям, иметь соответствующую профессиональную квалификацию.

Получение права на занятие профессией за т.н. «Упрощенный» доступ к профессии врача/стоматолога.

Врачи/стоматологи, получившие профессиональную квалификацию за пределами ЕС (у них диплом из Украины), могут подать заявку на получение лицензии на практику врача/стоматолога в Польше по двум упрощенным процедурам.

Такое право ограничивается профессиональной деятельностью, периодом и местом работы или организациями, занимающимися борьбой с COVID-19.

Для того чтобы получить любое из вышеупомянутых прав, необходимо сначала получить согласие, которое выдается министром здравоохранения. В этом решении также указывается сфера профессиональной деятельности, а также период и место работы в указанном медицинском учреждении, может ли лицо заниматься этой профессией самостоятельно или под наблюдением врача со званием специалиста.

Только после получения такого согласия врач обращается в компетентный местный районный медицинский совет для получения соответствующей лицензии на занятия.

Подробная, обновленная информация об этих режимах доступна на сайте Минздрава по адресу:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce

В ближайшие дни для врачей и стоматологов из Украины могут ввести некоторые дополнительные условия. Это требует принятия так называемого специального закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом.

Получение полной лицензии на практику врача/стоматолога.

Получение полной лицензии на практику врача/стоматолога связано с выполнением следующих условий и является более сложной, многоэтапной и длительной процедурой.

1.

Диплом врача/стоматолога, выданный за пределами Европейского Союза, должен быть признан в Польше как эквивалент путем признания в польском медицинском университете (nostryfikacja dyplomu) или путем успешного прохождения медицинской верификации / медицинско-стоматологической верификации (Lekarski Egzamin Weryfikacyjny / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny) проводимый дважды в год Центром медицинских осмотров (Centrum Egzaminów Medycznych) .

Признание (nostryfikacja dyplomu) заключается в сравнении учебной программы оконченного обучения с программой, действующей в Польше. Процедура признания завершается признанием диплома, полученного за границей, равноценным или отказом в признании диплома. Признание диплома может зависеть от успешного окончания курсов или сдачи конкретных экзаменов.

Дополнительным, альтернативным нострификации, методом признания такого диплома эквивалентом является медицинский верификационный осмотр / медико-стоматологический верификационный осмотр (Lekarski Egzamin Weryfikacyjny / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny).

2.

Кроме того, как и выпускники польских университетов врач должен дополнительно:

1) сдать итоговый медицинский экзамен (Lekarski Egzamin Końcowy LEK) / медицинский и стоматологический экзамен (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy LDEK) с положительным результатом - экзамен можно сдать только после признания диплома, полученного за пределами ЕС. Вы можете узнать детали этого экзамена в Центрe медицинских осмотров (www.cem.edu.pl);

2) пройти стажировку в аспирантуре (staż podyplomowy) или подать заявление к Министру здравоохранения о признании стажировки за границей или приобретенного профессионального опыта как эквивалентного последипломной стажировке в Польше.

3.

Кроме того, вы должны продемонстрировать достаточное знание польского языка, сдав экзамен, организованный Высшей врачебной палатой (Naczelna Izba Lekarska).

4.

После получения лицензии на профессию вы можете подать заявку на признание полученной в Украине специализации равноценной польской специализации. Заявление о его признании – в качестве специализации, полученной за пределами Европейского Союза – подается министру здравоохранения через директора Медицинского центра последипломного образования (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP).

Министр признает звание специалиста эквивалентным польскому званию специалиста в определенной области, если:

- продолжительность прохождения специализации за границей соответствует продолжительности специализации, указанной в программе специализации в Польше;

- программа специализации в области необходимых теоретических знаний и практических навыков, методика подтверждения приобретенных знаний и навыков по существенным элементам соответствует специфической программе специализации в Польше;

- способ и порядок сдачи экзамена или иная форма подтверждения приобретенных знаний и навыков соответствует экзамену польской специализации, который сдает врач.

Dodane: 2022-03-04, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj