logo: NIL

3 lutego 2021r.

Odpowiedź: pismo wiceprezesa NFZ skierowana do Prezesa NRL w odpowiedzi na Stanowisko PNRL z dnia 22 stycznia 2021r

Pismo NFZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 lutego 2021r.

Komentarz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 stycznia 2021r.

W dniu 18 stycznia br NFZ opublikował projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Projektowana zmiana dotyczy bardzo waznej materii- sposobu ustalania (w zasadzie aktualizowania w trakcie roku) kwoty maksymalnego zobowiązania NFZ w związku z udzielaniem świadczeń dzieciom i młodziezy do 18 r.ż.

W uzasadnieniu projektu czytamy:

"Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z przepisów ustawy o Funduszu Medycznym z dnia 7 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1875).  Ustawa o Funduszu Medycznym obejmuje swoim zakresem m.in. ogół świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla osób do ukończenia 18. roku życia, w tym całość świadczeń objętych zakresem art. 136 ust. 2 pkt 1b, dodanym na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz.1078).

[...]

Na podstawie przepisów ustawy o Funduszu Medycznym z dnia 7 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1875) wprowadza się bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18 r.ż."

Wobec powyższego, w projekcie przewiduje się:

1)w § 11 dodaje się  ust. 3 w brzmieniu:

3. Przy rozliczaniu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia, po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, w którym udzielono tych świadczeń, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, zwiększeniu ulegają liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość odpowiadającą świadczeniom udzielonym świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia ponad kwotę zobowiązania w tym kwartale.”;

2)         uchyla się § 17a;

 • jak brzmiał uchylany  § 17a?

  §17a. 1. W celu sfinansowania świadczeń udzielonych uczniom zgodnie z przepisami art. 9, art. 12 ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz.1078) w zakresach:

  1) świadczenia ogólnostomatologiczne;

  2) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

  3) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie

  – ustala się w umowie odrębne kwoty zobowiązania.

  2. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, przekroczy kwotę zobowiązania dla danego zakresu, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, zwiększeniu ulega kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.

  3. Kwota zobowiązania w odniesieniu do zakresu, o którym mowa

  w ust. 1 pkt 1, obejmuje łącznie wszystkie świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, zgodnie z przepisami rozporządzenia.

  4. Podstawą do rozliczenia świadczeń  w zakresach świadczeń określonych w ust. 1 jest zawarcie przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń poza terenem szkoły, porozumienia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

  5. Świadczeniodawca po zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 4 przekazuje, bez zbędnej zwłoki, jego kopię do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

 

Ponieważ redakcja §17a budziła zastrzeżenia NRL, propozycja przepisu zastępującego ten paragraf będzie poddana analizie. NFZ wyznaczył termin składania uwag na dzien 24 stycznia 2021r.

Dodane: 2021-02-04, przez: AdmStom

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj