• Mirosław Borek

  Trener, coach, mediator i psycholog - absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 roku posiada rekomendację II stopnia trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jest członkiem. Należy też do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Pracował w ośrodkach psychologicznych jako terapeuta oraz trener warsztatów umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, asertywności. Wykładał na Wydziale Psychologii UW z Metodologii Prowadzenia Szkoleń. Od 1996 roku jest autorem i realizatorem wielu projektów szkoleniowych i coaching’owych dla przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych z obszaru umiejętności komunikacyjnych, skutecznej sprzedaży produktów farmaceutycznych, prezentacji, asertywności, negocjacji, wywierania wpływu, psychologii „gier” klientów oraz dla menedżerów z zakresu coaching’u, motywowania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów, wspierania pracowników w rozwoju, zarządzania ludźmi. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz realizuje projekty train the trainers dla trenerów wewnętrznych. Superwizuje pracę trenerów w trakcie prowadzenia przez nich projektów szkoleniowych. Jest założycielem i właścicielem firmy szkoleniowej EWOLUCJA.
 • Beata Buchelt

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Związana z Katedrą Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi prace naukowo-badawcze oraz zajęcia dydaktyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym między innymi: zarządzanie personelem, zachowania organizacyjne, międzynarodowe ZZL, strategiczne ZZL. Prowadzenie zajęć w języku angielskim z przedmiotu Human Resource Management oraz International Human Resource Management. Udział w badaniach statutowych Katedry dotyczących: Zarządzania zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć; Zarządzania talentami; Zarządzania płynnością zatrudnienia; Kształtowania się wynagrodzeń w organizacjach działających na polskim rynku pracy; Zarządzanie zasobami ludzkimi w pilskich organizacjach umiędzynaradawiających swoją działalność rynkową. Laureatka konkursu stypendialnego Fulbright Senior Award. Planowane badania o charakterze jakościowym poświęcone będą tematyce High Performance Work Practices: Physicians perspective. Realizacja badań planowana w USA, w szpitalach zlokalizowanych w stanie Michigan. Wykładowca studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca studiów podyplomowych „Zarządzanie dla zdrowia” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Paweł Grzesiowski

  Doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. Pracuje jako konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji. Jest założycielem i pełni funkcję dyrektora Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, Przewodniczącym Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie zawodowe zdobył jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie, jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor lub współautor 270 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia oraz nagrody Sukces Roku Menadżera Zdrowia oraz honorowego tytułu „Przyjaciel Mediów”.
 • Krzysztof Izdebski

  Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu; współzałożyciel Instytutu; specjalizuje się w tematyce związanej z prawem medycznym; od 2010r. – Rzecznik Praw Lekarza przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu, gdzie zajmuje się poradnictwem prawnym, skierowanym do lekarzy; prowadzi wykłady z zakresu prawa medycznego, skierowane do lekarzy, lekarzy stażystów oraz szkolenia dla sędziów okręgowego sądu lekarskiego z zakresu procedury stosowanej w postępowaniu przed sądami lekarskimi; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Medical Tribune, Manager ZOZ, Meritum, Wydawnictwa Po Dyplomie
 • Joanna Jończyk

  Joanna Jończyk dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa, od 2003 r. pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Białostockiej; specjalista m. in. w dziedzinach zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji, zarządzania zmianą i kryzysem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w organizacjach publicznych sektora ochrony zdrowia (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia PUZ, Podlaska Regionalna Kasa Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku). Wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Wyższej Szkole Ekonomicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współpracuje z Okręgowa Izbą Lekarską w Białymstoku w zakresie prowadzenia szkoleń z bioetyki dla stażystów. Uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów, konferencji i staży naukowych m.in. w szpitalach w Londynie, Paryżu, Tokio. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji dotyczących między innymi zarządzania w organizacjach ochrony zdrowia, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i zarządzania kulturą organizacyjną. Ekspert do spraw oceny wniosków w dziedzinie "Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia" POWER oraz w RPOWP (2014-2020) w dziedzinie: analiza ekonomiczna i finansowa (EFRR) oraz konsultant w projektach badawczo-rozwojowych: "Audyt procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce" i "Instytut Fundacji Thorax – Think Tank Niezależny komitet doradczy na rzecz opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego". Członek Zarządu Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członek wspierający Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowiej i Lepszej Starości. Doradca biznesowy w zakresie komunikacji, kompetencji przywódczych, planowania ścieżek rozwoju, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz kultur zorientowanych na wartości i wyniki. Akredytowany trener i coach. Licencjonowany konsultant w zakresie badania i treningu odporności psychicznej (MTQ Product Family). W 2013 r. odznaczona Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej a w 2015 honorową odznaką Ministra Zdrowia “Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Od VIII 2020 r. pełni funkcję członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Anna Karkut

  Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a także Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jest współzałożycielką Fundacji Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia w Gdyni – m.in. działalność szkoleniowa Prowadziła szkolenia z zakresu: „RODO - jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne”; Ogólnej Polityki Bezpieczeństwa Informacji Zakładów Opieki Zdrowotnej; Szkolenia dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • Karol Kafka

  Adwokat, komplementariusz spółki, Wspólnik Zarządzający. Ukończył aplikację sądową oraz studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2003 r. pracownik i współpracownik Kancelarii Prawniczej odpowiedzialny za obsługę podmiotów prywatnych oraz publicznych, w tym samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Od 2010 r. adwokat prowadzący własną Kancelarię Adwokacką. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa medycznego, farmaceutycznego oraz prawa karnego. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi.
 • Karol Kolankiewicz

  Od 2008 roku nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata i świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych i odszkodowawczych oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych; od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor publikacji dla samorządu lekarskiego i czasopism medycznych; od 2018r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie leczniczym; lider Instytutu - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia;.
 • Piotr Nikończuk

  Radca prawny, komplementariusz Spółki, Wspólnik Zarządzający. Ukończył aplikację radcowską. Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie pracy zawodowej brał czynny udział w wielu projektach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych prowadzonych na zlecenie Skarbu Państwa. Zdobyte doświadczenie w zakresie analiz przedprywatyzacyjnych skutkowało efektywnym doradztwem tak w kwestii zmian struktury własności, jak i kompleksowego przygotowania spółki do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Od 1999 roku związany z przemysłem motoryzacyjnym reprezentowanym przez kapitał południowokoreański. Współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami broniącymi praw konsumentów zaowocowała specjalizacją w zakresie wszelkiego rodzaju instrumentów ochrony nabywcy towaru lub usługi. Specjalizuje się również w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych na etapie przedprocesowym jak i obronie interesów Klientów przed Sądem Pracy. Przygotowuje i prowadzi wszelkiego rodzaju szkolenia i prelekcje obejmujące kwestie związane z szeroko rozumianym prawem ochrony zdrowia.
 • Jan Pachocki

  Radca Prawny, kancelaria DZP, Prezes Zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza Jan specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zagadnień informatyzacji służby zdrowia, w tym również przetwarzania danych medycznych. W zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemem ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz inne zagadnienia w zakresie innowacji. Był jednym z inicjatorów Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, organizacji branżowej zrzeszającej wiodące podmioty związane z telemedycyną oraz e-zdrowiem, a aktualnie sprawuje funkcję prezesa zarządu Fundacji. Jan jest również członkiem grupy roboczej Komitetu Dostępność Plus dla Zdrowia, której celem jest opracowanie standardów dostępności dla placówek medycznych. Współpracował z NRL przy przygotowaniu wytycznych w zakresie udzielania świadczeń telemedycznych. Doradza w obszarze doradztwa regulacyjnego z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności e-zdrowia. Aktywnie działa razem z Fundacją Neuropozytywni, IZWOZ oraz Europejską Radą Mózgu na rzecz przygotowania Brain Planu.
 • Maciej Rogala

  Doktor, na co dzień pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Z Naczelną Izbą Lekarską jest związany od roku 2015 jako wykładowca szkoleń i kursów w ramach prowadzonego przez NIL Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W latach 2017-2019 brał udział w realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską projekcie szkoleniowym UE „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” jako trener szkoleń oraz jeden z koordynatorów merytorycznych. Od roku 2018 współpracuje naukowo z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego oraz Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM. W ramach tej współpracy kieruje projektem badawczym na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w ramach którego prowadzone są badania w grupie 400 pacjentów nad wpływem charakteru i jakości relacji lekarz-pacjent na przebieg procesu leczenia na przykładzie wybranych chorób. Jest autorem ekspertyz dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH i Ministerstwa Zdrowia w zakresie analizy różnych czynników mających wpływ na zdrowie populacyjne. W ramach prowadzonych szkoleń i projektów doradczych specjalizuje się tematyce rozwijania umiejętności menedżerskich, kontroli zarządczej, controllingu i zarządzaniu ryzykiem, relacjach lekarz-pacjent, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w podmiotach leczniczych a także zarządzaniu strategicznym i kryzysowym w sektorze ochrony zdrowia. Sprawował rolę kierownika naukowego kursu doskonalącego na temat efektywnej komunikacji lekarz-pacjent oraz komunikacji z otoczeniem rynkowym w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach MBA w ochronie zdrowia w Krakowie i Warszawie, na 3 roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim UJ CM oraz w j. angielskim dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM i dla uczestników międzynarodowych studiów doktoranckich w UJ CM oraz w ramach podyplomowych studiów zarządzania w ochronie zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM. Jest doktorem nauk o zdrowiu, specjalistą w zakresie zdrowia publicznego, absolwentem UJ. W zakresie szkolenia podyplomowego ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UE, jest absolwentem Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie (podyplomowe studia - ekonomika i zarządzanie firmami) oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jest członkiem EACH (European Association for Communication in Health Care) Poland Network for Teaching and Research in Communication zajmującej się problemami komunikacji klinicznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, instytucjonalne i organizacyjne w wielu polskich i międzynarodowych projektach szkoleniowych, badawczych i biznesowych zdobyte na rynku usług medycznych oraz w ramach największych organizacji ochrony zdrowia w Polsce działających na rynku komercyjnym, jak i sferze publicznej.
 • Łukasz Rompel

  18 lat doświadczenia biznesowego i trenerskiego w obszarze projektów rozwojowych dla wyższych kadr zarządzających i kierowniczych. 13 lat doświadczenia trenerskiego w realizacji kompleksowych projektów z zarządzania. Specjalizuje się w prowadzeniu szkole z zakresu przywództwa, zarządzania (w tym zarządzania zmianą, zespołami, zasobami ludzkimi, zarządzania jakością i zarządzania projektami), rozwoju kompetencji menedżerskich, oceny pracowniczej oraz kursów metodycznych dla trenerów biznesu. Ponad 3000 zrealizowanych dni szkoleniowych, z czego ponad 1500 dla wyższej kadry kierowniczej firm: Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Działów, Dyrektorów Operacyjnych, Kierowników, Liderów, Team Leaderów. Realizuje od wielu lat projekty dla branży medycznej, dedykowane lekarzom i pielęgniarkom. Przeszkolił kilkuset lekarzy w ramach m.in. takich projektów jak: Adea Culture Programme, czy Akademia Managera ZiKO. 18 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu dedykowanych szkoleń z zakresu: ● nowoczesnego przywództwa ● zarządzania (w tym z zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania informacją) ● zarządzania zasobami ludzkimi (w tym kierowania i przywództwa, motywowania, feedbacku i oceny pracowniczej, delegowania) ● poprawy produktywności (w tym z zakresu KAIZEN, kół jakości, Six Sigma, zarządzania jakością, TQM) ● marketingu i sprzedaży (w tym z zakresu marketingu strategicznego, technik sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta, negocjacji) ● rozwoju osobistego i kompetencji społecznych (w tym warsztaty komunikacyjne, asertywno, współpraca i współdziałanie, stres i konflikt, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, planowanie i organizacja czasu, profesjonalne prezentacje, wywieranie wpływu społecznego) Jest autorem i realizatorem ponad 300 projektów szkoleniowo – doradczych, w tym m.in. trwających 24 miesiące kompleksowych projektów: ● „Poprawa produktywności Danfoss Sp. z o.o. poprzez kształtowanie wiadomości technicznej, jakościowej, procesowej pracowników” ● „Poprawa produktywności Zelmer S.A. poprzez kształtowanie wiadomości procesowej kadr” ● „Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji kluczowego personelu grupy Zelmer” Realizuje zarówno pojedyncze warsztaty, jak i zaawansowane projekty szkoleniowe, trwające od roku do kilku lat, w tym również dla zagranicznych firm. Realizował szkolenia z zakresu metodyki projektowania, prowadzenia oraz oceny efektywności szkoleń dla trenerów biznesu w ramach projektów: „Szkoła Trenerów” i „Rozwój i doskonalenie kompetencji trenerów dla pracowników przemysłu lotniczego i automatyki”. Ogółem zrealizował w w/w zakresie 1376 godzin dydaktycznych w szkoleniach dla 152 trenerek/trenerów ogółem. Tylko w ciągu ostatniego roku przeszkolił blisko 1000 osób, zajmujących stanowiska kierownicze
 • Eliza Szadkowska

  Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku prawo oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia. Ekspertka ds. partycypacji społecznej, współpracy międzysektorowej, organizacji międzynarodowych i rozwoju regionalnego. W latach 2010 – 2019 pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i Sekretarza Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Realizatorka wielu projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu sfer pożytku, m.in. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa międzysektorowego. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Trener warsztatów i doradca w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych, strategii rozwoju i ewaluacji. Naukowo specjalizuje się badaniami funkcjonowania organizacji na arenie międzynarodowej, w różnych systemach prawnych. Jest autorką analiz, artykułów, wystąpień z zakresu prawa, w tym prawa międzynarodowego, polityki regionalnej, społeczeństwa obywatelskiego i współpracy ponadnarodowej. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa. Członkini Zarządu Federacji Białystok i Stowarzyszenia 100-Lecie Kobiet. Współzałożycielka Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości. Organizatorka i współorganizatorka projektów badawczo-rozwojowych: "Audyt procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce" i "Instytut Fundacji Thorax – Think Tank Niezależny komitet doradczy na rzecz opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego"
 • Przemysław Paszcza

  Doświadczony menadżer sprzedaży i trener biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach dla IT, sił sprzedażowych oraz menadżerów. Prowadzi zajęcia dla trenerów biznesu.
 • Sławomir Murawiec

  Lekarz specjalista psychiatra i psychoterapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Ponad 15 lat pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie od kilku lat pracuje w praktyce prywatnej.Autor wielu prac naukowych i popularno-naukowych, opartych na najnowszych doniesieniach i wiedzy, łączącej wymiar biologiczny i psychologiczny leczenia zaburzeń psychicznych.Opublikował także wiele rozdziałów w książkach i podręcznikach psychiatrii i psychoterapii.Współautor kilku książek, między innymi: „Od neurobiologii do psychoterapii”,„ Depresja 2016” i „Depresja 2017” oraz „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej”.Jako ekspert, a także jako Rzecznik Prasowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wypowiada się w mediach na tematy związane z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego i ich leczenia.Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Psychiatria” oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Laureat nagrody „Złota Synapsa” przyznanej w 2018 w kategorii „Zasłużony dla Psychiatrii”.
 • Barbara Bień

  Gerontolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i zdrowia publicznego, Emerytowany kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. podlaskim; Przedstawiciel Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości; Wykonawca Projektu Audyt Obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce; były Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek European Academy for Medicine of Ageing; Global Ageing Research Network (GARN).
 • Monika May-Maciejewska

  Ukończyła Akademię Medyczna na wydziale Lekarskim oraz jest absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa organizowanym przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskie we współpracy z Jackiem Santorskim.Jest certyfikowanym Coachem Life & Business Coachem EMCC z indywidualną akredytacją międzynarodową. Członek John Maxwell Team , największej organizacji szkolącej w zakresie przywództwa i komunikacji. Ukończyła kurs Akademii IPTK „Konsultant Kryzysowy. Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie”.
 • Marta Dyszkiewicz-Konwińska

  Absolwentka Wydziału lekarsko- dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej. Od 14 lat związana z Pracownią Radiologii Stomatologicznej UMP. Jest aktywnym zawodowo dentystą a jej zainteresowania naukowe zaowocowały pracą doktorską, a następnie cyklem habilitacyjnym na temat zdolności regeneracyjnych błony śluzowej jamy ustnej. Jej pasją jest obrazowanie obszaru twarzoczaszki. W związku z tym podjęła studia podyplomowe Advanced Medical Imaging oraz staż naukowy w Katholieke Universiteit Leuven. Ukończyła też międzynarodowe kursy certyfikujące w zakresie interpretacji oraz raportowania badań w obrębie twarzoczaszki. Obecnie zajmuje się badaniami nad efektywnością algorytmów AI w radiologii stomatologicznej.
 • Tytus Koweszko

  Doktor nauk o zdrowiu, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, suicydolog, adiunkt w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
 • Tomasz Banasiewicz

  Specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat koloproktologii. Absolwent Akademii Medycznej im K Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Chirurgii, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii Aktywność zawodowa: chirurgia jelita grubego, chirurgia kolorektalna, chirurgia endokrynologiczna. Aktywność naukowa: genetycznie uwarunkowane choroby przewodu pokarmowego, leczenie i diagnostyka chorób zapalnych jelit, modulacja procesów zapalnych i adaptacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego, terapii podciśnieniowa, zakażenie miejsca operowanego. Członek licznych krajowych i zagranicznych zespołów ekspertów w zakresie koloproktologii, terapii podciśnieniowej, chorób zapalnych jelit, autor ponad 200 publikacji naukowych, redaktor i współredaktor 5 monografii naukowych, redaktor naczelny Negative Pressure Wound Therapy Journal, pomysłodawca szeregu aplikacji medycznych, w tym do leczenia ran www.iwound.pl, współtwórca koncepcji i systemów monitorowania gojenia ran www.warmie.eu oraz portalu www.prehabilitacja.pl, zajmującego się aktywnym promowaniem koncepcji prehabilitacji – kompleksowego przygotowania pacjenta do leczenia, w tym operacyjnego.
 • Izabela Barton-Smoczyńska

  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – w 1994 roku ukończyła studia na kierunku psychologia. Specjalizuje się również w psychotraumatologii (certyfikat ESTSS General Certificate in Psychotraumatology), ponadto jest terapeutą EMDR w procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR. Jest uczestniczką licznych kursów i warsztatów poświęconych pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia po stresie traumatycznym. Ukończyła także szkolenie z zakresu diagnozy zaburzeń osobowości i zastosowania SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV) oraz specjalistyczne szkolenie na temat terapii poznawczo-behawioralnej (TF-CBT) techniką Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu PTSD (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW).Jest autorką programów badawczych poświęconych radzeniu sobie po utracie dziecka. To autorka książki pt.: „O dziecku, które odwróciło się na pięcie” (wydanie I, 2007 i II, 2015, rozszerzone), a także podręcznika dla lekarzy ginekologów-położników, wydanego przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Wspólnie z prof. Ewą Dmoch-Gajzlerską opracowała książkę pt.: „Przegrane narodziny”, wydaną w 2010 roku. Jest również współtwórcą książki pt.: „Moja Droga do Sukcesu”, opublikowanej w 2011 roku (drugi autor: Robert Korzeniowski). Napisała także szereg felietonów dla miesięcznika „Kino” oraz liczne artykuły poświęcone tematyce psychologii zdrowia
 • Filip Raciborski

  Adiunkt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, specjalista zdrowia publicznego, ekspert z zakresu metodologii badań oraz zarządzania projektami, socjolog. Autor/współautor 118 artykułów naukowych (łączny IF: 230.478). Od 2006 roku zajmuje się projektowaniem badań naukowych (w tym opracowaniem ich metodyki) oraz realizacją projektów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 2006-2008 odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad realizacją terenową największego badania z zakresu epidemiologii chorób alergicznych w Polsce (projekt ECAP). W latach 2008-2010 odpowiedzialny za adaptację metodyki do warunków polskich oraz nadzór nad realizacją w terenie badania Global Adult Tobacco Survey (GATS). Projekt GATS finansowany był przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i współzarządzany przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC). W latach 2010-2017 kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Epidemiologii Chorób Reumatycznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRR). Współpracował przy realizacji programu Fit for Work oraz stał się jednym z ekspertów ramach międzynarodowej inicjatywy Fit for Work Global Alliance. W latach 2017-2020 realizował szereg projektów prowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 dotyczących: chorób alergicznych; stanu odżywienia i sposobu żywienia; BigData (wykorzystania rejestrów medycznych do celów epidemiologicznych). Współautor narzędzia z zakresu e-Health służącego do przedmedycznej oceny ryzyka chorób alergicznych. Od 2020 zaangażowany w analizy dotyczące przebiegu i modelowania pandemii COVID-19 (udział w dwóch projektach badawczych). Obecnie, kierownik zespołu WUM w ramach konsorcjum realizującego projektu Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Gospostrateg II.
 • Joanna Zawanowska

  Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana terapeutka par, certyfikowana trenerka biznesu. Pracuje jako wykładowczyni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie prowadziła m.in. ćwiczenia z psychiatrii, komunikacji medycznej oraz warsztaty z budowania odporności psychicznej. Pracowała na psychiatrycznym oddziale klinicznym w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica”. Pracuje w Poradni Zaburzeń Psychicznych dla lekarzy i studentów medycyny w Centrum Terapii Dialog. Wykładowczyni w Szkole Terapii Dialog, prowadzi szkolenia z obszaru psychologicznego takie jak radzenie sobie ze stresem, lękiem, dla firm oraz różnych organizacji, prowadzi również psychoedukacyjną grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami nastroju. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Publikowała m.in. w kwartalniku Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Magister antropologii kultury i magister psychologii po Uniwersytecie Warszawskim. Po godzinach z zamiłowania również przewodniczka po Warszawie.
 • Jan Szczegielniak

  Doktor nauk medycznych, doktor habilitowany w zakresie fizjoterapii, profesor nadzwyczajny Politechniki Opolskiej. Specjalista Fizjoterapii. Wiceprezes Zarządu Głównego i Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej. Członek Krajowej Rady Fizjoterapii. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii. Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach. Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej, dyrektor Instytutu Fizjoterapii, prodziekan (w latach 2008-2012 dziekan) Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Pełni funkcje eksperckie i doradcze w specjalistycznych zespołach, obejmujących obszar fizjoterapii, działających przy Ministerstwie Zdrowia, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Agencji Oceny Technologii Medycznych. Autor i współautor ponad 300 artykułów oraz 40 pozycji zwartych z dziedziny fizjoterapii. Członek rad naukowych i czynny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych, członek zespołów redakcyjnych wielu czasopism specjalistycznych. Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym krzyżem zasługi.
 • Artur Z. Białoszewski

  MPH. Mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia środowiskowego, epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego i środowiskowego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej