Zaproszenie do złożenia oferty

w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutówrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.05.04.00-00-0099/16.

W zakres usługi wchodzi opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, wydruk materiałów, zapis plików (materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego) na pendrive.

Liczba zamawianych zestawów: 300 (zestaw składa się z 1 teczki, 1 notesu, 1 długopisu,
1 pendrive).

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Miejsce dostarczenia zamówienia:

            Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

Biuro Projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”.

Parametry materiałów szkoleniowych:

1) teczki:

 - format A4

- liczba sztuk: 300

 - teczka z gumką, wykonana z mocnego, barwionego i lakierowanego z jednej   strony kartonu - z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem (gumka założona w każdej teczce)

-  okładka – według projektu wykonanego przez Wykonawcę, po akceptacji Zamawiającego, druk:  jednostronny kolorowy na teczce

2) długopisy:

 - metalowe ze skuwką metalową, lakierowane, np. typu cosmo lub podobne,

 - liczba sztuk: 300

 - kolor do wyboru przez Zamawiającego z gamy min. 10 kolorów przedstawionych przez Wykonawcę

- grawerowane laserowo dwustronnie , kolor monochromatyczny, wg wskazania Zamawiającego,  tj. zamieszczenie logo  Unii Europejskiej z odwołaniem słownym, logo Funduszy Europejskich POWER z odwołaniem słownym, logo NIL (projekt do akceptacji Zamawiającego)

- kolor wkładu: niebieski

3) notesy (skoroszyty):

 - format A4

- liczba sztuk: 300

 - liczba kartek: 60 w kratkę (dopuszczalne jednostronne kratkowanie)

 - kartki klejone z lewej strony, zadruk kartek w sposób następujący:

 • nagłówek: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”
 • stopka: logo  Unii Europejskiej z odwołaniem słownym, logo NIL , logo POWER z odwołaniem słownym oraz podpis „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

4) pendrive

 - liczba sztuk: 300

-  pojemność pen drivów: 8 GB,

- grawer jednostronny -  logotypy UE i NIL

 Wykonawca zapisze na wszystkich pen drive pliki z materiałami dydaktycznymi dla uczestników  szkoleń, przekazane w wersji elektronicznej przez Zamawiającego.

 

Informacje dodatkowe:

 • Oznakowanie wszystkich materiałów musi być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach POWER.

Wytyczne te znajdują się pod adresem: http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/

Wszystkie materiały pod względem projektu graficznego i kolorystyki muszą być spójne
i tworzyć jednorodną całość

 • Wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich oraz winny spełniać normy bezpieczeństwa.
 • Dostawa materiałów nastąpi na koszt Wykonawcy, w opakowaniach firmowych odpowiadających właściwościom materiałów, zapewniających ich całość 
  i nienaruszalność.
 • Wykonawca dostarczy wszystkie materiały własnym transportem do siedziby Zamawiającego.

Termin wykonania i dostarczenia materiałów: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
z Zamawiającym.

Przewidywany termin podpisania umowy: 12.12.2019

Kryterium wyboru – CENA 100%

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 10.12.2019r. na adres
e-mail: fizjoterapeuci@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na materiały szkoleniowe".

Załączniki:

Formularz ofertowy

Przedmiot

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wydrukowaniu materiałów informacyjnych i konferencyjnych w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin

Dostawa do 10.10.2019 r.

Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia

Przedmiotem wyceny jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjnych, tj. broszury informacyjnej oraz plakatów informacyjnych a także materiałów konferencyjnych tj. teczki konferencyjne, długopisy, notesy.

Zakres zamówienia obejmuje:

- projekt graficzny produktu,

- wykonanie produktów,

- transport produktów do siedziby NIL w Warszawie,

- umieszczenie na wszystkich produktach oznaczeń tj. logo NIL oraz  logotypy Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, logo UE z odwołaniem słownym do UE
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wybranych produktach umieszczenie adresu strony www.wytyczne.org, adresu biura projektu i informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

Szczegółowe informacje nt. ww. produktów znajdują się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia ( załącznik  1).

Oznaczenia te muszą być wykonane zgodnie z „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. Dokumenty do pobrania na stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

Do oznakowania produktów Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału. Metoda znakowania zostanie uzgodniona z Zamawiającym w Warszawie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W Szczegółowym opisie artykułów informacyjno-promocyjnych Zamawiający określił przy każdym produkcie, które z oznaczeń musi zostać umieszczone na każdym z artykułów.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu produktów Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni wygląd produktów z Zamawiającym.

Cena

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia i zostać przesłana w formie skanu na formularzu z załącznika 2.

Prosimy o podanie ceny usługi brutto w złotych polskich – łącznej ceny całego zamówienia oraz jednostkowych kosztów każdego
z zamówionych .

Do wyceny należy załączyć zdjęcia proponowanych artykułów.

Informacje dodatkowe

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kolorystyka materiałów promocyjnych i konferencyjnych zgodna
z kolorem projektu widniejącym na stronie www.wytyczne.org

Kontakt

Wykonawcy gotowi wykonać opisany przedmiot zamówienia powinni przesłać wycenę w terminie do 17 września 2019 r. na adresy poczty elektronicznej: wytyczne@hipokrates.org 

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Iwona Barańska – i.baranska@hipokrates.org, tel. 22 558-80-47

Uwaga

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Załączniki:

Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – formularz wyceny zamówienia

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 17.09.2019r. na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org

Dodane: 2019-12-03, przez: Administrator

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj