PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej platformy e-learningowej na bazie platformy Moodle.

Informacje ogólne

Gotowa platforma e-learningowa służy udostępnieniu 6 kursów e-learningowych na niej zgromadzonych  dla 600 lekarzy wykonujących zawód, w tym 200 lekarzy POZ, którzy
z własnej inicjatywy wyrażają chęć nabycia umiejętności niezbędnych do stosowania wytycznych dotyczących prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych
(ze szczególnym uwzględnieniem badań określonych w Rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia) oraz prowadzenia leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób
i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego. Na platformie znajdują się kursy e-learningowe, obejmujące materiały edukacyjne, filmy edukacyjne a także testy wiedzy i możliwość generowania certyfikatów dla osób, które zaliczyły test wiedzy. Link do szczegółowych informacji o platformie
e-learningowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201539

Przygotowanie rozbudowy platformy:

Funkcjonalności platformy

 1. Platforma musi zostać zaopatrzona w następujące elementy:
 1. Rozbudowany moduł pozwalający na realizację testu wiedzy, jego weryfikację przez Platformę oraz wygenerowanie certyfikatu elektronicznego -  o tzw. pre-test wiedzy, który uczestnik zrealizuje przed przystąpieniem do kursu internetowego. Post-test znajduje się już na platformie.
 2. Moduł pozwalający na wypełnienie przez uczestników szkoleń ankiety ewaluacyjnej szkolenia (wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy usługi), wraz z raportowaniem o jej wynikach.
 3. Możliwość wzięcia udziału zarejestrowanego na platformie uczestnika
  w każdym dostępnym na niej szkoleniu zakończonym uzyskaniem certyfikatu: tj. przygotowanie modułów szkoleniowych w taki sposób by uczestnik, który ma swoje konto na platformie by wziął udział w każdym
  z modułów szkoleniowych (a nie jak było dotychczas, że uczestnik był przypisany tylko do jednego modułu).

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 80420000-4 – usługi e-learning

720000005 – usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Termin realizacji zamówienia

Realizacja usługi nastąpi do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty

Cena 100%

Cena oferty – ocena punktowa dokonana zostanie według następującego wzoru:

                                   najniższa zaoferowana cena oferty

Liczba punktów =    ---------------------------------------------------   x  waga kryterium

                                  cena zaoferowana w badanej ofercie

Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT, o ile do przedmiotu zamówienia ma on zastosowanie).

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty).

W przypadku osoby fizycznej – obligatoryjne obciążenia z tytułu składek ZUS i na Fundusz Pracy po stronie pracownika i pracodawcy.

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem, który zaproponował najniższą cenę, w przypadku gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku gdy Oferent, który zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentem, który zaproponował kolejną najniższą cenę spośród pozostałych ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

 

Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do dnia 23 czerwca 2020 roku na formularzu oferty (załącznik nr 1):

 1. osobiście w biurze Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta
  – rozbudowa platformy e-learningowej”

Godziny otwarcia biura: 8.00-16.00 Adres biura: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa;

 1. pocztą z dopiskiem na  kopercie: ,,Oferta – rozbudowa platformy e-learningowej” na adres biura: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
 2. pocztą elektroniczną na adres: wytyczne@hipokrates.org przesyłając skany wymaganych dokumentów, w temacie wiadomości: ,,Oferta – rozbudowa platformy e-learningowej”

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decydują:

 1. w przypadku, o którym mowa w pkt a) - data wpływu oferty do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL),
 2. w przypadku, o którym mowa w pkt b) – data prezentaty NIL potwierdzającej datę wpływu  przesyłki pocztowej zawierającej ofertę do siedziby NIL;
 3. w przypadku, o którym mowa w pkt c) – data wpływu poczty elektronicznej na serwer NIL, obsługujący adres wytyczne@hipokrates.org      

Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego

Iwona Barańska tel. 22 558 80 47, e-mail: i.baranska@hipokrates.org 

 

Dodane: 2020-06-15

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj