Zaproszenie do złożenia oferty

w trybie rozeznania rynku na pełnienie funkcji Opiekuna szkoleń stacjonarnych

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest usługa pełnienia funkcji Opiekuna szkoleń w ramach projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutówrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.05.04.00-00-0099/16.

Projekt skierowany jest do 400 fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty.

W ramach projektu realizowane są szkolenia 6-dniowe (6 godzin dziennie, ogółem 36 godzin szkoleniowych dla 1 grupy) w 20 grupach średnio 20 osobowych.

Wyłonionym przez Beneficjenta realizatorem szkoleń jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie. Szkolenia odbywają się w Warszawie przy ul. Roentgena 5 w systemie 6 –dniowym ciągłym, tj. od poniedziałku do soboty.

Planowane terminy szkoleń:

09 - 14 grudnia 2019 r.

16 - 21 grudnia 2019 r.

13 - 18 stycznia 2020 r.

20 - 25 stycznia 2020 r.

27 stycznia 2020 r. - 1 lutego 2020 r.

3 - 8 lutego 2020 r.

10 - 15 lutego 2020 r.

17 - 22 lutego 2020 r.

24 - 29 lutego 2020 r.

2 - 7 marca 2020 r.

9 - 14 marca 2020 r.

16 - 21 marca 2020 r.

23 - 28 marca 2020 r.

       20 - 25 kwietnia 2020 r. 

4 - 9 maja 2020 r.

11 - 16 maja 2020 r.

 Do obowiązków opiekuna szkoleń należeć będzie:

 1. Dbanie o wysoką jakość kształcenia;
 2. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej;
 3. Przedstawianie uczestnikom szkolenia: celu, programu i organizacji kształcenia;
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników szkoleń (obecność w trakcie szkoleń);
 5. Udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom;
 6. Zebranie wśród uczestników szkoleń podpisów na listach uczestnictwa;
 7. Techniczna organizacja szkolenia (oznakowanie sali konferencyjnej i jej otoczenia wynikających z obowiązku Beneficjenta realizującego szkoleniowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej);
 8. Zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu szkolenia;
 9. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zajęć teoretycznych oraz nad prowadzeniem     dokumentacji przebiegu szkolenia;
 10. Bieżące kontakty z trenerami/wykładowcami i wyłonionymi wykonawcami usług współistniejących podczas realizacji szkolenia (catering, usługi hotelowe);
 11. Sprawy organizacyjne związane z zabezpieczeniem zaplecza na szkolenia;
 12. Dystrybucja materiałów szkoleniowych wśród uczestników;
 13. Przeprowadzanie ewaluacji szkolenia na podstawie ankiet ze szkoleń;
 14. Wydawanie uczestnikom certyfikatów;
 15. Przygotowywanie informacji sprawozdawczych nt. zrealizowanych szkoleń
  (na podstawie wzoru sprawozdania przygotowanego przez Zamawiającego).

Warunki, które musi spełniać Oferent:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do właściwej realizacji zamówienia, tj.:
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert pełnili funkcję opiekuna szkoleń stacjonarnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń realizowanych
  w ramach funduszy unijnych,
 • posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w podmiotach leczniczych.

Spełnienie warunku musi być wykazane w załączniku nr 1 do formularza ofertowego

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Zamawiający przyjmuje, że opiekun szkoleń poświęci średnio 10 godzin pracy na rzecz sprawowania opieki podczas szkolenia dla 1 grupy.

Termin realizacji usługi: grudzień 2019- czerwiec 2020.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu, termin realizacji usługi też zostanie wydłużony.

Biuro Projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów” znajduje się w  Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110.

Przewidywany termin podpisania umowy: 10.12.2019

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 09.12.2019r. na adres e-mail: fizjoterapeuci@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na Opiekuna szkoleń".

Załączniki:

- formularz ofertowy

- Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie Oferenta

 

Dodane: 2019-12-01, przez: Administrator

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj