PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejącej platformy Moodle do potrzeb projetu szkoleniowego pt. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów.

Informacje ogólne

Platforma e-learningowa służy udostępnieniu 400 uczestnikom kursu on-line, realizowanych w ramach projektu. Platforma ta została stworzona na bazie standardowego moodla i w ramach jej dostosowania Zamawiający przewidział następujace działania:

Przygotowanie rozbudowy platformy:

Funkcjonalności platformy

Platforma musi zostać zaopatrzona w następujące elementy:

 1. Logotypy UE oraz Naczelnej Izby Lekarskiej wraz z krótką informacją o projekcie na stronie startowej.
 2. Przygotowanie mudułu pozwalającego na realizację testu wiedzy, jego weryfikację przez Platformę oraz wygenerowanie certyfikatu elektronicznego -  o tzw. pre-test wiedzy, który uczestnik wypełni przed przystąpieniem do kursu internetowego (on również musi być przez platformę weryfikowany).
 3. Moduł pozwalający na wypełnienie przez uczestników szkoleń ankiety ewaluacyjnej szkolenia (wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy usługi), wraz z raportowaniem o jej wynikach.
 4. Przygotowanie miejsca do umieszczania filmików instruktażowych jako materiałów edukacyjnych do kursu.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 80420000-4 – usługi e-learning

720000005 – usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Termin realizacji zamówienia

Realizacja usługi nastąpi do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty

Cena 100%

Cena oferty – ocena punktowa dokonana zostanie według następującego wzoru:

                                   najniższa zaoferowana cena oferty

Liczba punktów =    ---------------------------------------------------   x  waga kryterium

                                  cena zaoferowana w badanej ofercie

Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT, o ile do przedmiotu zamówienia ma on zastosowanie).

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty).

W przypadku osoby fizycznej – obligatoryjne obciążenia z tytułu składek ZUS i na Fundusz Pracy po stronie pracownika i pracodawcy.

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem, który zaproponował najniższą cenę, w przypadku gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku gdy Oferent, który zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentem, który zaproponował kolejną najniższą cenę spośród pozostałych ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

 

Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do dnia 16  września 2020 roku na formularzu oferty (załącznik nr 1):

 1. osobiście w biurze Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta
  – rozbudowa platformy e-learningowej”

Godziny otwarcia biura: 8.00-16.00 Adres biura: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa;

 1. pocztą z dopiskiem na  kopercie: ,,Oferta – rozbudowa platformy e-learningowej” na adres biura: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
 2. pocztą elektroniczną na adres: fizjoterapeuci@hipokrates.org  przesyłając skany wymaganych dokumentów, w temacie wiadomości: ,,Oferta – przygotowanie platformy moodle”

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decydują:

 1. w przypadku, o którym mowa w pkt a) - data wpływu oferty do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL),
 2. w przypadku, o którym mowa w pkt b) – data prezentaty NIL potwierdzającej datę wpływu  przesyłki pocztowej zawierającej ofertę do siedziby NIL;
 3. w przypadku, o którym mowa w pkt c) – data wpływu poczty elektronicznej na serwer NIL, obsługujący adres wytyczne@hipokrates.org      

Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego

Iwona Barańska tel. 22 558 80 47, e-mail: i.baranska@hipokrates.org 

 

Dodane: 2020-09-08

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj