Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w dniach 16-18 maja 2024 r., delegaci podjęli kilka istotnych uchwał dotyczących organizacji nadchodzących wyborów w strukturach samorządu lekarskiego.

Pierwsza z podjętych uchwał dotyczy przyjęcia Regulaminu wyborów, który określa zasady i procedury przeprowadzenia wyborów do organów samorządu lekarskiego. Regulamin ten będzie obowiązywał m.in. podczas kolejnych wyborów delegatów, członków Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Okręgowych Rad Lekarskich.

Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Komisji Wyborczej, która m.in. sprawuje nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów w skali krajowej. Regulamin określa kompetencje i zadania KKW oraz procedury z nią związane.

Ostatnia z podjętych uchwał dotyczy przyjęcia Regulaminu działania okręgowej komisji wyborczej, która jest m.in. odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów na szczeblu regionalnym, czyli w poszczególnych okręgowych izbach lekarskich.

Podjęcie tych uchwał zapewni przejrzystość, sprawiedliwość i rzetelność procesu wyborczego w organach samorządu lekarskiego oraz umożliwi lekarzom udział w demokratycznym wybieraniu swoich przedstawicieli. Wszystkie wymienione regulaminy znajdą zastosowanie podczas nadchodzących wyborów do organów izb lekarskich na wszystkich szczeblach.

Relacja z 1. dnia Zjazdu

 

UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO XVI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów, którego treść stanowi Załącznik do Uchwały.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 

Załącznik do uchwały nr 2

Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 17 maja 2024 r.

Regulamin wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

 1. tryb wyborów i odwołania w odniesieniu do:
  1. organów i członków organów izb lekarskich;
  2. stanowisk funkcyjnych i innych stanowisk w organach izb lekarskich oraz wybieranych członków izb lekarskich na stanowiska w organach przez te organy;
 2. tryb wyborów i odwoływania komisji wyborczych;
 3. zasady działania komisji wyborczych;
 4. zasady przechowywania dokumentacji wyborczej.

§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich;
 2. izba lekarska - okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską; ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawia się określenie okręgowa izba lekarska dotyczy ono również Wojskowej Izby Lekarskiej;
 3. lekarz - lekarza i lekarza dentystę, członka izby lekarskiej, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej;
 4. okręgowy zjazd lekarzy - organ okręgowej izby lekarskiej, który stanowią delegaci wybrani w rejonach wyborczych;
 5. Krajowy Zjazd Lekarzy - organ Naczelnej Izby Lekarskiej, który stanowią delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy;
 6. zjazd - okręgowy zjazd lekarzy lub Krajowy Zjazd Lekarzy;
 7. sąd - okręgowy sąd lekarski lub Naczelny Sąd Lekarski;
 8. organ - organ, o którym mowa w ustawie;
 9. okręgowy rzecznik - okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 10. Naczelny Rzecznik - Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 11. rzecznik - okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 12. zastępca rzecznika - zastępcę okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 13. prezes - stanowisko funkcyjne w organie okręgowej izby lekarskiej - prezesa okręgowej rady lekarskiej;
 14. Prezes - stanowisko funkcyjne w organie Naczelnej Izby Lekarskiej - Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;
 15. stanowisko w organie - stanowisko funkcyjne w organie wybierane przez zjazd, którym jest prezes, Prezes oraz rzecznik;
 16. stanowisko funkcyjne - wiceprezesa, sekretarza i skarbnika okręgowej rady lekarskiej, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, członka prezydium okręgowej rady lekarskiej oraz wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej;
 17. inne stanowisko - stanowisko z wyboru dokonywane przez organ, nie wchodzące w jego skład;
 18. wybory w organie - wszelkie wybory dokonywane przez organ na podstawie zapisów Regulaminu;
 19. tryb odwołania członków organów - wszelkie postępowania dotyczące odwoływania osób zajmujących stanowiska z wyboru w organie na podstawie zapisów Regulaminu;
 20. komisja wyborcza - okręgową komisję wyborczą lub Krajową Komisję Wyborczą;
 21. liczba mandatów - ogólną liczbę członków organu i zastępców rzecznika, którzy mogą być wybrani na okres kadencji, ustaloną na podstawie przepisów ustawy i Regulaminu;
 22. liczba delegatów - liczbę wybranych delegatów na zjazd;
 23. ogólna liczba członków organu- liczbę członków organu, ustaloną na podstawie przepisów ustawy i Regulaminu;
 24. rejon wyborczy - grupę członków okręgowej izby lekarskiej wpisaną na listę rejonu wyborczego, określonego na podstawie przepisów ustawy i Regulaminu;
 25. zgromadzenie wyborcze - członków izby lekarskiej wchodzącą w skład rejonu wyborczego, albo organ izby lekarskiej zwołany w celu przeprowadzenia procedur przewidzianych ustawą i Regulaminem;
 26. ogólna liczba członków zgromadzenia wyborczego - liczbę lekarzy umieszczoną na liście członków zgromadzenia wyborczego;
 27. kandydat - osobę, która spełniła wymogi formalne i posiada bierne prawo wyborcze na podstawie przepisów ustawy i Regulaminu;
 28.  grupa lekarzy - rejon określony przez okręgową komisję wyborczą na podstawie wspólnego mianownika łączącego lekarzy do niego przydzielonych;
 29. kworum wyborcze - określoną przepisami Regulaminu liczbę członków zgromadzenia wyborczego, która jest uprawniona do przeprowadzenia wyborów lub głosowania w trybie odwołania;
 30. zwykła większość głosów - liczbę głosów oddaną na kandydata lub za wnioskiem, większą od liczby głosów przeciwnych;
 31. bezwzględna większość głosów - liczbę głosów oddaną na kandydata lub za wnioskiem, co najmniej o jeden głos większą od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów;
 32. kwalifikowana większość głosów – liczbę głosów oddaną na kandydata lub za wnioskiem, większą od zwykłej i bezwzględnej większości głosów, określona ułamkiem w Regulaminie;
 33. głosowanie osobiste – głosowanie wyłącznie w jednej z wybranych form na terenie lokalu, w którym odbywa się zgromadzenie wyborcze: poprzez karty do głosowania wrzucane do urny wyborczej lub za pomocą systemu głosowania elektronicznego;
 34. tryb głosowania w rejonie wyborczym - tryb głosowania osobistego, tryb głosowania korespondencyjnego, tryb głosowania elektronicznego;
 35. tryb głosowania osobistego – głosowanie w rejonie wyborczym, na terenie lokalu, w którym odbywa się zgromadzenie wyborcze, poprzez karty do głosowania wrzucane do urny wyborczej;
 36. tryb głosowania korespondencyjnego - głosowanie w rejonie wyborczym, polegające na oddaniu głosu poprzez dedykowany pakiet głosowania korespondencyjnego, który jest procesowany przez komisję skrutacyjną rejonu wyborczego;
 37. tryb głosowania elektronicznego - oddanie głosu w rejonie wyborczym poprzez system głosowania elektronicznego po uwierzytelnieniu tożsamości lekarza;
 38. system głosowania elektronicznego - jeden z systemów udostępnionych na potrzeby przeprowadzania wyborów, administrowany na serwerach Naczelnej Izby Lekarskiej, zatwierdzony na cele opisane w Regulaminie uchwałą Krajowej Komisji Wyborczej, która określa zasady jego działania oraz sprawuje nadzór nad prawidłowością jego funkcjonowania;
 39. uwierzytelniona tożsamość - poddanie procesowi potwierdzenia tożsamości lekarza w przypadku podejmowania czynności związanych z udziałem w procesie wyborczym drogą elektroniczną:
  1. za pomocą środków opisanych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel;
  2. poprzez osobiste jej potwierdzenie przez pracownika izby lekarskiej lub członka komisji skrutacyjnej po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 40. dokument - wszelkie formy przekazu informacji umożliwiające zapoznanie się z ich treścią;
 41. oryginał dokumentu - dokument nie poddany przetworzeniu i zwielokrotnieniu;
 42. dokumentacja cyfrowa – zbiór dokumentów w postaci elektronicznej będący wynikiem pracy z programem komputerowym, stanowiący odrębną całość znaczeniową oraz zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej, zapisany na informatycznym nośniku danych;
 43. ogłoszenie - podanie do wiadomości treści podjętego rozstrzygnięcia lub innej czynności organu w formie określonej w Regulaminie;
 44. obwieszczenie o wynikach wyborów - podanie do publicznej wiadomości przez przewodniczącego komisji wyborczej wyników wyborów po ich uprawomocnieniu;
 45. uprawomocnienie wyników wyborów - dzień, w którym wyniki wyborów stają się oficjalne i wiążące tj., po upływie terminu na wniesienia protestu wyborczego lub w przypadku jego wniesienia po wydaniu postanowienia w przedmiocie oddalenia złożonego protestu;
 46. na piśmie - podpisany dokument złożony osobiście, za pośrednictwem poczty lub w postaci elektronicznej poświadczony jedną z wymienionych metod:
  1. kwalifikowanym lub zaufanym podpisem elektronicznym;
  2. podpisem osobistym w postaci zaawansowanego podpisu elektronicznego zawartego w e-dowodzie osobistym;
  3. przesłaniem dokumentu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej po uwierzytelnieniu tożsamości;
 47. zespół wyborczy - zespół wyłoniony spośród członków komisji wyborczej do zadań przez nią wyznaczonych, składający się co najmniej z 3 osób.

§ 3.

 1. Wybory delegatów na zjazd, do organów, na stanowiska w organie oraz na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów z zachowaniem zasady równości.
 2. Wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy są ponadto powszechne i bezpośrednie.
 3. Głosować można wyłącznie osobiście. Głosowanie w rejonach wyborczych może odbywać się w jednym z trzech trybów głosowań, które są jednocześnie stosowane, z zastrzeżeniem §  20 ust. 4.
 4. Każdemu członkowi zgromadzenia wyborczego w danym głosowaniu przysługuje tylko jeden głos.
 5. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, za moment oddania głosu uznaje się umieszczenie karty do głosowania w urnie wyborczej lub wprowadzenie głosu, z jednoczesnym jego zatwierdzeniem, przez osobę oddającą głos, do systemu głosowania elektronicznego używanego w danych wyborach.
 6. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie oraz § 23 Regulaminu, warunkiem uzyskania mandatu, stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska, jest uzyskanie przez kandydata liczby głosów nie mniejszej niż 5% ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego, jednak nie mniej niż 3 głosy.

§ 4.

 1. Mandat do organu, na stanowisko w organie, stanowiska funkcyjne lub inne stanowiska, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4, uzyskuje się na okres kadencji z chwilą, o której mowa w ust. 2-6.
 2. Mandat delegata na zjazd wygasa z chwilą rozpoczęcia sprawozdawczo-wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy lub Krajowego Zjazdu Lekarzy następnej kadencji.
 3. Mandat członka organu, na stanowisko funkcyjne w tym organie wygasa z chwilą rozpoczęcia pierwszego zebrania tego organu następnej kadencji.
 4. Mandat członka Naczelnej Rady Lekarskiej sprawowany z racji pełnienia funkcji prezesa okręgowej rady lekarskiej wygasa z chwilą wyboru jego następcy.
 5. Mandat prezesa, Prezesa i rzecznika wygasa z chwilą dokonania wyboru ich następców.
 6. Mandat na inne stanowiska, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4, wygasa w chwili wyboru nowych osób na te stanowiska.

§ 5.

 1. Do wygaśnięcia mandatu lub stanowiska mają zastosowanie sytuacje opisane w ustawie dla członka organu. Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały wygaśnięcie mandatu oraz pozbawienie stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska w przypadkach wskazanych w ustawie.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu członka organu, stanowiska w organie, stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska, na miejsce to wstępuje kandydat, który w wyborach do tego organu lub na to stanowisko uzyskał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia na liście kandydatów.
 3. W przypadku zawieszenia mandatu, członka sądu lekarskiego, rzecznika lub zastępcy rzecznika z przyczyn, o których mowa w art. 15 ust. 5 i 7 ustawy, okoliczność zawieszenia mandatu członka sądu i rzecznika stwierdza właściwy sąd lekarski, a w przypadku zastępcy rzecznika - właściwy rzecznik.  
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu lub innego stanowiska, przed dniem lub chwilą, o której mowa w § 4 ust. 1, komisja wyborcza stwierdza wygaśnięcie tego mandatu na pierwszym posiedzeniu zwołanym niezwłocznie po tym terminie.
 5. W przypadku wyboru członka organu lub zastępcy rzecznika do innego organu lub na zastępcę rzecznika osoba ta jest zobowiązana do zrzeczenia się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów jednego ze sprawowanych mandatów, z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku niezłożenia w terminie 7 dni rezygnacji z jednego ze sprawowanych mandatów uznaje się, że osoba ta sprawuje tylko mandat ostatnio uzyskany.
 6. Zobowiązanie do zrzeczenia się mandatu, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy posiadanego mandatu delegata na zjazd oraz mandatu członka okręgowej rady lekarskiej, w przypadku uzyskania mandatu członka Naczelnej Rady Lekarskiej.
 7. Wybór osoby posiadającej stanowisko funkcyjne lub inne stanowisko w organie na inne stanowisko funkcyjne lub inne stanowisko w tym organie, skutkuje wygaśnięciem uprzednio posiadanego stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska w tym organie.
 8. Uchwała organu o zawieszeniu swojego członka może zostać podjęta przy spełnieniu warunku osiągnięcia kworum wyborczego wynoszącego w takim przypadku 3/5 członków organu podejmującego tę uchwałę. Członek organu, którego mandat został zawieszony na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy nie podlega wliczeniu do ogólnej liczby członków organu, na czas trwania tego zawieszenia.

§ 6.

 1. Głosowania, inne niż w systemie głosowania elektronicznego, w czasie zgromadzenia wyborczego odbywają się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania, które powinny być wrzucone do urny wyborczej.
 2. Wzory kart do głosowania dotyczące głosowań w zgromadzeniach wyborczych określane są przez Krajową Komisję Wyborczą w drodze uchwały stosownie do § 51 ust.1 pkt 1.
 3. Wyboru dokonuje się przez odpowiednie wskazanie kandydata lub kandydatów, na których głosujący oddaje swój głos.
 4. Głos uznaje się za ważny również, jeżeli nie wskazano żadnego kandydata.
 5. Głos jest nieważny, jeżeli liczba wskazań, opisanych w ust. 3, jest większa od liczby mandatów do obsadzenia lub gdy wrzucona karta do głosowania została przedarta w całości.
 6. Wydanie karty do głosowania oraz wrzucenie głosu do urny wyborczej w głosowaniu osobistym każdorazowo potwierdza się na liście uprawnionych do głosowania. Wydane karty do głosowania a nie wrzucone do urny wyborczej uznaje się jako głosy nie oddane.

§ 7.

Kworum wyborcze stanowi:

 1. w przypadku rejonu wyborczego - co najmniej 20% ogólnej liczby członków tego zgromadzenia wyborczego;
 2. w przypadku innego zgromadzenia wyborczego co najmniej połowa liczby wybranych członków tego zgromadzenia, jednak nie mniej niż:
  1. w przypadku okręgowego zjazdu lekarzy - 40 osób,
  2. w przypadku okręgowej rady lekarskiej - 7 osób,
  3. w przypadku okręgowego sądu lekarskiego lub okręgowej komisji rewizyjnej - 5 osób.

§ 8.

Wybory są ważne, gdy spełnione są łącznie warunki:

 1. zachowany został 14-dniowy termin wysłania powiadomienia o terminie i miejscu wyborów wszystkim uprawnionym do uczestnictwa w zgromadzeniu wyborczym, a w przypadku rejonu wyborczego również informacji o terminie i sposobie przekazania głosu w określonych trybach głosowania;
 2. spełniony został wymóg kworum wyborczego zgromadzenia wyborczego;
 3. określone w § 3;
 4. liczba wybranych delegatów na zjazd jest równa co najmniej połowie liczby mandatów, a w przypadku innych organów, jeżeli liczba wybranych osób jest równa co najmniej połowie ogólnej liczby członków organu;
 5. liczba wybranych osób na stanowiska funkcyjne lub inne stanowiska nie jest większa niż określona uchwałą organu lub Regulaminem;
 6. nie został wniesiony protest przeciwko ważności wyborów lub sąd lekarski wydał postanowienie o oddaleniu złożonego protestu.

 

Rozdział 2

Komisje wyborcze

§ 9.

 1. Komisje wyborcze są właściwe w sprawach przygotowania, przeprowadzania, nadzorowania i ogłaszania wyników wyborów oraz przeprowadzania procedury odwoływania i ogłaszania wyników w trybie odwołania: do organów, na stanowiska w organie, na stanowiska funkcyjne lub inne stanowiska.
 2. Sprawozdawczo-wyborczy okręgowy zjazd lekarzy wybiera na okres kadencji członków okręgowej komisji wyborczej w liczbie ustalonej przez zjazd, jednak nie mniejszej niż 5 osób, w tym co najmniej jednego lekarza dentystę.
 3. Krajowy Zjazd Lekarzy wybiera na okres kadencji członków Krajowej Komisji Wyborczej w liczbie ustalonej przez Zjazd, jednak nie mniejszej niż 15 osób, w tym co najmniej 3 lekarzy dentystów.
 4. Kadencja komisji wyborczej trwa do chwili wydania obwieszczenia o wyborze komisji wyborczej kolejnej kadencji.
 5. Funkcja przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej nie może być łączona z obejmowaniem mandatu prezesa lub Prezesa, a w przypadku Krajowej Komisji Wyborczej jej przewodniczący nie może obejmować mandatu Prezesa.
 6. Mandat członka komisji wyborczej wygasa przed upływem kadencji z przyczyn, o których mowa w ustawie w odniesieniu do członka organu.
 7. W przypadku Krajowej Komisji Wyborczej przepis art. 15 ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu, o którym mowa w ust. 6, przepis art. 15 ust. 3 ustawy stosuje się odpowiednio. W przypadku, kiedy zastosowanie art. 15 ust. 3 ustawy jest niemożliwe najbliższy zjazd dokonuje wyborów uzupełniających członków komisji.

§ 10.

 1. Krajowa Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. wydaje wytyczne i udziela wyjaśnień oraz informacji o przepisach prawa wyborczego w samorządzie lekarzy;
  2. może przeprowadzać kontrolę dotyczącą działań organizacyjnych izb lekarskich związanych z realizacją postanowień Regulaminu;
  3. uchyla uchwały okręgowych komisji wyborczych podjęte z naruszeniem Regulaminu wyborów albo przepisów ustawy i przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania;
  4. przejmuje zadania okręgowej komisji wyborczej, w wypadku stwierdzenia braku podejmowania wymaganych przez Regulamin działań lub braku możliwości ich podejmowania;
  5. przeprowadza postępowanie, dotyczące odwołania członków okręgowej komisji wyborczej, zgodnie z Rozdziałem 5 Regulaminu.
 2. Opracowuje i przedkłada propozycje zmian Regulaminu Krajowemu Zjazdowi Lekarzy oraz analizuje skuteczność aktualnie obowiązujących procedur wyborczych.
 3. Krajowa Komisja Wyborcza może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej o przekazanie informacji oraz dokumentacji dotyczących wykonywanych zadań wynikających z postanowień Regulaminu.
 4. Krajowa Komisja Wyborcza może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej o przekazanie danych z posiadanych przez nią protokołów wyborczych na cele statystyczne i raportowe.

 

Rozdział 3

Wybory delegatów na zjazd, członków organów, na stanowiska w organie, stanowiska funkcyjne i inne stanowiska

§ 11.

 1. Delegaci na okręgowy zjazd lekarzy są wybierani w rejonach wyborczych spośród członków danego rejonu.
 2. Sprawozdawczo - wyborczy okręgowy zjazd lub okręgowy zjazd lekarzy mający w programie wybory, dokonuje wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarskiego, rzecznika i jego zastępców, okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
 3. Okręgowa rada lekarska dokonuje wyboru na stanowiska funkcyjne, w tym co najmniej dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków prezydium. Okręgowa rada lekarska może również dokonać wyboru innych stanowisk funkcyjnych w randze członków prezydium. Prezes okręgowej rady lekarskiej, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz inni członkowie rady przez nią wybrani, tworzą prezydium okręgowej rady lekarskiej.
 4. Okręgowa komisja rewizyjna dokonuje spośród swoich członków wyboru przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
 5. Okręgowy sąd lekarski dokonuje spośród swojego składu wyboru przewodniczącego, który powinien być delegatem na zjazd aktualnej kadencji i dwóch zastępców przewodniczącego.
 6. Okręgowy rzecznik wskazuje spośród zastępców rzecznika swojego pierwszego i drugiego zastępcę w drodze decyzji.
 7. Jednym z wiceprezesów okręgowej rady lekarskiej, zastępców przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego, okręgowej komisji rewizyjnej oraz pierwszym lub drugim zastępcą rzecznika jest lekarz dentysta.
 8. Ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 12.

 1. W składzie organów okręgowej izby lekarskiej należy zapewnić liczbę mandatów dla lekarzy dentystów proporcjonalną do liczby członków okręgowej izby lekarskiej będących lekarzami dentystami, z uwzględnieniem ust. 3.
 2. W składzie organów Naczelnej Izby Lekarskiej, innych niż Krajowy Zjazd Lekarzy, należy zapewnić liczbę mandatów dla lekarzy dentystów proporcjonalną do ich liczby w samorządzie lekarzy.
 3. Okręgowy zjazd lekarzy ustala liczbę mandatów dla delegatów z delegatur w składzie okręgowej rady lekarskiej, w proporcji odpowiadającej liczbie ich członków do ogólnej liczby członków izby, odrębnie dla lekarzy i lekarzy dentystów. Głosujący dokonuje wyboru odrębnie spośród kandydatów lekarzy i lekarzy dentystów pochodzących z poszczególnych delegatur.
 4. Naczelna Rada Lekarska w ramach liczby mandatów na Krajowy Zjazd Lekarzy w poszczególnych okręgowych izbach lekarskich ustala odrębnie ich liczbę dla lekarzy i lekarzy dentystów - proporcjonalnie do liczby członków tej izby.
 5. Liczbę mandatów dla lekarzy dentystów, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 2.
 6. W przypadkach, dla których zastosowanie ma ust. 4, spośród zgłoszonych kandydatur głosujący dokonuje wyboru członków tych organów i delegatów odrębnie spośród lekarzy i spośród lekarzy dentystów.

§ 13.

 1. Okręgowa rada lekarska, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, każdorazowo na okres kadencji, ustala w drodze uchwały:
  1. podział izby na rejony wyborcze;
  2. liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata;
  3. minimalną liczbę członków rejonu wyborczego,

  - uwzględniając zasady określone w ust. 3 i § 14 ust. 1 oraz propozycję okręgowej komisji wyborczej.

 2. Rejony wyborcze tworzy się oddzielnie dla lekarzy i oddzielnie dla lekarzy dentystów, z zastrzeżeniem ust. 8 i 11.
 3. Rejon wyborczy liczy nie mniej niż 25 osób członków okręgowej izby lekarskiej, posiadających czynne prawo wyborcze.
 4. Okręgowa komisja wyborcza przydziela lekarzy do stworzonych na podstawie ust. 1 rejonów oraz w drodze uchwały umieszcza na liście w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona członków rejonu wyborczego.
 5. Lekarza, który posiada jednocześnie tytuł zawodowy lekarza i lekarza dentysty, wpisuje się na listę członków rejonu wyborczego obejmującego zawód, który wykonuje.
 6. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 5, wykonuje obydwa zawody, okręgowa komisja wyborcza wpisuje go na wskazaną przez niego listę członków rejonu wyborczego, w przypadku braku takiego wskazania, okręgowa komisja wyborcza dokonuje wyboru rejonu.
 7. Rejony wyborcze obejmują grupy lekarzy.
 8. Rejon wyborczy tworzy się również na pisemny wniosek lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów. Taki rejon wyborczy stanowią wnioskujący lekarze lub/i lekarze dentyści, pod warunkiem, że ich liczba wynosi co najmniej tylu członków, ile wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu. Wniosek ten powinien wpłynąć do okręgowej komisji wyborczej przed upływem terminu opisanego w ust. 11.
 9. Okręgowa komisja wyborcza informuje członków rejonu wyborczego o wpisie na listę rejonu wyborczego oraz przekazuje im instrukcje dotyczące:
  1. uczestnictwa w wyborach i zasadach głosowania;
  2. procedurach przenosin pomiędzy rejonami;
  3. zgłaszania kandydatur na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,

   - poprzez publikacje informacji zawartych w pkt. 1—3 na stronie internetowej izby oraz biuletynie informacji publicznej (BIP), publikację listy członków rejonów wyborczych w systemie głosowania elektronicznego oraz udostępniając informacje w tym zakresie w siedzibie okręgowej izby lekarskiej.

 10. Okręgowa komisja wyborcza powiadamia o dokonaniu publikacji, o której mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia tej publikacji, każdego członka rejonu wyborczego w oparciu o dane zawarte w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów z wykorzystaniem jednej z wymienionych form kontaktu:
  1. listownie;
  2. przez serwis SMS;
  3. pocztą elektroniczną;

   - a także poprzez umieszczenie ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej (BIP) o dokonaniu publikacji list wyborczych w systemie.

 11. Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście określonego rejonu wyborczego, może wystąpić do okręgowej komisji wyborczej o umieszczenie go na liście innego, utworzonego dla jego grupy zawodowej rejonu wyborczego, w którym zamierza uczestniczyć w wyborach. Wniosek powinien wpłynąć do okręgowej komisji wyborczej w terminie do 30 dni od daty opublikowania listy w systemie głosowania elektronicznego. Lekarz lub lekarz dentysta może przenieść się do dowolnego rejonu wyborczego z zastrzeżeniem ust. 12.
 12. Okręgowa komisja wyborcza odmawia umieszczenia na liście innego rejonu wyborczego lekarza, o którym mowa w ust. 11, jeżeli na skutek skreślenia go z listy rejonu wyborczego, w którym był wpisany, rejon nie spełniałby wymogu minimalnej liczby członków tego rejonu.
 13. Okręgowa komisja wyborcza, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, o której mowa w ust. 1, ustala w drodze uchwały listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów delegatów, którzy powinni być wybrani w tym rejonie, na podstawie listy członków izby lekarskiej posiadających czynne prawo wyborcze, wpisanych do Centralnego Rejestru Lekarzy według stanu na dzień ogłoszenia listy członków rejonów wyborczych opisanego w ust. 9, w których będą przeprowadzone wybory.
 14. Lista członków rejonu wyborczego nie ulega zmianie w okresie kadencji.

§ 14.

 1. Zgromadzenie wyborcze w rejonie wyborczym dokonuje spośród swoich członków wyboru delegatów na zjazd stosując przelicznik jeden delegat na 15-100 lekarzy. Wartość przelicznika jest ustalana przez okręgową radę lekarską w drodze uchwały jednolicie dla wszystkich rejonów wyborczych oraz musi ona pozwalać na wybranie delegatów na zjazd w liczbie nie mniejszej niż 80.
 2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby członków rejonu wyborczego przez liczbę, o której mowa w ust. 1, reszta z dzielenia tej liczby wynosi przynajmniej 0.5, zgromadzenie wyborcze uprawnione jest do wyboru dodatkowego delegata.

§ 15.

Sprawozdawczo-wyborczy okręgowy zjazd lekarzy ustala ogólną liczbę członków organów i zastępców rzecznika, uwzględniając zasady określone w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 1 i 3, jednak w liczbie nie mniejszej niż:

 1. w przypadku okręgowej rady lekarskiej - 13 osób, w tym co najmniej 3 lekarzy dentystów;
 2. w przypadku zastępców okręgowego rzecznika - 8 osób, w tym co najmniej 2 lekarzy dentystów;
 3. w przypadku okręgowego sądu lekarskiego - 7 osób, w tym co najmniej 2 lekarzy dentystów;
 4. w przypadku okręgowej komisji rewizyjnej - 5 osób, w tym co najmniej 1 lekarz dentysta;

 

§ 16.

 1. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy następuje w stosunku jeden delegat na 450 członków okręgowej izby lekarskiej.
 2. Jeżeli w wyniku podziału liczby członków okręgowej izby lekarskiej - lekarzy lub lekarzy dentystów - przez liczbę, o której mowa w ust. 1, reszta z dzielenia tej liczby wynosi przynajmniej 0.5, okręgowy zjazd lekarzy uprawniony jest do wyboru dodatkowego delegata lekarza lub lekarza dentystę.
 3. Liczbę mandatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, na wniosek Krajowej Komisji Wyborczej, ustala w drodze uchwały, Naczelna Rada Lekarska, w tym również dla poszczególnych okręgowych izb lekarskich, uwzględniając zasady określone w § 12 ust. 3. Liczba tych mandatów ustalana jest na podstawie liczby członków okręgowej izby lekarskiej, określonej w Centralnym Rejestrze Lekarzy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym odbędzie się sprawozdawczo-wyborczy okręgowy zjazd lekarzy. Liczba mandatów ustalana jest każdorazowo na okres kolejnej kadencji.

§ 17.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 kandydat zgłasza się osobiście lub jego kandydaturę zgłasza podczas zgromadzenia wyborczego członek tego zgromadzenia, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ustawie.
 2. Kandydata na delegata na okręgowy zjazd lekarzy zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej w terminie i miejscu przez nią ustalonym lub w tożsamym terminie w systemie głosowania elektronicznego.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy;
  2. numer prawa wykonywania zawodu;
  3. numer mandatu kandydata - w odniesieniu do delegatów;
  4. wskazanie organu, stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska, do którego kandydat ma być wybrany;
  5. jeżeli kandydat zgłaszany jest przez innego członka zgromadzenia wyborczego - nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer mandatu - w odniesieniu do delegata na zjeździe, albo numer prawa wykonywania zawodu - w odniesieniu do członka rejonu wyborczego;
  6. podstawę zgłoszenia w odniesieniu do kandydata zgłoszonego w trybie uchwały sądu lekarskiego lub wskazania rzecznika, o których mowa w ust. 6 i 7;
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.
 4. Wymogi określone w ust. 3 pkt 3 i 5, nie dotyczą kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 6 i 7.
 5. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego na zgromadzeniu z wyjątkiem kandydata na stanowisko w organie.
 6. Sąd lekarski ustępującej kadencji jest uprawniony do wskazania, w drodze uchwały, kandydatów do tego organu następnej kadencji, nie będących delegatami na zjazd, w liczbie nie przekraczającej połowy ogólnej liczby członków organu ustępującej kadencji.
 7. Rzecznik ustępującej kadencji jest uprawniony do wskazania kandydatów na funkcję zastępców rzecznika następnej kadencji, nie będących delegatami na zjazd, w liczbie nie przekraczającej połowy ogólnej liczby zastępców rzecznika ustępującej kadencji.
 8. Do kandydatów, o których mowa w ust. 6 i 7, ust. 3 pkt. 1,2,4,6,7 stosuje się odpowiednio.
 9. Uczestnicy zgromadzenia wyborczego mogą zadawać pytania obecnym na zgromadzeniu kandydatom, zgłaszać uwagi i spostrzeżenia, a w przypadku kandydata na delegata na okręgowy zjazd lekarzy, mogą realizować to prawo również drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną, jeżeli kandydat udostępnił te dane.
 10. Kandydaci na stanowiska w organach są zobowiązani do przedstawienia przebiegu swojej pracy zawodowej, dotychczasowej aktywności samorządowej lub społecznej oraz programu działalności związanej ze stanowiskiem, o które się ubiegają.

§ 18.

 1. Zespół wyborczy na zjeździe lub zebraniu odpowiedniego organu, sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej, zawierającą nazwisko, imię i tytuł zawodowy oraz nazwisko i imię członka zgromadzenia zgłaszającego kandydata, jeżeli kandydat nie zgłosił się osobiście.
 2. Zgromadzenie wyborcze, o którym mowa w ust. 1, zamyka sporządzoną i przedstawioną przez zespół wyborczy, listę kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Podczas wyborów na zjeździe na liście zgłoszonych kandydatów podaje się również numer mandatu kandydata, a na Krajowym Zjeździe Lekarzy ponadto siedzibę okręgowej izby lekarskiej, której członkiem jest kandydat.
 4. W rejonie wyborczym po zakończeniu procesu, o którym mowa w § 13 ust. 11, listę kandydatów sporządza i zamyka, w drodze uchwały, okręgowa komisja wyborcza oraz publikuje ją na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia ją w siedzibie okręgowej izby lekarskiej.

§ 19.

 1. Nie można, w równocześnie przeprowadzanych wyborach na zjeździe, kandydować do różnych organów i na zastępcę rzecznika, z wyjątkiem kandydowania na delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy.
 2. Nie można w równocześnie przeprowadzanych wyborach w organie kandydować na różne stanowiska funkcyjne.

§ 20.

 1. Głosowanie w rejonie wyborczym organizuje okręgowa komisja wyborcza.
 2. Wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w rejonie wyborczym dokonuje się zwykłą większością głosów, z uwzględnieniem wymogu określonego w § 3 ust. 6.
 3. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych wyborów nie wybrano delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w liczbie stanowiącej co najmniej połowę liczby mandatów, okręgowa komisja wyborcza w celu spełnienia tego wymogu, przeprowadza kolejne wybory na wakujące mandaty w rejonach wyborczych, w których nie wybrano delegatów lub w których nie wszystkie mandaty zostały obsadzone, do czasu wybrania właściwej liczby delegatów.
 4. Wybory, o których mowa w ust. 3, odbywają się wyłącznie w trybie głosowania elektronicznego.
 5. Lista kandydatów na delegatów w wyborach, o których mowa w ust.  3, powinna być ponownie ustalona i może uwzględniać nowych kandydatów, zgłoszonych zgodnie z § 17 ust. 2.
 6. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych wyborów lub w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 3, został spełniony wymóg, o którym mowa w ust. 3, w rejonie wyborczym, w którym nie dokonano wyboru okręgowa komisja wyborcza przeprowadza ponowne wybory przed sprawozdawczo-wyborczym okręgowym zjazdem lekarzy, wyłącznie na pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby członków tego rejonu, zgodnie z przepisami Regulaminu, pod warunkiem równoczesnego zgłoszenia co najmniej jednego kandydata.
 7. Jeśli zrealizowanie wyborów na wniosek, o których mowa w ust. 6, nie jest możliwe, by obwieszczenie ich wyników nastąpiło w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed terminem najbliższego okręgowego zjazdu lekarzy, to okręgowa komisja wyborcza obwieszcza wyniki takich wyborów po tym zjeździe.
 8. Zasady wyborów w rejonie wyborczym, w tym tryb głosowania w rejonie wyborczym opisane są w załączniku do Regulaminu.

§ 21.

 1. Wyboru prezesa i Prezesa oraz rzecznika dokonuje się bezwzględną większością głosów.
 2. Jeżeli w pierwszej turze głosowania jedyny kandydat na mandat opisany w ust. 1, nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się nowe wybory.
 3. W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania nie dokonano wyboru spośród dwóch lub większej liczby kandydatów, przeprowadza się drugą turę, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejną, największą liczbę głosów.
 4. W przypadku uzyskania w pierwszej turze głosowania równej, kolejnej największej liczby głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, każdy z nich jest uprawniony do udziału w drugiej turze głosowania.
 5. W drugiej turze głosowania wybrany zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów.
 6. Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się nowe wybory. Przepis ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio.
 7. Wyboru na stanowiska wymienione w ust. 1, dokonuje się przed wyborem pozostałych członków organów izby lekarskiej, zastępców rzecznika i członków komisji wyborczych.

§ 22.

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Regulaminem i ustawą, wyboru członków organów dokonuje się zwykłą większością głosów.
 2. Wyboru stanowisk funkcyjnych oraz innych stanowisk, z wyłączeniem członków komisji wyborczej, dokonuje się bezwzględną większością głosów.
 3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów kwalifikujących ich do ostatniego lub ostatnich miejsc mandatowych, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów, z zastrzeżeniem § 15 Załącznika do Regulaminu.

§ 23.

 1. Jeżeli w pierwszej turze głosowania opisanego w § 22 ust.2 żaden z kandydatów lub jedyny kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się nowe wybory.
 2. W razie otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.
 3. Jeżeli w wyniku ponownego głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się nowe wybory na to stanowisko.

§ 24.

 1. Zgromadzenie wyborcze, z wyjątkiem członków rejonu wyborczego głosujących w trybie wyboru delegata, wybiera komisję mandatową w liczbie nie mniejszej niż 2 osoby, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Komisja mandatowa wybrana przez zjazd, którego regulamin przewiduje wybór komisji mandatowej, pełni obowiązki komisji mandatowej zgromadzenia wyborczego tego zebrania.
 3. Do zadań komisji mandatowej należy:
  1. ustalenie liczby członków obecnych na zgromadzeniu wyborczym;
  2. stwierdzenie uprawnienia zgromadzenia wyborczego do przeprowadzenia wyborów lub głosowania  w trybie odwołania;
  3. sporządzenie protokołu zawierającego informacje, zgodnie z uchwałą podjętą na podstawie § 51.

§ 25.

 1. Zgromadzenie wyborcze, z wyjątkiem członków rejonu wyborczego głosujących w trybie wyboru delegata, wybiera komisję skrutacyjną, w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, powierzając jej przeprowadzenie głosowania.
 2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, do których przeprowadzenia zostali wybrani lub być osobami, w stosunku do których przeprowadza się głosowanie w trybie odwołania.
 3. Do zadań komisji skrutacyjnej opisanej w ust. 1 należy:
  1. przygotowanie kart do głosowania na podstawie listy sporządzonej przez komisję wyborczą, wydawanie, za osobistym pisemnym potwierdzeniem kart do głosowania uprawnionym do głosowania członkom zgromadzenia wyborczego;
  2. obsługa głosowania w systemie głosowania elektronicznego, w wypadku jego zastosowania, w tym:
   1. przydzielanie dostępu do głosowania osobom uprawnionym,
   2. rozpoczynanie oraz kończenie głosowania,
  3. przyjmowanie, po osobistym pisemnym lub elektronicznym potwierdzeniu, od uprawnionych do głosowania członków zgromadzenia wyborczego kart do głosowania lub głosów złożonych elektronicznie;
  4. obliczanie liczby oddanych głosów;
  5. sporządzenie protokołu głosowania zawierającego informacje zgodnie z uchwałą podjętą na podstawie  § 51.

§ 26.

 1. Protokół z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym wraz z dokumentacją z przeprowadzonych wyborów przewodniczący komisji skrutacyjnej bezzwłocznie przekazuje okręgowej komisji wyborczej.
 2. Okręgowa komisja wyborcza spośród swoich członków wyznacza zespół wyborczy, który na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, sprawdza prawidłowość przeprowadzenia wyborów.
 3. Zespół, o którym mowa w ust. 2, sporządza protokół kontroli dokumentacji wyborów w rejonie wyborczym, który powinien zawierać:
  1. nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego;
  2. ustalenia dotyczące przeprowadzenia wyborów w rejonie wyborczym zgodnie z przepisami ustawy i Regulaminu, a w szczególności:
   1. przeprowadzenia głosowania zgodnie z Regulaminem,
   2. prawidłowego obliczenia liczby głosów i ustalenia wyników głosowania,
   3. kompletności i prawidłowego sporządzenia dokumentów związanych z przeprowadzeniem głosowania,
  3. potwierdzenie wyniku głosowania lub stwierdzenie przeprowadzenia głosowania w rejonie wyborczym niezgodnie z Regulaminem wraz z uzasadnieniem i oceną czy naruszenie przepisów miało wpływ na wynik wyborów.
 4. Na podstawie protokołów kontroli dokumentacji okręgowa komisja wyborcza w drodze uchwały, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia ostatniego głosowania w rejonie wyborczym odpowiedniej tury wyborów, ogłasza wyniki wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, niezależnie od oceny poprawności przeprowadzenia wyborów przez zespół wyborczy.
 5. Jeżeli okręgowa komisja wyborcza stwierdzi, że naruszenie przepisów Regulaminu miało wpływ na wyniki wyborów w określonym rejonie wyborczym, jej przewodniczący wnosi bezzwłocznie protest przeciwko ważności wyborów w tym rejonie do okręgowego sądu lekarskiego z wyłączeniem § 28 ust. 6 zd. 1.

§ 27.

 1. Wybory na zjeździe i zebraniu organu izby lekarskiej przeprowadza i potwierdza ich wyniki zespół wyborczy, wyłoniony odpowiednio przez okręgową komisję wyborczą lub Krajową Komisję Wyborczą spośród ich członków - każdorazowo dla przeprowadzenia tych wyborów.
 2. Skład i zadania zespołu wyborczego reguluje przepis § 34.
 3. Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 1, ogłasza przewodniczący zespołu wyborczego, na podstawie protokołu zespołu wyborczego przyjętego przez ten zespół. Protokół sporządza sekretarz. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu przeprowadzającego te wybory.
 4. W przypadku stwierdzenia przez okręgową komisję wyborczą lub Krajową Komisję Wyborczą niespełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust.6 i § 8 pkt 4 komisja wyborcza bezzwłocznie  ogłasza ponowne wybory, z zachowaniem odpowiednich przepisów Regulaminu .
 5. Przewodniczący zespołu wyborczego przekazuje przewodniczącemu zjazdu lub innego zgromadzenia wyborczego protokół zespołu wyborczego wraz z dokumentacją z przeprowadzonych wyborów, które stanowią załącznik do protokołu tego zgromadzenia lub zjazdu.
 6. Po zakończeniu zjazdu lub innego zgromadzenia wyborczego jego przewodniczący bezzwłocznie przekazuje wszystkie wytworzone w toku zjazdu lub innego zgromadzenia wyborczego dokumenty przewodniczącemu komisji wyborczej.   

 

Rozdział 4

Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów

§ 28.

 1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z zarzutem naruszenia przepisów ustawy, Regulaminu lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów.
 2. Protest może wnieść na piśmie członek właściwego zgromadzenia wyborczego lub przewodniczący właściwej komisji wyborczej.
 3. Sąd lekarski pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną.
 4. Okręgowe sądy lekarskie rozstrzygają protesty przeciw ważności wyborów przeprowadzonych przez zgromadzenia wyborcze rejonu wyborczego.
 5. Naczelny Sąd Lekarski rozstrzyga protesty przeciwko ważności wyborów, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 3 oraz art. 17 ust. 3 ustawy.
 6. Protest wnosi się za pośrednictwem komisji wyborczej, która ogłosiła wyniki wyborów, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
 7. Komisja wyborcza bezzwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wyraża opinię w tej sprawie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania protestu.
 8. Opinia komisji wyborczej powinna zawierać zwięzłe sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów, których protest dotyczy oraz stanowisko komisji co do zasadności protestu. Do opinii powinna być załączona dokumentacja dotycząca przeprowadzonych wyborów.
 9. Sąd lekarski po otrzymaniu protestu rozpatruje protest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i wydaje postanowienie w przedmiocie ważności wyborów.
 10. Postanowienie, o którym mowa w ust. 9, powinno zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów protestu, a w razie potwierdzenia zasadności protestu ocenę czy naruszenie Regulaminu lub naruszenie przepisów ustawy miało wpływ na wynik wyborów.
 11. W razie stwierdzenia, że podczas wyborów przeprowadzonych w rejonie wyborczym lub na innym zgromadzeniu wyborczym, nastąpiło mające wpływ na wynik wyborów naruszenie zasad określonych w § 3, 7 lub 11-12 albo inne naruszenie Regulaminu lub ustawy, sąd lekarski wydaje postanowienie o stwierdzeniu nieważności wyborów oraz wygaśnięciu mandatów w  zakresie objętym protestem i przekazuje je wnoszącemu protest i właściwej komisji wyborczej.
 12. Od postanowienia sądu lekarskiego w przedmiocie protestu nie przysługuje środek odwoławczy.
 13. W składzie sądu lekarskiego rozpatrującego protest nie może uczestniczyć członek sądu, którego protest dotyczy.
 14. Sąd lekarski wydaje postanowienie w sprawach wyborczych w składzie 3 członków, w tym przynajmniej jednego lekarza dentystę.
 15. Właściwa komisja wyborcza, na podstawie postanowienia, o którym mowa w ust. 11, ponownie ogłasza wybory.

 

Rozdział 5

Odwoływanie organów izb lekarskich, członków organów, osób ze stanowisk w organie, stanowisk funkcyjnych lub innych stanowisk

§ 29.

 1. Odwołany może być każdy organ z wyjątkiem zjazdu oraz każda osoba, która została wybrana w drodze wyborów, o których mowa w Regulaminie. Odwołanie to dokonuje się w głosowaniu równym i tajnym.
 2. Z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 głosowanie w trybie odwołania jest bezpośrednie i osobiste. Możliwe jest przeprowadzenie głosowania  w sprawie odwołania poprzez system głosowania elektronicznego.
 3. Uprawnienie do złożenia wniosku o odwołanie przysługuje:
  1. członkom zgromadzenia wyborczego, które dokonało wyboru, w liczbie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków tego zgromadzenia wyborczego, w stosunku do wybranego przez nie członka tego zgromadzenia;
  2. okręgowej radzie lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej w drodze uchwały podjętej w obecności 3/5 członków organu w stosunku do organów okręgowej izby lekarskiej, członków organów okręgowej izby lekarskiej, zastępców okręgowego rzecznika, w trybie określonym w art. 23 ust.2 i 3 ustawy;
  3. członkom okręgowej izby lekarskiej w liczbie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków izby w stosunku do organów okręgowej izby lekarskiej, członków organów okręgowej izby lekarskiej, zastępców okręgowego rzecznika, w trybie określonym w art. 23 ust.2 i 3 ustawy;
  4. rzecznikowi w stosunku do swoich zastępców;
  5. Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 okręgowych rad lekarskich w stosunku do organów Naczelnej Izby Lekarskiej, członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej, Prezesa, Naczelnego Rzecznika, zastępców Naczelnego Rzecznika w trybie określonym w art. 37 ust. 4 i 5 ustawy.
 4. Wniosek o odwołanie może dotyczyć więcej niż jednego organu izby lekarskiej, członka organu lub stanowiska funkcyjnego, innego stanowiska.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się do właściwej komisji wyborczej w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. W przypadku wniosku składanego przez organ na podstawie ust.3 pkt 2) i 5), wniosek jest podjęty przez ten organ uchwałą zawierającą uzasadnienie wraz z załączoną listą obecności. Wniosek składany przez członków zgromadzenia wyborczego na podstawie ust. 3 pkt 1) lub członków okręgowej izby lekarskiej na podstawie ust. 3 pkt 3) zawiera wykaz wnioskodawców, z podaniem imienia, nazwiska, nr PWZ, podpisy osób składających wniosek oraz wskazanie przedstawiciela wnioskodawcy. Każda strona wykazu powinna zawierać adnotację o przedmiocie wniosku.
 6. Komisja wyborcza pozostawia bez dalszego biegu wniosek wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający wymagań wskazanych w ust. 5. O pozostawieniu wniosku bez dalszego biegu informuje się wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem decyzji. W przypadku wniosku składanego przez członków zgromadzenia wyborczego na podstawie ust. 3 pkt 1 lub członków okręgowej izby lekarskiej na podstawie ust. 3 pkt 3 o pozostawieniu wniosku bez dalszego biegu informuje się przedstawiciela wnioskodawców, a w przypadku jego braku pierwszą z osób wymienionych w wykazie wnioskodawców.
 7. Na decyzję okręgowej komisji wyborczej o pozostawieniu wniosku bez dalszego biegu wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania do Krajowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowej komisji wyborczej. Jeżeli wniosek o odwołanie był składany do Krajowej Komisji Wyborczej, od jej decyzji o pozostawieniu wniosku bez dalszego biegu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do tej Komisji. Krajowa Komisja Wyborcza rozpatruje odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni podczas posiedzenia i podejmuje w drodze uchwały decyzję o: utrzymaniu w mocy decyzji o pozostawieniu wniosku bez dalszego biegu lub o uchyleniu tej decyzji i nakazaniu przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 30.
 8. Kopię wniosku o odwołanie wraz z uzasadnieniem właściwa komisja wyborcza przekazuje niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu takiego wniosku organowi izby lekarskiej, członkom organu lub osobie, której wniosek dotyczy.
 9. Postępowanie określone w § 30 przeprowadza:
  1. na wniosek właściwej komisji wyborczej:
   1. organ izby lekarskiej na najbliższym posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o odwołanie,
   2. zjazd w przypadku konieczności jego zwołania  zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy oraz art. 37 ust. 4 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. okręgowa komisja wyborcza na wniosek co najmniej  1/3 liczby członków rejonu wyborczego nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku;

  - w przypadku gdy wnioskodawca złożył do Krajowej Komisji Wyborczej odwołanie od decyzji o pozostawieniu wniosku o odwołanie bez dalszego biegu lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Krajową Komisję Wyborczą, termin 30 dni na przeprowadzenie postępowania określonego w § 30 liczy się od dnia uchylenia przez Krajową Komisję Wyborczą decyzji o pozostawieniu wniosku o odwołanie bez dalszego biegu i nakazaniu przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 30.

 10. W przypadku, kiedy na zwołanym zgromadzeniu wyborczym wniosek nie może być rozpatrzony z powodu niespełnienia warunku opisanego w § 31 postępowanie w sprawie odwołania uznaje się za zakończone.

§ 30.

 1. Głosowanie w sprawie odwołania organu, członka organu, ze stanowiska w organie, stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska jest tajne i odbywa się bezpośrednio po wysłuchaniu wyłącznie uprawnionego przedstawiciela wnioskodawców oraz umożliwieniu odniesienia się do wniosku przez osoby lub przedstawiciela organu, których wniosek dotyczy. Nieobecność wnioskodawcy, osoby lub przedstawiciela organu, których wniosek o odwołanie dotyczy, nie wstrzymuje rozpatrzenia wniosku.
 2. Do zebrania organu lub zjazdu zwołanego w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie stosuje się odpowiednio przepisy § 24 i § 25 oraz § 27 ust. 1, 2, 4 i 5. Procedura odwołania w rejonie wyborczym jest przeprowadzana analogicznie do procedury wyborów w rejonie wyborczym, z zachowaniem możliwości głosowania we wszystkich trybach.
 3. W przypadku, kiedy liczba osób obecnych na zgromadzeniu wyborczym nie pozwala na utworzenie komisji mandatowej lub skrutacyjnej, zespół wyborczy podejmuje obowiązki komisji mandatowej lub skrutacyjnej.

§ 31.

Kworum wyborcze w przypadku zgromadzenia wyborczego zwołanego w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie stanowi:

 1. w przypadku zebrania rejonu wyborczego - 40% ogólnej liczby członków tego zgromadzenia;
 2. w przypadku innego zgromadzenia wyborczego - co najmniej połowa ogólnej liczby członków tego zgromadzenia.

§ 32.

 1. W sprawie wniosku o odwołanie głosuje się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania. Wzór karty do głosowania określa Krajowa Komisja Wyborcza na mocy § 51.
 2. Stanowisko wobec wniosku o odwołanie, członek zgromadzenia wyborczego wyraża poprzez wskazanie „za” lub „przeciw”.
 3. Jeżeli na karcie nie ma wskazań, głos uznaje się za głos wstrzymujący.
 4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie znajdują się dwa przeciwstawne wskazania lub gdy karta do głosowania została przedarta w całości.
 5. Wydanie karty do głosowania oraz wrzucenie głosu do urny wyborczej w głosowaniu osobistym lub w trybie głosowania osobistego każdorazowo potwierdza się na liście uprawnionych do głosowania. Wydane karty do głosowania a nie wrzucone do urny wyborczej uznaje się jako głosy nie oddane.

§ 33.

Głosowanie w trybie odwołania jest ważne, gdy spełnione są łącznie warunki:

 1. powiadomienia o terminie i miejscu zgromadzenia zostały wysłane listem poleconym do wszystkich członków zgromadzenia, a zgromadzenie wyborcze rozpoczyna się najwcześniej 15 dnia od dnia wysłania powiadomienia;
 2. liczba oddanych głosów jest nie mniejsza niż połowa ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego, a w przypadku głosowania w rejonie wyborczym jest nie mniejsza niż 40% ogólnej liczby członków tego zgromadzenia;
 3. został spełniony wymóg większości kwalifikowanej, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy;
 4. zachowano tajność głosowania;
 5. członek zgromadzenia wyborczego głosował osobiście, z zastrzeżeniem głosowania w trybach głosowania w rejonie wyborczym;
 6. nie został złożony protest przeciwko ważności głosowania lub sąd lekarski wydał postanowienie o oddaleniu złożonego protestu.  

§ 34.

 1. Zebranie rejonu wyborczego zwołane w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie delegata przeprowadza zespół wyborczy wyłoniony w drodze uchwały przez okręgową komisję wyborczą.
 2. Zespół wyborczy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do zadań zespołu wyborczego należy przeprowadzenie zebrania rejonu wyborczego zwołanego w celu odwołania delegata, w szczególności:
  1. przeprowadzenie wyborów komisji mandatowej i skrutacyjnej;
  2. ustalenie na podstawie komunikatu komisji mandatowej prawomocności zebrania;
  3. przeprowadzenie procedury, o której mowa w § 30 ust. 1;
  4. ogłoszenie, przystąpienie do głosowania oraz jego zakończenie.
 4. Do zadań sekretarza zespołu wyborczego należy m.in sporządzenie protokołu zebrania rejonu wyborczego określonego w § 51 Regulaminu.
 5. Przepisy § 24 i § 25 stosuje się odpowiednio.

§ 35.

 1. Odwołanie członka organu izby lekarskiej, zastępcy rzecznika powoduje utratę przez niego stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska w tym organie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Odwołanie delegata na zjazd powoduje wygaśnięcie mandatu członka organu izby lekarskiej, stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska, jeżeli je posiadał, z wyjątkiem stanowisk prezesa, rzecznika oraz mandatów członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 36.

 1. Do protestów przeciwko ważności wyników głosowania nad wnioskiem o odwołanie stosuje się odpowiednio przepisy § 28. W razie stwierdzenia, że podczas głosowania nad wnioskiem o odwołanie przeprowadzonego  na zgromadzeniu wyborczym, nastąpiło mające wpływ na wynik wyborów naruszenie Regulaminu lub ustawy, sąd lekarski wydaje postanowienie o stwierdzeniu nieważności głosowania w sprawie odwołania. Orzeczenie sądu w takim przypadku skutkuje:
  1. odzyskaniem mandatu, przez osobę, której procedura odwołania dotyczyła;
  2. wygaśnięciem mandatu osoby, która uzyskała mandat w miejsce osoby odwołanej.

  -z zastrzeżeniem § 40.

 2. W razie stwierdzenia nieważności głosowania w sprawie odwołania, ponowne głosowanie odbywa się na zgromadzeniu wyborczym zwołanym w tym celu. Przepis § 29 ust. 6-7 stosuje się odpowiednio, z tym że terminy na zwołanie zebrania lub zgromadzenia uprawnionego do rozpatrzenia wniosku o odwołanie liczy się od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia nieważności głosowania.

 

Rozdział 6

Wybory uzupełniające

§ 37.

Wybory uzupełniające na wakujący mandat delegata na okręgowy zjazd lekarzy okręgowa komisja wyborcza:

 1. może ogłosić w okresie kadencji w przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu delegata, jeżeli nie może być spełniony warunek określony w art. 15 ust. 3 ustawy,
 2. ogłasza w okresie kadencji na wniosek członków rejonu wyborczego, o którym mowa w § 20 ust. 6.

§ 38.

Wybory uzupełniające członków organu innego niż okręgowy zjazd lekarzy, do organów, na stanowiska w organie, stanowiska funkcyjne i inne stanowiska lub delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, ogłasza właściwa komisja wyborcza w przypadku:

 1. niedokonania wyboru członka organu, zastępcy rzecznika lub delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, jeżeli w wyniku przeprowadzonych wyborów nie został spełniony wymóg, o którym mowa w § 15 i § 16 ust. 3,
 2. wygaśnięcia lub utraty mandatu członka organu, funkcji zastępcy rzecznika lub delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy – jeżeli nie może być spełniony warunek określony w art. 15 ust. 3 ustawy,
 3. utraty stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska.

§ 39.

 1. Wyborów uzupełniających delegatów na okręgowy zjazd lekarzy dokonują członkowie rejonu wyborczego, zgodnie z przepisami określonymi w § 20.
 2. Wybory uzupełniające do organów okręgowej izby lekarskiej, na stanowiska prezesa lub okręgowego rzecznika, zastępców rzecznika oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy odbywają się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu lekarzy lub nadzwyczajnego okręgowego zjazdu lekarzy, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Wybory uzupełniające na pozostałe stanowiska funkcyjne w organach lub inne stanowiska w okręgowej izby lekarskiej odbywają się w czasie najbliższego posiedzenia właściwego organu.
 4. Wyboru członka organu okręgowej izby lekarskiej, delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, na stanowiska funkcyjne lub inne stanowiska, w przypadku odwołania ich przez właściwe zgromadzenie wyborcze, dokonuje to zgromadzenie w czasie najbliższego posiedzenia.

§ 40.

 1. Wybory uzupełniające Prezesa lub Naczelnego Rzecznika i do organów Naczelnej Izby Lekarskiej odbywają się na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy.
 2. Wybory uzupełniające na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej odbywają się w czasie najbliższych posiedzeń właściwych organów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wyboru uzupełniającego na stanowisko Prezesa, Naczelnego Rzecznika, członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej w przypadku odwołania ich przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, dokonuje bezzwłocznie ten Zjazd.
 4. W przypadku dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 3, osoba wybrana obejmuje mandat wówczas gdy nie został złożony protest przeciwko ważności głosowania lub sąd lekarski wydał postanowienie o oddaleniu złożonego protestu.

§ 41.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych w pozostałych przepisach Regulaminu.

 

Rozdział 7

Ogłoszenie wyników wyborów, wygaśnięcia lub utraty mandatu i uzyskania mandatu

§ 42.

 1. Wyniki wyborów przeprowadzonych w izbach lekarskich, o których mowa w § 1, a także wygaśnięcie, utratę lub uzyskanie mandatu lub funkcji, ogłasza i publikuje, w formie obwieszczenia odpowiednio w biuletynie izby lekarskiej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej izby lekarskiej, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej lub Krajowej Komisji Wyborczej, na podstawie uchwały komisji wyborczej lub na podstawie protokołu zespołu wyborczego właściwego zgromadzenia wyborczego, a w przypadku wniesienia protestu na podstawie postanowienia sądu lekarskiego.
 2. Publikacja obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 następuje bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia po upływie terminu na wniesienie protestu, a w przypadku wniesienia protestu na podstawie postanowienia sądu lekarskiego.
 3. Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Naczelną Radę Lekarską o:
  1. wyborze delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
  2. wyborze organów izby i ich ukonstytuowaniu się;
  3. wszelkich zmianach w składach wskazanych w pkt. 1 i 2.

 

Rozdział 8

Zasady przechowywania dokumentacji wyborczej

§ 43.

Przez dokumentację wyborczą należy rozumieć wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe, które powstają podczas procedury wyborów do organów, na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej.

§ 44.

 1. Do dokumentów wyborczych zalicza się:
  1. karta zgłoszenia kandydata;
  2. karta do głosowania;
  3. koperta zewnętrzna głosowania korespondencyjnego;
  4. protokoły;
  5. listy wyborcze;
  6. oświadczenia, instrukcje, pełnomocnictwa, upoważnienia, decyzje oddelegowania;
  7. inne dokumenty.
 2. Krajowa Komisja Wyborcza podejmuje Uchwałę dotyczącą szczegółowych instrukcji przechowywania i digitalizacji dokumentacji z procesów obejmujących prace Krajowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych komisji wyborczych.

§ 45.

 1. Dokumentacja wyborcza jest przechowywana na terenie okręgowej izby lekarskiej, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych, a także przed utratą i zniszczeniem.
 2. Osobami uprawnionymi do wglądu do przechowywanej dokumentacji wyborczej są:
  1. prezes okręgowej rady lekarskiej, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej oraz osoby  pisemnie upoważnione przez jednego z nich;
  2. osoby uprawnione uchwałą okręgowej komisji wyborczej;
  3. członkowie komisji wyborczej w obecności przynajmniej jednej osoby wymienionej w ust. 2 pkt 1;
  4. Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej lub członek Krajowej Komisji Wyborczej w ramach sprawowanego nadzoru.

§ 46.

 1. Dokumenty z wyborów są przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od daty ich wytworzenia z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Protokoły przechowywane są przez okres co najmniej dwóch następujących po sobie kadencji.

§ 47.

 1. Po upływie terminów, o których mowa w § 46, dokumentacja może podlegać zniszczeniu.
 2. Technika niszczenia dokumentów wyborczych musi uniemożliwiać ich odtworzenie.
 3. W przypadku używania urządzeń tnących powinny one spełniać normę DIN 66399 (klasa nie niższa niż P4).
 4. Procedurę niszczenia dokumentów przeprowadza uprawniony pracownik izby lekarskiej. Procedurę niszczenia dokumentów na zlecenie okręgowej izby lekarskiej może również przeprowadzić firma zewnętrzna.

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 48.

Sprawozdawczo wyborczy okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjętym przez Krajową Komisję Wyborczą. Zjazd ten odbywa się:

 1. po prawomocnym zakończeniu tury wyborów w rejonach wyborczych, a § 20 ust. 3 Regulaminu nie może mieć już zastosowania;
 2. w terminie umożliwiającym poprawne zawiadomienie wszystkich wybranych delegatów;
 3. nie później niż 40 dni przed datą Krajowego Zjazdu Lekarzy zwołanego przez Naczelną Radę Lekarską.

§ 49.

Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne, w tym oparte o system ewidencyjno-informatyczny, w którym jest prowadzony rejestr lekarzy, a także wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów lub przeprowadzeniem głosowania w trybie odwołania zapewnia biuro odpowiedniej izby lekarskiej przy udziale właściwej komisji wyborczej.

§ 50.

Krajowa Komisja Wyborcza dopuszcza wykorzystanie narzędzi elektronicznych do przeprowadzania wyborów pod warunkiem, że ich wykorzystanie nie będzie naruszać postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 51.

 1. Krajowa Komisja Wyborcza w drodze uchwały określa:
  1. wzory kart do głosowania oraz kopert;
  2. wzory dokumentów wymaganych do realizacji procesów wyborczych, a w szczególności:
   1. wniosków,
   2. protokołów,
   3. list wyborczych;
  3. szczegółowe instrukcje postępowań w procesach wyborczych;
  4. procedury głosowań elektronicznych oraz zatwierdzone systemy głosowania elektronicznego we wszystkich procedurach wyborczych.
 2. W przypadku gdy termin nowelizacji uchwały, o której mowa w ust.1 uniemożliwiłby wdrożenie zmian, które dotyczą dokumentów opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2, za obowiązujące dopuszcza ich odpowiedniki opisane w poprzednio obowiązujących aktach prawnych.

 

ZAŁĄCZNIK

Zasady przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym,

w trybach głosowania osobistego, korespondencyjnego i elektronicznego

§ 1.

Głosowanie w rejonie wyborczym, w każdym z określonych trybów, organizuje i przeprowadza okręgowa komisja wyborcza zgodnie z kalendarzem wyborczym i uchwałami podjętymi przez Krajową Komisję Wyborczą.

§ 2.

Okręgowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją”, ogłasza w biuletynie okręgowej izby lekarskiej oraz na stronie internetowej odpowiedniej okręgowej izby lekarskiej, BIP i w systemie głosowania elektronicznego - w dniu ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych - informację o trybie, sposobie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych oraz realizuje inne zadania określone w   § 13 ust. 9 i 10 Regulaminu.

§ 3.

 1. Zgłaszanie kandydatów, lekarzy i lekarzy dentystów, na delegatów w rejonie wyborczym, następuje we wskazanym przez komisję miejscu i określonym terminie, który odpowiada terminowi wyznaczonemu w systemie głosowania elektronicznego, dalej nazywanego „systemem”.
 2. Zgłoszenie kandydata powinno być złożone w jednej z następujących form:
  1. pisemnie, w formie odpowiadającej uchwalonym przez Krajową Komisję Wyborczą wzorom wniosków;
  2.  w formie elektronicznej za pomocą systemu, po uwierzytelnieniu tożsamości.

§ 4.

O przyjęciu zgłoszenia kandydata lub odrzuceniu zgłoszenia oprócz względów formalnych, o których mowa w § 3, decyduje data wpływu zgłoszenia do okręgowej komisji wyborczej.

§ 5.

 1. Komisja uchwala oraz umieszcza w BIP sporządzone w porządku alfabetycznym listy kandydatów w rejonach wyborczych zawierające:
  1. numer w rejestrze okręgowej izby lekarskiej;
  2. nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego;
  3. imię i nazwisko kandydata;
  4. tytuł zawodowy.
 2. Na wniosek kandydata, komisja zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej następujące informacje:
  1. zdjęcie kandydata;
  2. rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty;
  3. tytuł i stopień naukowy;
  4. posiadane specjalizacje;
  5. miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu;
  6. funkcje pełnione w samorządzie;
  7. adres poczty elektronicznej;
  8. numer telefonu;
  9. adres strony internetowej;
  10. inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej;
  11. zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.
 3. Informacje opisane w ust. 1 oraz 2 z wyłączeniem zdjęcia kandydata są dodatkowo zamieszczane przez komisję w systemie.

§ 6.

 1. Komisja w drodze uchwały ustala termin, miejsce i okres głosowania w rejonie wyborczym.
 2. Komisja może skonsultować termin, miejsce i okres głosowania z członkami danego rejonu wyborczego.
 3. Terminy głosowań w trybach opisanych w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz 3 nie mogą być krótsze niż 14 dni kalendarzowych:
  1. w przypadku trybu głosowania osobistego ustala się dzień, miejsce oraz okres głosowania obejmujący 1-12 godzin;
  2. w przypadku trybu głosowania korespondencyjnego, termin przekazywania głosów rozpoczyna się z dniem wysyłki pakietów  głosowania korespondencyjnego;
  3. w przypadku trybu głosowania elektronicznego moment rozpoczęcia głosowania stanowi dzień rozpoczęcia przekazywania głosów w trybie korespondencyjnym, a moment zakończenia głosowania stanowi moment zamknięcia urny w trybie głosowania osobistego.
 4. Okręgowa komisja wyborcza przeprowadza głosowanie, o którym mowa w ust. 1, przy pomocy komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego.
 5. Komisja skrutacyjna składająca się z trzech do pięciu członków izby, nie będących kandydatami w tym rejonie powoływana jest w drodze uchwały okręgowej komisji wyborczej. Uchwała, o której mowa powyżej określa osobę, przewodniczącego  komisji skrutacyjnej.
 6. W sytuacja nadzwyczajnych przewodniczący okręgowej komisji wyborczej może wyznaczyć spośród członków okręgowej komisji wyborczej, zgodnie z zastrzeżeniami, o których mowa w ust.5, osobę pełniącą obowiązki przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
 7. Kandydat na delegata może pisemnym oświadczeniem wyznaczyć jednego męża zaufania. Mężem zaufania jest lekarz, który nie jest kandydatem w tym rejonie wyborczym ani członkiem komisji skrutacyjnej.
 8. Mąż zaufania wskazany przez kandydata na delegata, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust.7, po uwierzytelnieniu tożsamości ma prawo być obecny podczas wszystkich czynności komisji skrutacyjnej w dniu głosowania w rejonie wyborczym. Mąż zaufania może złożyć do protokołu komisji skrutacyjnej pisemne zastrzeżenia do przebiegu wyborów.
 9. Głosy przekazane drogą korespondencyjną okręgowa komisja wyborcza przekazuje przewodniczącemu komisji skrutacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania osobistego w rejonie.

§ 7.

 1. W związku z § 6 ust. 1 komisja przesyła członkowi rejonu wyborczego w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą głosowania osobistego w rejonie:
  1. zawiadomienie o miejscu i terminie, okresie oraz trybach głosowania w rejonie wyborczym;
  2. wskazanie adresów strony internetowej izby lekarskiej zawierającej dodatkowe informacje o kandydatach;
  3. instrukcję głosowania w trybie głosowania elektronicznego określoną uchwałą Krajowej Komisji Wyborczej celem przeprowadzenia wyborów danej kadencji.
 2. W związku z trybem określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 komisja ponadto przesyła członkowi rejonu wyborczego pakiet głosowania korespondencyjnego opisany w § 9. ust. 2.
 3. Realizacja obowiązków wynikających z ust. 1 i 2 może odbywać się w ramach jednej przesyłki pocztowej.

§ 8.

 1. Członek rejonu wyborczego może oddać głos, na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu, wyłącznie w drodze jednego z następujących trybów:
  1. w trybie głosowania osobistego, poprzez oddanie głosu w lokalu wyborczym na wydanej karcie do głosowania, poprzez umieszczenie w wyznaczonych obszarach znaku “X” przy wybranych kandydatach w liczbie nie większej niż liczba dostępnych mandatów w danym głosowaniu;
  2. w trybie głosowania korespondencyjnego, poprzez oddanie głosu na otrzymanej w pakiecie głosowania korespondencyjnego karcie do głosowania, poprzez umieszczenie w wyznaczonych obszarach znaku “X” przy wybranych kandydatach w liczbie nie większej niż liczba dostępnych mandatów w danym głosowaniu;
  3. w trybie głosowania elektronicznego, poprzez oddanie głosu w systemie głosowania elektronicznego, poprzez zaznaczenie wyznaczonych obszarów pól dotyczących wybranych kandydatów w liczbie nie większej niż liczba dostępnych mandatów w danym głosowaniu.
 2. Oddanie przez członka rejonu wyborczego głosu w dowolnym trybie opisanym w § 8 ust. 1 jest równoznaczne z odstąpieniem od głosowania w pozostałych trybach, co odpowiednio skutkuje:
  1. uznaniem za wykorzystany, wydany, członkowi rejonu wyborczego, pakiet głosowania korespondencyjnego;
  2. brakiem możliwości pobrania karty do głosowania w trybie głosowania osobistego przez członka rejonu;
  3. uniemożliwieniem oddania głosu w trybie elektronicznym.
 3. Wydanie karty do głosowania w trybie opisanym w § 8 ust. 1 pkt. 1 jest tożsame z wzięciem udziału, przez członka rejonu wyborczego, w procesie głosowania opisanym przez ten tryb i skutkuje następstwami wynikającymi z § 8 ust. 2.
 4. Formy oddania głosu w trybach opisanych w § 8 ust. 1 są uznawane za tożsame co do wagi i nie mogą być rozróżniane co do swojej rangi.

§ 9.

 1. Głosowanie w trybie korespondencyjnym odbywa się za pomocą przekazanych na podstawie § 7 ust. 2 pakietów głosowania korespondencyjnego.
 2. Pakiety, o których mowa w ust. 1, składają się z:
  1. karty do głosowania formatu szeregu A opisanego w standardzie ISO 216;
  2. nieoznakowanej koperty wewnętrznej formatu C6 w standardzie ISO 269 lub B6 w standardzie ISO 216;
  3. opłaconej koperty zewnętrznej (zwrotnej) formatu C5 w standardzie ISO 269 lub B5 standardzie ISO 216;
  4. instrukcji głosowania w trybach głosowania w rejonie wyborczym.
 3. Szczegółowy wygląd dokumentów opisanych w ust. 2 reguluje uchwała Krajowej Komisji Wyborczej.
 4. Wszystkie pakiety wyborcze opisane w ust. 2 muszą być wizualnie identyczne dla danego głosowania w rejonie wyborczym.

§ 10.

 1. W trybie głosowania korespondencyjnego członek rejonu wyborczego:
  1. wypełnioną kartę do głosowania umieszcza w nieoznakowanej kopercie wewnętrznej, która musi zostać zaklejona;
  2. zaklejoną kopertę wewnętrzną zawierającą kartę do głosowania umieszcza w kopercie zewnętrznej, która musi zostać zaklejona;
  3. całość w kopercie zewnętrznej, po uwierzytelnieniu jej swoim podpisem i pieczątką lekarską w wyznaczonym miejscu, przekazuje lub przesyła korespondencyjnie do okręgowej komisji wyborczej w nieprzekraczalnym terminie przez nią ustalonym.
 2. O zachowaniu terminu przez członka rejonu wyborczego głosującego w formie korespondencyjnej decyduje data wpływu koperty do okręgowej komisji wyborczej.
 3. Brak pieczątki lekarskiej i/lub podpisu lekarza w wyznaczonym miejscu na kopercie lub uszkodzenie koperty zewnętrznej, umożliwiające wyjęcie koperty nieoznakowanej, uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w rejonie wyborczym w trybie głosowania korespondencyjnego.
 4. Nieprawidłowa zawartość koperty zewnętrznej, nieodpowiadającą zapisom w ust. 1, wysłana przez lekarza uznawana jest za nieuczestniczenie w głosowaniu w rejonie wyborczym w trybie głosowania korespondencyjnego.
 5. Umieszczenie w jednej kopercie, opisanej w § 9 ust. 2 pkt 2, więcej niż jednej karty do głosowania powoduje uznanie oddanego głosu za nieważny.

§ 11.

 1. Komisja określa w drodze uchwały skład komisji skrutacyjnej i wprowadza go do systemu w terminie poprzedzającym głosowanie w trybie osobistym oraz generuje dane do logowania dla przewodniczącego komisji skrutacyjnej, które umieszcza w zabezpieczonej kopercie.
 2. Komisja przekazuje, w zabezpieczonej formie, przewodniczącemu komisji skrutacyjnej:
  1. listę głosujących w rejonie wyborczym;
  2. instrukcje przeprowadzenia głosowania w rejonie wyborczym;
  3. koperty z głosami oddanymi w drodze korespondencyjnej przez członków rejonu wyborczego;
  4. sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie wymagane do realizacji zadań komisji skrutacyjnej;
  5. karty do głosowania i koperty nieoznakowane będące w tej samej formie wizualnej co wysłane wcześniej pakiety głosowania korespondencyjnego w danym rejonie;
  6. inne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia głosowania w rejonie wyborczym;
  7. zabezpieczone w zamkniętej kopercie dane do logowania do systemu dla przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

§ 12.

 1. Wybory w rejonie wyborczym, według szczegółowej instrukcji postępowań, o której mowa w § 51 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, przeprowadza komisja skrutacyjna.
 2. Komisja skrutacyjna wraz z okręgową komisją wyborczą umożliwia głosowanie w trybie głosowania osobistego wyłącznie w okresie i miejscu ustalonym przez okręgową komisję wyborczą.
 3. Do zadań komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego należy w szczególności:
  1. zapewnienie tajności głosowania przeprowadzanego w rejonie wyborczym;
  2. weryfikacja możliwości wydania kart do głosowania w głosowaniu w trybie osobistym;
  3. uniemożliwienie oddania głosu w innym trybie niż ten, z którego członek rejonu wyborczego już skorzystał;
  4. wydawanie, za pisemnym potwierdzeniem na liście członków rejonu wyborczego  kart do głosowania i potwierdzanie oddania głosu przez członków tego rejonu;
  5. przyjmowanie od okręgowej komisji wyborczej głosów członków rejonu wyborczego oddanych w trybie korespondencyjnym i umieszczanie ich w urnie;
  6. określanie poprawności złożonych głosów w trybach głosowania korespondencyjnego oraz osobistego;
  7. obliczanie oddanych głosów w trybach głosowania korespondencyjnego i osobistego oraz włączanie ich do głosów oddanych w drodze głosowania w trybie głosowania elektronicznego;
  8. sporządzenie protokołu głosowania zawierającego informacje określone na mocy § 51 Regulaminu.
 4. Do zadań przewodniczącego komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego należy:
  1. ogłoszenie rozpoczęcia głosowania w trybie głosowania osobistego oraz zakończenia głosowania w trybach głosowania w rejonie wyborczym;
  2. obsługa systemu głosowania elektronicznego , w tym:
   1. potwierdzanie wydania karty do głosowania,
   2. uniemożliwianie głosowania w trybie głosowania elektronicznego,
   3. potwierdzenie ważności dostarczonych pakietów głosowania korespondencyjnego,
   4. wprowadzenie głosów oddanych w trybach głosowań innych niż w trybie głosowania elektronicznego do systemu
   5. wygenerowanie i przekazanie do podpisania protokołu.
  3. wrzucenie do urny głosów przekazanych w trybie głosowania korespondencyjnego i potwierdzenie tego faktu podpisem na liście oraz w systemie;
  4. podpisanie protokołu z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym;
  5. przekazanie dokumentacji głosowania w rejonie wyborczym okręgowej komisji wyborczej.

§ 13.

 1. Komisja skrutacyjna po zakończeniu procedury wyborów w rejonie wyborczym przekazuje okręgowej komisji wyborczej wydany sprzęt elektroniczny wraz z dokumentacją wyborów.
 2. Dokumentacja, o której mowa w ust.1, między innymi zawiera:
  1. listę głosujących w rejonie wyborczym;
  2. koperty zewnętrzne, w tym koperty, o których mowa w § 10 ust. 4;
  3. koperty, w których były umieszczane karty do głosowania, w tym koperty, o których mowa w § 10 ust. 5;
  4. odrzucone pakiety głosowania korespondencyjnego;
  5. karty do głosowania w zabezpieczonej formie;
  6. podpisany protokół przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym;
  7. inne dokumenty powstałe w procesie wyborczym.

§ 14.

 1. Członek rejonu wyborczego głosujący w trybie głosowania osobistego, otrzymuje od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania wraz z nieoznakowaną kopertą, opisane w § 9 ust. 2 pkt 1-2.
 2. Członek rejonu zobowiązany jest na żądanie komisji skrutacyjnej okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 15.

 1. Jeżeli w wyniku głosowania w rejonie wyborczym dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów kwalifikujących ich do ostatnich mandatów, przeprowadza się losowanie spośród tych kandydatów.
 2. Losowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza okręgowa komisja wyborcza na najbliższym posiedzeniu, ustalając sposób przeprowadzenia tego losowania.

§ 16.

W przypadku przeprowadzania przez komisję kolejnej tury wyborów lub wyborów na wniosek albo wyborów uzupełniających, przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 

UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO XVI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 18 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin działania Krajowej Komisji Wyborczej, którego treść stanowi Załącznik do Uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr 16 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Wyborczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 

Załącznik

do uchwały nr 3

Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 18 maja 2024 r.

Regulamin działania Krajowej Komisji Wyborczej

§ 1.

Krajowa Komisja Wyborcza jest komisją Krajowego Zjazdu Lekarzy, wybraną na okres kadencji.

§ 2.

Regulamin określa zasady działania Krajowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komisją” oraz sposób wykonywania jej zadań.

§ 3.

 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad działaniami okręgowych komisji wyborczych, związanymi z przygotowywaniem, przeprowadzaniem i ogłaszaniem wyników wyborów w okręgowych izbach lekarskich, w tym przejmowanie zadań okręgowej komisji wyborczej, w przypadku stwierdzenia braku podejmowania wymaganych działań lub braku możliwości ich podejmowania;
  2. ustalenie kalendarza wyborczego w odniesieniu do wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy kolejnej kadencji;
  3. wnioskowanie do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie ustalenia liczby mandatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
  4. organizowanie głosowania osobistego zgodnie z przepisami Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów;
  5. przeprowadzanie i nadzorowania wyborów zgodnie z przepisami Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów;
  6. potwierdzanie, ogłaszanie i publikacja wyników wyborów, o których mowa w pkt. 5;
  7. potwierdzenie wygaśnięcia lub utraty mandatu albo funkcji zastępcy rzecznika oraz ustalenie uzyskania mandatu lub funkcji w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 2021, poz. 1342), w odniesieniu do organów Naczelnej Izby Lekarskiej lub zastępców Naczelnego Rzecznika;
  8. potwierdzenie wygaśnięcia lub utraty mandatu oraz ustalenie uzyskania mandatu członka Komisji;
  9. przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji okręgowej komisji wyborczej, jej prezydium lub przewodniczącego;
  10. przyjmowanie i opiniowanie protestów przeciwko ważności wyborów.
  11. sprawowanie nadzoru nad systemem informatycznym do obsługi wyborów oraz wnioskowanie do Naczelnej Rady Lekarskiej o jego aktualizację i modyfikację.
 2. Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzania procedury odwoływania, stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 5-7 i 10.
 3. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4,5 oraz ust. 2 Komisja może powołać ze swojego składu zespół.
 4. Komisja podlega i składa sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów i swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

§ 4.

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Komisji Wyborczej zwołuje Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia wyników wyborów.
 2. Komisja, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród swoich członków, Przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, z których co najmniej jeden powinien być lekarzem dentystą, sekretarza oraz dwóch członków którzy stanowią prezydium Komisji.
 3. Wyboru członków prezydium Komisja dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie. Na wniosek członka Komisji, wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Z posiedzenia, na którym wybrano Prezydium sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz Komisji.
 4. Prezydium działa w imieniu Komisji w sprawach określonych niniejszym regulaminem, z wyjątkiem spraw określonych w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 6 i 9 oraz ust. 3.
 5. Skład Komisji oraz osoby wybrane do Prezydium podaje się do publicznej wiadomości w biuletynie Naczelnej Izby Lekarskiej, na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 5.

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który w szczególności:
  1. reprezentuje Komisję na zewnątrz oraz na posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej;
  2. zwołuje posiedzenia Komisji i im przewodniczy;
  3. przygotowuje projekt rocznego planu wydatków Komisji;
  4. czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji;
  5. podpisuje w imieniu Komisji uchwały i obwieszczenia, a także korespondencję i inne dokumenty Komisji;
  6. nadzoruje wykonanie uchwał Komisji.
 2. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji lub braku możliwości pełnienia przez niego funkcji przez czas określony, jego funkcję pełni wskazany przez niego zastępca przewodniczącego.

§ 6.

Do zadań sekretarza Komisji należy:

 1. przygotowywanie posiedzeń Komisji lub jej Prezydium;
 2. sporządzanie protokołu z posiedzeń Komisji lub jej Prezydium;
 3. przedkładanie komisji protestów wyborczych wraz z odpowiednią dokumentacją.

§ 7.

 1. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, zastępcom przewodniczącego, sekretarzowi lub członkom Komisji albo zespołom powołanym w tym celu ze swojego składu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zasięgać opinii eksperta lub zespołu ekspertów.

§ 8.

 1. Komisja odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 2. Członek Komisji powinien być powiadomiony o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed terminem oraz otrzymać wraz z zawiadomieniem porządek obrad i odpowiednie materiały dotyczące posiedzenia, chyba, że posiedzenie ma charakter nadzwyczajny.
 3. W zależności od potrzeb komisja obraduje w formie, stacjonarnej, online lub hybrydowej.

§ 9.

 1. Członkowie Komisji mają obowiązek uczestniczenia w jej posiedzeniach oraz jej pracach.
 2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu członek Komisji obowiązany jest powiadomić o tym Przewodniczącego lub Sekretarza.

§ 10.

 1. W posiedzeniach Komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć eksperci, powołani przez Komisję.
 2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym, na koszt okręgowych izb lekarskich, przewodniczący okręgowych komisji wyborczych lub inni, upoważnieni przedstawiciele tych komisji.
 3. W posiedzeniach Komisji mogą również uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
 4. Na przegłosowany wniosek członka Komisji, posiedzenie lub jego część odbywa się przy wyłącznym udziale jej członków.

§ 11.

 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.
 2. Uchwały, stanowiska, opinie, oświadczenia, apele Komisji, Komisja uchwala zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 12.

 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
  1. porządek obrad;
  2. imiona i nazwiska uczestników;
  3. zwięzłą treść wystąpień;
  4. podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
 2. Do protokołu dołącza się przyjęte uchwały, stanowiska, opinie, oświadczenia, apele.
 3. Protokół posiedzenia podpisuje sekretarz.

§ 13.

 1. W okresie między posiedzeniami zadania Komisji, z wyłączeniem zadań określonych  w § 4 ust. 4. sprawuje prezydium Komisji.
 2. Prezydium obraduje w obecności co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 3. Przepis § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

 1. Uchwały Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji lub jeden z Zastępców Przewodniczącego i sekretarz.
 2. Obwieszczenia podpisuje Przewodniczący.

§ 15.

 1. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i innych wydatków oraz diety na zasadach określonych w obowiązującej uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży osobom delegowanym do wykonywania czynności na rzecz izb lekarskich.
 2. Eksperci oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji uczestniczą w posiedzeniach na koszt Komisji, za wyjątkiem osób wymienionych w § 10 ust. 2.

§ 16.

Przewodniczący Komisji składa wniosek do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej lub przewodniczącego właściwego organu Naczelnej Izby Lekarskiej o zwołanie posiedzenia organu albo do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy w celu rozpatrzenia odpowiedniego wniosku o odwołanie.

§ 17.

 1. Przewodniczący Komisji pisemnie powiadamia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o zaistnieniu konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Krajowej Komisji Wyborczej na najbliższym Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji lub innego członka prezydium, Komisja dokonuje niezwłocznie wyboru nowego Przewodniczącego lub innego członka prezydium. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 18.

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 19.

Finansowanie Komisji zapewnia Naczelna Rada Lekarska.

 

 

UCHWAŁA Nr 4

NADZWYCZAJNEGO XVI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 18 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu działania okręgowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin działania okręgowej komisji wyborczej, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu okręgowej komisji wyborczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 

Załącznik do uchwały nr 4

Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 18 maja 2024 r.

Regulamin działania okręgowej komisji wyborczej

§ 1.

Okręgowa komisja wyborcza jest komisją okręgowego zjazdu lekarzy wybraną na okres kadencji.

§ 2.

Regulamin określa zasady działania okręgowej komisji wyborczej, zwanej dalej „komisją”, oraz sposób wykonywania jej zadań.

§ 3.

 1. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzania wyborów opisanych w Regulaminie wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów należy w szczególności:
  1. informowanie o zasadach i organizacji wyborów;
  2. przygotowanie projektu uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie utworzenia rejonów wyborczych;
  3. sporządzanie imiennych list członków rejonów wyborczych;
  4. przyjmowanie wniosków o utworzenie rejonów wyborczych na wniosek grupy lekarzy;
  5. przyjmowanie wniosków o zmianę rejonu wyborczego przez lekarza;
  6. podejmowanie decyzji o zmianach w rejonach wyborczych w związku z wnioskami lekarzy o przeniesienie pomiędzy rejonami wyborczymi;
  7. składanie wniosku do okręgowej rady lekarskiej o ustalenie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy;
  8. określenie liczby mandatów w rejonie wyborczym;
  9. ustalanie trybu i terminu zgłaszania kandydatów; przyjmowanie zgłoszeń kandydatów;
  10.  zamykanie listy kandydatów;
  11.  ustalanie terminów, miejsc i okresu głosowania w rejonach wyborczych;
  12.  powoływanie odpowiednich komisji oraz zespołów określonych w Regulaminie wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów;
  13.  powierzenie komisji skrutacyjnej określonych dokumentów wskazanych w Regulaminie wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów;
  14.  powiadamianie członków rejonów wyborczych o terminach, miejscach i sposobach głosowania;
  15.  przeprowadzanie i nadzorowanie wyborów oraz procedury odwoływania;
  16.  przyjmowanie i opiniowanie protestów przeciwko ważności wyborów;
  17.  potwierdzanie wygaśnięcia lub utraty albo uzyskania mandatu lub stanowiska opisanych w Regulaminie wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów;
  18.  potwierdzanie, ogłaszanie i publikacja wyników wyborów;
  19.  ogłaszanie listy delegatów w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, na stronach internetowych okręgowej izby lekarskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. Komisja składa sprawozdania z przebiegu przeprowadzonych wyborów i swojej działalności okręgowemu zjazdowi lekarzy.

§ 4.

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji wyborczej zwołuje prezes okręgowej rady lekarskiej w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia wyników wyborów.
 2. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz dwóch członków, którzy stanowią prezydium komisji. W skład prezydium wchodzi co najmniej jeden lekarz dentysta.
 3. Wyboru członków prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie. Na wniosek członka komisji, wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Z posiedzenia, na którym wybrano prezydium sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz komisji.
 4. Prezydium komisji działa w imieniu komisji, z wyjątkiem spraw określonych w § 3 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 18.
 5. Skład komisji oraz osoby wybrane do prezydium komisji podaje się do publicznej wiadomości w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, na stronach internetowych okręgowej izby lekarskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej okręgowej izby lekarskiej.

§ 5.

 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
  1. reprezentuje komisję na zewnątrz oraz na posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej;
  2. zwołuje posiedzenia komisji i im przewodniczy;
  3. przygotowuje projekt rocznego planu wydatków komisji, a w roku, w którym mają być przeprowadzone wybory kadencyjne plan wydatków zapewniający przeprowadzenie wyborów;
  4. czuwa nad prawidłową realizacją wydatków komisji;
  5. podpisuje w imieniu komisji uchwały i obwieszczenia, a także korespondencję i inne dokumenty komisji;
  6. nadzoruje wykonanie uchwał komisji;
  7. na wniosek Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej informuje Krajową Komisję Wyborczą o podjętych czynnościach komisji w danej sprawie i udostępnia wnioskowane dokumenty;
  8. obsługuje systemy głosowania elektronicznego opisane w Regulaminie wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów oraz nadaje uprawnienia do realizacji zadań w tych systemach.
 2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji lub braku możliwości pełnienia przez niego funkcji przez czas określony jego funkcję pełni zastępcę przewodniczącego.

§ 6.

Do zadań sekretarza komisji należy:

 1. przygotowywanie posiedzeń komisji lub jej prezydium;
 2. sporządzanie protokołu z posiedzeń komisji lub jej prezydium;
 3. przedkładanie komisji protestów wyborczych wraz z odpowiednią dokumentacją.

§ 7.

 1. Komisja może przydzielić wykonanie określonych czynności, wynikających z jej zadań, zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi lub członkom komisji albo zespołom wyborczym powołanym w tym celu z jej składu.
 2. W uzasadnionych przypadkach komisja może zasięgać opinii eksperta lub zespołu ekspertów.

§ 8.

 1. Komisja odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb.
 2. Członek komisji powinien być powiadomiony o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia oraz otrzymać wraz z zawiadomieniem porządek obrad i odpowiednie materiały dotyczące posiedzenia, chyba, że posiedzenie ma charakter nadzwyczajny. Zawiadomienie może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W zależności od potrzeb komisja obraduje w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.

§ 9.

 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w jej posiedzeniach oraz pracach.
 2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu komisji, jej członek obowiązany jest powiadomić o tym przewodniczącego lub sekretarza.

§ 10.

 1. W posiedzeniach komisji mogą również uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
 2. Na przegłosowany wniosek członka komisji, posiedzenie lub jego część odbywa się przy wyłącznym udziale jej członków.

§ 11.

 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.
 2. Uchwały, stanowiska, opinie, oświadczenia, apele, komisja uchwala zwykłą większością głosów.

§ 12.

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
  1. porządek obrad;
  2. imiona i nazwiska uczestników;
  3. zwięzłą treść wystąpień;
  4. podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia, ze wskazaniem liczby osób, które głosowały przeciw przyjętemu rozstrzygnięciu lub wstrzymały się od głosu.
 2. Do protokołu dołącza się przyjęte uchwały, stanowiska, opinie, oświadczenia, apele.
 3. Protokół posiedzenia podpisuje sekretarz.

§ 13.

 1. W okresie między posiedzeniami, zadania komisji, z wyłączeniem zadań określonych w § 4 ust. 4, sprawuje prezydium komisji.
 2. Prezydium obraduje w obecności co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 3. Przepis § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

 1. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Obwieszczenia podpisuje przewodniczący komisji.

§ 15.

 1. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i innych wydatków oraz diety na zasadach określonych przez okręgową radę lekarską.
 2. Osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji uczestniczą w posiedzeniach na koszt komisji.

§ 16.

Przewodniczący komisji składa wniosek do prezesa okręgowej rady lekarskiej lub przewodniczącego właściwego organu okręgowej izby lekarskiej o zwołanie posiedzenia organu albo do prezesa okręgowej rady lekarskiej o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu lekarzy w celu rozpatrzenia odpowiedniego wniosku o odwołanie.

§ 17.

 1. Przewodniczący komisji pisemnie powiadamia prezesa okręgowej rady lekarskiej o zaistnieniu konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do komisji na najbliższym okręgowym zjeździe lekarzy.
 2. Jeżeli zmiana składu komisji dotyczy przewodniczącego komisji lub innego członka prezydium, komisja - po uzupełnieniu swojego składu - dokonuje niezwłocznie wyboru nowego przewodniczącego lub innego członka prezydium. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 18.

Obsługę administracyjną zapewnia biuro okręgowej izby lekarskiej.

§ 19.

Finansowanie komisji zapewnia okręgowy zjazd lekarzy.

 

Dodane: 2024-05-21, przez: Dział Komunikacji NIL

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj